Oferta kierunku Finanse i Rachunkowość na studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020

POZNAJ NASZ KIERUNEK ORAZ SPECJALNOŚCI. WYBIERZ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. POSTAW NA ROZWÓJ I ZWIĘKSZ WŁASNĄ ATRAKCYJNOŚĆ NA RYNKU PRACY !!!


KIERUNEK FINANSE
I RACHUNKOWOŚĆ 
– STUDIA II STOPNIA

  • FIR TO W ZNACZNYM STOPNIU UPRAKTYCZNIONE I UMIĘDZYNARODOWIONE ORAZ ZRÓŻNICOWANE SPECJALNOŚCI (OBECNI W PROCESIE DYDAKTYCZNYM: EKSPERCI – PRAKTYCY, WYKŁADOWCY ZAGRANICZNI, AŻ 12 SPECJALNOŚCI DO WYBORU)
  • SPECJALNOŚCI: RACHUNKOWOŚĆ – ŚCIEŻKA ACCA ORAZ QUANTITATIVE ASSET AND RISK MANAGEMENT Z MIĘDZYNARODOWYMI AKREDYTACJAMI
  • ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM RYNKU, PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI, UŁATWIAJĄCE STUDENTOM UZYSKIWANIE PRESTIŻOWYCH DYPLOMÓW, LICENCJI, CERTYFIKATÓW, KWALIFIKACJI I UPRAWNIEŃ W OBSZARZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI ODPOWIADAJĄCE POTRZEBOM RYNKU, PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE PROGRAMY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI, UŁATWIAJĄCE STUDENTOM UZYSKIWANIE PRESTIŻOWYCH DYPLOMÓW, LICENCJI, CERTYFIKATÓW, KWALIFIKACJI I UPRAWNIEŃ W OBSZARZE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚĆ
  • NOWOCZESNY PROCES DYDAKTYCZNY PROWADZONY PRZEZ DOŚWIADCZONĄ NAUKOWO, DYDAKTYCZNIE I BIZNESOWO KADRĘ
  • MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA STAŻY I PRAKTYK W PRZEDSIĘBIORSTWACH NIEFINANSOWYCH I INSTYTUCJACH SEKTORA FINANSOWEGO 
  • SPECJALNOŚCI: FINANCE AND ACCOUNTING FOR INTERNATIONAL BUSINESS ORAZ QUANTITATIVE ASSET AND RISK MANAGEMENT (ARIMA) - PROWADZONE W CAŁOŚCI W JĘZYKU ANGIELSKIM 
  • PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE, ODNOSZĄCE SUKCESY KOŁA NAUKOWE, AKTYWIZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ STUDENTÓW PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCE, ODNOSZĄCE SUKCESY KOŁA NAUKOWE, AKTYWIZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ STUDENTÓW 

 SPECJALNOŚCI  

MOCNE STRONY  

ANALITYK FINANSOWY 

• SPECJALNOŚĆ OFEROWANA NA NIELICZNYCH UCZELNIACH W KRAJU, O INTERDYSCYPLINARNYM CHARAKTERZE

• POŁĄCZENIE WIEDZY Z ZAKRESU FINANSÓW Z ELEMENTAMI STATYSTYKI I INFORMATYKI. NACISK NA ZAAWANSOWANE UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE STUDENTÓW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, NIEZBĘDNYCH W MODELOWANIU FINANSOWYM I MODELOWANIU RYZYKA ORAZ W PRZETWARZANIU I ANALIZIE DANYCH FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH

• CHARAKTER PRZEDMIOTÓW SPECJALISTYCZNYCH I PRAC MAGISTERSKICH, UKIERUNKOWANY NA ANALIZĘ, WYCENĘ, SYMULACJĘ CZY PROGNOZĘ NA RYNKU FINANSOWYM LUB W INSTYTUCJI FINANSOWEJ CZY PRZEDSIĘBIORSTWIE

• KONSTRUKCJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA ODWOŁUJĄCA SIĘ DO ZAKRESU MATERIAŁU WYMAGANEGO DO MIĘDZYNARODOWEGO EGZAMINU CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA) I POŚREDNIO DO POLSKIEGO EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

CONTROLLING

• INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER SPECJALNOŚCI Z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA ZORIENTOWANYM NA WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ - CONTROLLING OPERACYJNY I STRATEGICZNY (ZARZĄDZANIE RYZYKIEM, ŁAD KORPORACYJNY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA NA POTRZEBY WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA BIZNESEM)

• WSZECHSTRONNA WIEDZA TEORETYCZNA I ZAAWANSOWANY WARSZTAT ANALITYCZNY NIEZBĘDNY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, WDRAŻANIA I ROZWIJANIA SYSTEMÓW CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

• PROGRAM KSZTAŁCENIA UŁATWIAJĄCY STUDENTOM UZYSKANIE CERTYFIKATU PROFESJONALNEJ CIMA (THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS)

• MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZESTAWU KOMPETENCJI Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, UZNAWANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE 

DORADCA INWESTYCYJNY 
(dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych)    

