Dr Tomasz Lis przeprasza


Przepraszam Panią dr Melanię Bąk – adiunkta w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, że z uwagi na rażące niedbalstwo z mojej strony, w moim artykule pt. "Aspekty behawioralne w rachunkowości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych" opublikowanym w czasopiśmie "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 440 "Rachunkowość a controlling" red. E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz, Wrocław 2016, s. 382-391, wykorzystałem znaczną część artykułu Pani dr Melanii Bąk pt. "Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa" opublikowanego w czasopiśmie "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 625 seria "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 32, Szczecin 2011, s. 47-60, bez podania źródła, czym naruszyłem prawa autorskie Pani dr Melanii Bąk.

Dr Tomasz Lis, adiunkt w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zawarta ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia w stosunku do mojej osoby z tego tytułu.