KE przedstawiła nową Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA)

Komisja Europejska przyjęła komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area – ERA) będzie oparta na doskonałości i talentach oraz konkurencyjna i otwarta.


Obrazek przedstawia ilustracje promująca wydarzenie. w pastelowych kolorach przedstawiająca logo oraz rysunek latarni morskiej.
Źródło: kpk.gov.pl

 

Europejska Przestrzeń Badawcza powstała w 2000 r. i z założenia ma się przyczyniać do lepszej organizacji i integracji systemów badań naukowych i innowacji w Europie oraz do zacieśnienia współpracy między UE, państwami członkowskimi, ich regionami i zainteresowanymi stronami.

Komisja określiła strategiczne cele i działania, które mają być realizowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Chodzi w nich o to, by inwestycje i reformy w dziedzinie badań naukowych i innowacji były traktowane priorytetowo, by ułatwić naukowcom w całej UE dostęp do warunków sprzyjających osiąganiu doskonałości oraz by ułatwiać wykorzystanie wyników badań naukowych na rynku i w gospodarce realnej.

Promowana będzie mobilność naukowców, możliwość rozwijania umiejętności i kariery w UE, równouprawnienie płci, a także lepszy dostęp do poddawanych wzajemnej ocenie badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.

W ramach reakcji UE na pandemię koronawirusa Komisja wprowadziła w kwietniu tego roku plan działania "ERAvsCorona". Plan ten jest dokumentem roboczym opracowanym wspólnie przez Komisję i rządy poszczególnych państw, który opiera się na ogólnych celach europejskiej przestrzeni badawczej i narzędziach, jakimi ona dysponuje. Obejmuje on działania krótkoterminowe oparte na ścisłej koordynacji, współpracy, wymianie danych i wspólnych wysiłkach w zakresie finansowania.

Szczegółowe informacje na stronie.