Horyzont Europa – stan prac i zarys przyszłego Programu

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro. Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły na wiosnę 2019 r. wstępne porozumienie w sprawie założeń i finansowania Horyzontu Europa.


Horyzont Europa – stan prac i zarys przyszłego Programu Ramowego

Po osiągnięciu porozumienia politycznego Komisja rozpoczęła proces planowania strategicznego, który identyfikuje m.in:

  • kluczowe obszary wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowany wpływ,
  • partnerstwa europejskie,
  • misje,
  • obszary współpracy międzynarodowej.

Wynik tego procesu zostanie określony w Planie strategicznym programu Horyzont Europa, na którym opierać się będą programy prac i tematy konkursów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021–2024).

Misje w Horyzoncie Europa

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak: nowotwory, zmiany klimatu, zdrowe oceany, miasta neutralne dla klimatu oraz zdrowa gleba i żywność. Eksperci zatrudnieni w misjach będą kształtować, wdrażać i monitorować podejście zorientowane na misję.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.