Rusza Projekt Power-Kompetencje

1 października nasza Uczelnia rozpoczęła realizację projektu pt. "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł.


Działania zaplanowane w projekcie zostały określone na podstawie przeprowadzonych badań i odpowiadają oczekiwaniom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez:

  • dostosowanie oferty dydaktycznej do oczekiwań rynku pracy,
  • wzrost umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego,
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników akademickich,
  • podniesienie kompetencji kadry administracyjnej,
  • podniesienie jakości kształcenia, zarządzania i przepływu informacji w uczelni.

Przyznanie dofinansowania jeszcze bardziej zwiększy dynamikę rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W efekcie opracowane zostaną trzy nowe programy kształcenia (w tym dwa o charakterze praktycznym i jeden akademicki w języku angielskim). Studenci skorzystają z cyklu szkoleń, warsztatów i zadań projektowych oraz trzech edycji płatnych staży. Kadra dydaktyczna weźmie udział w krajowych i zagranicznych stażach, a kadra administracyjna zwiększy swoje kompetencje poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Dzięki projektowi ułatwione będzie także korzystanie z serwisu internetowego i platform, które zostaną przetłumaczone na język angielski. Projekt przewiduje również działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ponad 1000 studentów oraz blisko 300 pracowników uniwersytetu.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,13 mln zł, poziom dofinansowania to 97%, zaś 3% to wkład własny Uczelni.

Więcej informacji oraz harmonogram szkoleń na stronie projektu