Relacja z warsztatów nt. due diligence

27 listopada 2019 r. poprowadzono warsztaty pt. "Strategiczny i finansowy due diligence: Dobre praktyki jako klucz do zrozumienia wartości w przejęciach” dla 89 osób z Kolegium Finansów.


Relacja z warsztatów

Reprezentująca Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej dr Jolanta Wartini- Twardowska powitała wszystkich Uczestników, a spotkanie poprowadził mgr Dominik Rogal, supervisor w BDO.

Na warsztatach zwrócono uwagę na:

  • motywy dokonywania przejęć;
  • zagrożenia związane z przejęciami i konsekwencje braku ich identyfikacji;
  • pytania stawiane przez inwestorów zainteresowanych przejęciami;
  • rodzaje due diligence, ich istotę, zaangażowane podmioty oraz zakres;
  • charakterystykę etapowości due diligence;
  • istotę due diligence strategicznego;

Ponadto przedstawiono i wyjaśniono na podstawie studium przypadków, wynikające z dobrych praktyk, grupy due diligence finansowego odnoszące się do: (1) bilansu, (2) rachunku zysków i strat, (3) planów finansowych, (4) rachunku przepływów pieniężnych i (5) wskaźników, które pozwalają na ujawnienie ewentualnych zagrożeń dla rzetelnej wyceny przejmowanego przedsiębiorstwa. Posłużono się także analizą projektów w celu zweryfikowania spójności danych historycznych z realnymi możliwościami ich realizacji. To właśnie druga część warsztatów najbardziej pobudziła aktywność uczestników.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu, a także za pytania i dyskusję, która toczyła się również po warsztatach.