Oferta kierunku Finanse i Rachunkowość na studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020

POZNAJ NASZ KIERUNEK ORAZ SPECJALNOŚCI. WYBIERZ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. POSTAW NA ROZWÓJ I ZWIĘKSZ WŁASNĄ ATRAKCYJNOŚĆ NA RYNKU PRACY !!!


SPECJALNOŚCI

MOCNE STRONY

ANALITYK FINANSOWY

·          SPECJALNOŚĆ UMOŻLIWIA ZDOBYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I EFEKTYWNEGO PRZETWARZANIA DANYCH FINANSOWYCH ORAZ OGÓLNOGOSPODARCZYCH, ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM RYNKÓW FINANSOWYCH, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW

·          SPECJALNOŚĆ UNIKATOWA, OFEROWANA JEDYNIE NA NIELICZNYCH UCZELNIACH W KRAJU, STANOWI POŁĄCZENIE UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNYCH ZE ZNAJOMOŚCIĄ SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, NIEZBĘDNYCH W MODELOWANIU FINANSOWYM ORAZ ANALIZIE DANYCH; INTERDYSYCPLINARNY CHARAKTER SPECJALNOŚCI, ŁĄCZĄCY POZA WIEDZĄ Z ZAKRESU FINANSÓW, TAKŻE ELEMENTY STATYSTYKI 
I INFORMATYKI

·          PRAKTYCZNY CHARAKTER PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH I PRAC DYPLOMOWYCH, UKIERUNKOWANY NA ANALIZĘ, WYCENĘ, SYMULACJĘ CZY PROGNOZĘ NA RYNKU FINANSOWYM LUB W PRZEDSIĘBIORSTWIE

·          KONSTRUKCJA SPECJALNOŚCI ODWOŁUJE SIĘ DO ZAKRESU MATERIAŁU WYMAGANEGO DO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) I POŚREDNIO DO POLSKIEGO EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

FINANCE AND ACCOUNTING FOR BUSINESS – ZAJĘCIA W CAŁOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

(Wybór odbywa się podczas rekrutacji -i dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych)    

·          UNIKATOWA SPECJALNOŚĆ ŁĄCZĄCA WIEDZĘ TEORETYCZNĄ Z PRAKTYCZNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI Z ZAKRESU: FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, DECYZJI FINANSOWYCH ORAZ SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ

·          WARTOŚCIĄ DODANĄ SPECJALNOŚCI JEST DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ  JĘZYKIEM ANGIELSKIM – JĘZYKIEM BIZNESU Z ZAKRESU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI, WZMACNIAJĄCYCH POZYCJĘ ABSOLWENTA NA RYNKU PRACY ORAZ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA NA ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH, BĄDŹ PODJĘCIA STUDIÓW II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

·          W RAMACH SPECJALNOŚCI ORGANIZOWANE SĄ WYKŁADY GOŚCINNE NAUCZYCIELI WIZYTUJĄCYCH Z ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW AKADEMICKICH, CO UMOŻLIWIA NAWIĄZYWANIE ZAGRANICZNYCH KONTAKTÓW I RELACJI

·          SPECJALNOŚĆ OTWARTA NA DŁUGOTERMINOWYCH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

·          MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA STUDENTÓW W INTERNATIONAL WEEKACH ORAZ W WYDARZENIU ‘PROJECT WEEK”, ORGANIZOWANYM PRZEZ UE W KATOWICACH ORAZ ODISEE UNIVERSITY COLLEGE, CAMPUS BRUSSEL

FINANSE ZATRUDNIENIA

·          SPECJALNOŚĆ INTERDYSCYPLINARNA O WYSOKIM STOPNIU UPRAKTYCZNIENIA

·          POŁĄCZENIE WIEDZY Z ZAKRESU FINANSÓW I PRAWA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI ORAZ DOPASOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DOTYCZĄCYCH WSPOMAGANIA PROCESÓW I DECYZJI BIZNESOWYCH W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA DO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ POTRZEB

·          PROGRAM KSZTAŁCENIA JEST SKONCENTROWANY NA PROBLEMACH ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW (W TYM ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW), KOSZTAMI PRACY I OBCIĄŻENIAMI PUBLICZNOPRAWNYMI W ZATRUDNIENIU ORAZ TWORZENIU INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW KADROWYCH I PŁACOWYCH

·          ABSOLWENCI SPECJALNOŚCI FINANSE ZATRUDNIENIA ZNAJDUJĄ PRACĘ W DZIAŁACH FINANSOWYCH I KADROWYCH PODMIOTÓW SEKTORA PRYWATNEGO, PUBLICZNEGO ORAZ SPOŁECZNEGO. SĄ TAKŻE PRZYGOTOWANI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI KADROWEJ I KSIĘGOWEJ

INŻYNIERIA FINANSOWA 

UWAGA TA SPECJALNOŚĆ OFEROWANA JEST WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

 

·          SPECJALNOŚĆ ŁĄCZY WIEDZĘ AKADEMICKĄ Z ELEMENTAMI METOD ILOŚCIOWYCH, WYKORZYSTYWANYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE FINANSÓW

