Podpisanie umowy z Uniwersytetem na Ukrainie

28 stycznia 2019 r. została podpisana umowa ramowa o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University na Ukrainie.


28 stycznia 2019 r. na podstawie pozytywnej opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej została podpisana przez dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Bogdana Buyaka rektora Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University na Ukrainie umowa ramowa dotycząca współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wpisuje się ona w strategię internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Sławomir Smyczek prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji. Na opiekuna przedsięwzięć, realizowanych w ramach współpracy, została powołana dr hab. Barbara Pabian, prof. UE (Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki).

Dotychczasowe kontakty z zagranicznymi partnerami zaowocowały odbyciem stażu naukowego przez pracownika Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki na wspomnianym wyżej uniwersytecie w dniach od 21 lipca 2018 r. do 21 października 2018 r., przeprowadzeniem badań wśród ukraińskich studentów pod kątem różnic kulturowych (wyniki badań zostały wykorzystane w monografii naukowej pt. "Wielokulturowość w szkolnictwie wyższym. Zarządzanie i komunikacja z cudzoziemcami z perspektywy różnic kulturowych", PWN, Warszawa 2019), ponadto – obecnością ukraińskiej delegacji na V konferencji "Biznes w kulturze. Kultura w biznesie" (20 listopada 2018), także członkostwem dwóch przedstawicieli uniwersytetu w jej Radzie Programowej (prof. Bogdan Buyak – rektor oraz prof. Andriei Kuzyshyn – dziekan Wydziału Geograficznego), jak również opracowaniem przez naszych partnerów artykułu do czasopisma "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe" 2018, pod red. Barbary Pabian i Katarzyny Bilińskiej-Reformat.

W ramach najbliższych przedsięwzięć planowane są m.in. wizyty studentów I i II stopnia kierunku Gospodarka turystyczna na Ukrainie, prowadzenie badań podstawowych, wspólne publikacje oraz realizacja ewentualnych projektów w międzynarodowym zespole badawczym.