·          DOSTARCZA WIEDZY MATEMATYCZNEJ, STATYSTYCZNEJ I EKONOMETRYCZNEJ, KTÓRA UMOŻLIWIA PRZYSTĄPIENIE DO MIĘDZYNARODOWYCH EGZAMINÓW, OBOWIĄZUJĄCYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH

·          SPEŁNIA STANDARDY KSZTAŁCENIA Z INŻYNIERII FINANSOWEJ UCZELNI ZAGRANICZNYCH, POZWALAJĄCE NA PODJĘCIE DALSZEGO KSZTAŁCENIA, BĄDŹ ZATRUDNIENIE W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

·          ABSOLWENCI INŻYNIERII FINANSOWEJ ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W SZCZEGÓLNOŚCI W BANKACH, FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I EMERYTALNYCH, ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ, CZY BIURACH MAKLERSKICH

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

·          SPECJALNOŚĆ OFERUJĄCA WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE NIEZBĘDNE DO PRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, BIURACH RACHUNKOWYCH ORAZ W PIONACH FINANSOWO-RACHUNKOWYCH WIĘKSZYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W CHARAKTERZE KSIĘGOWEGO, PRACOWNIKA SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ORAZ DORADCY PODATKOWEGO

·          PROWADZONE ZAJĘCIA SILNIE SKORELOWANE Z POTRZEBAMI PRAKTYKI GOSPODARCZEJ, UMOŻLIWIAJĄCE NABYCIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI W PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH I EWIDENCJI PODATKOWEJ, SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIA INFORMACJI Z SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI DLA POTRZEB ZARZĄDCZYCH

·          PROGRAM KSZTAŁCENIA SKONCENTROWANY NA PROBLEMATYCE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ANALIZY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW, USTALANIA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH, PRAW I OBOWIĄZKÓW PODATNIKA ORAZ PŁATNIKA, KONSEKWENCJI SPRAWOZDAWCZYCH I PODATKOWYCH SPECYFICZNYCH TRANSAKCJI GOSPODARCZYCH ORAZ KOSZTÓW PRACY, W TYM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

·          SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJE DO PRACY W DZIAŁACH KSIĘGOWO-FINANSOWO-PODATKOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, JAK RÓWNIEŻ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ I PODATKOWEJ WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA

·          PROGRAM KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANY NA PROBLEMATYKĘ PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, SPORZĄDZANIA I CZYTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, PROWADZENIA EWIDENCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

·          ZAJĘCIA PROWADZONE TAKŻE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE TYTUŁ BIEGŁEGO REWIDENTA I DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO, PRZY WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM KSIĘGOWYCH W POLSCE, POLSKĄ IZBĄ BIEGŁYCH REWIDENTÓW, FIRMAMI AUDYTORSKIMI

·          SPECJALNOŚĆ WYPOSAŻA W WIEDZĘ ORAZ UŁATWIA UBIEGANIE SIĘ O UZYSKANIE KWALIFIKACJI BIEGŁEGO REWIDENTA

·          SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJE DO PRACY W KOMÓRKACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH O ZRÓŻNICOWANYM RODZAJU DZIAŁALNOŚCI I RÓŻNYCH FORMACH ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH, W TYM TAKŻE PRACY W FIRMACH AUDYTORSKICH

SPECJALISTA BANKOWY

·          AKTYWNY UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I NBP W PRZYGOTOWANIU PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

·          BOGATE RELACJE SPECJALNOŚCI Z OTOCZENIEM BANKOWYM I OKOŁOBANKOWYM, UMOŻLIWIAJĄCE ORGANIZACJĘ WYKŁADÓW GOŚCINNYCH, WARSZTATÓW, PRAKTYK I STAŻY DLA STUDENTÓW

·          PROGRAM KSZTAŁCENIA UŁATWIA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA ECB EFCB I UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO, HONOROWANEGO NA TERENIE CAŁEJ UE, CO ZWIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ ABSOLWENTÓW NA POLSKIM RYNKU BANKOWYM

·          SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJE DO SAMODZIELNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA BANKOWEGO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W BANKACH I INSTYTUCJACH KREDYTOWYCH STANDARDAMI, WYMAGANIAMI I OCZEKIWANIAMI PRACODAWCÓW

UBEZPIECZENIA

·          PROGRAM KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCI SKONCENTROWANY NA PROBLEMATYCE PODMIOTÓW, PRODUKTÓW I MECHANIZMÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU UBEZPIECZENIOWYM, JAK I ORGANIZACJI ORAZ ZAKRESU USŁUG PUBLICZNYCH W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

·          SPECJALNOŚĆ UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY ZARÓWNO OD STRONY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ, POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO, JAK RÓWNIEŻ JAKO OBECNY BĄDŹ PRZYSZŁY KONSUMENT USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

·          SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJE TAKŻE DO SAMODZIELNEGO, KRYTYCZNEGO I TWÓRCZEGO MYŚLENIA O UBEZPIECZENIACH, KTÓRE STANOWIĄ USŁUGĘ RYNKOWĄ LUB USŁUGĘ PUBLICZNĄ, ROZWIJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z UBEZPIECZEŃ

·         ABSOLWENCI SPECJALNOŚCI UBEZPIECZENIA ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIE W TOWARZYSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH, POŚREDNICTWIE UBEZPIECZENIOWYM I FINANSOWYM, JAK RÓWNIEŻ W ZUS CZY NFZ