• PROGRAM KSZTAŁCENIA ZORIENTOWANY NA WIEDZĘ, WPISUJĄCĄ SIĘ W AKTUALNE TRENDY I POTRZEBY RYNKU FINANSOWEGO ORAZ KLIENTA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH

• PODSTAWOWE PRZEDMIOTY: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKACH FINANSOWYCH, ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA, WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, POLITYKA DYWIDEND I ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM

• ZAKRES KSZTAŁCENIA ZBIEŻNY Z WYMOGAMI STAWIANYMI PRZEZ KNF, UŁATWIAJĄCY APLIKOWANIE DO PRESTIŻOWEGO EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO (KNF)

• SPECJALNOŚĆ IDEALNA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH KARIERĘ ZAWODOWĄ W CHARAKTERZE MAKLERA, DORADCY INWESTYCYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO AKTYWAMI FINANSOWYMI, W SEKTORZE PUBLICZNYM I W PRZEDSIĘBIORSTWACH

FINANCE AND ACCOUNTING FOR INTERNATIONAL BUSINESS 
- JĘZYK WYKŁADOWY ANGIELSKI 
(dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych)    

• ORYGINALNY CHARAKTER SPECJALNOŚCI – BRAK PODOBNEJ OFERTY W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH

• INTERDYSCYPLINARNA SPECJALNOŚĆ ŁACZĄCA WIEDZĘ Z ZAKRESU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI Z PROBLEMAMI BIZNESU W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

• SPECJALNOŚĆ OTWARTA NA DŁUGOTERMINOWYCH STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

• WARTOŚĆ DODANA - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM, WZMACNIAJĄCYCH POZYCJĘ ABSOLWENTÓW NA KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM RYNKU PRACY

• JEDNOMIESIĘCZNA, OBOWIĄZKOWA PRAKTYKA ZAWODOWA DLA STUDENTÓW

INNOWACJE 
I RYZYKO 
W UBEZPIECZENIACH
    

• SPECJALNOŚĆ UKIERUNKOWANA NA TEMATYKĘ INNOWACYJNOŚCI W ORGANIZACJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH PRZEZ PODMIOTY GOSPODARCZE ORAZ WŁADZĘ PUBLICZNĄ

• UWZGLĘDNIA ROZWIĄZANIA UBEZPIECZENIOWE WOBEC RYZYKA – JEGO TRANSFER, ASEKURACJA ORAZ KONTROLA

• WYKŁADY I ĆWICZENIA ŁĄCZĄCE TEORIĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM Z UMIEJĘTNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA PRAKTYCZNYCH NARZĘDZI ANALITYCZNYCH

• SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJE DO PRACY W ORGANIZACJACH UBEZPIECZENIOWYCH

MENEDŻER BANKOWY    

• GWARANCJA DOPASOWANIA OFERTY EDUKACYJNEJ SPECJALNOŚCI DO POTRZEB PRAKTYKI BANKOWEJ, Z RACJI AKTYWNEGO UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I NBP W PRZYGOTOWANIU PROGRAMU KSZTAŁCENIA

• PROGRAM KSZTAŁCENIA SKUPIONY NA WIEDZY Z ZAKRESU KIEROWANIA KOMÓRKAMI I JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI BANKU, ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNIK I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA BANKIEM ORAZ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI

• PROGRAM KSZTAŁCENIA UŁATWIAJĄCY APLIKOWANIE DO EGZAMINU NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA ECB EFCB I UZYSKANIE STOPNIA ZAWODOWEGO DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO

• SPECJALNOŚĆ ZWIĘKSZAJĄCA KONKURENCYJNOŚCI ABSOLWENTÓW NA POLSKIM RYNKU BANKOWYM, UŁATWIAJĄCA APLIKOWANIE O PRACĘ NA TERENIE UE, GDZIE CERTYFIKAT ECB EFCB JEST HONOROWANY

MENEDŻER FINANSOWY   

• PROGRAM SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWANY NA BAZIE ANALIZY DOSTĘPNYCH, AKTUALNYCH TRENDÓW NA POLSKIM RYNKU PRACY DLA FINANSISTÓW

• UNIKATOWOŚĆ SPECJALNOŚCI OPARTA NA TRZECH FILARACH: UNIWERSALIZM PODEJŚCIA DO PROBLEMATYKI DECYZJI FINANSOWYCH; WYKORZYSTANIE NAJNOWSZEJ WIEDZY I NAWIĄZANIE DO WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW, PROBLEMÓW, ZJAWISK W SFERZE FINANSÓW; ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

• PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAKŁADAJĄCY ŚCISŁY ZWIĄZEK Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM ORAZ WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ (M.IN. MIĘDZYNARODOWE KONKURSY I PROGRAMY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW)

• KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE ABSOLWENTÓW DO PRACY W DZIAŁACH FINANSOWYCH RÓŻNYCH PODMIOTÓW I PROWADZENIA SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MIĘDZYNARODOWA RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

• SPECJALNOŚĆ EKSPONUJĄCA PROBLEMATYKĘ MIĘDZYNARODOWYCH UREGULOWAŃ RACHUNKOWOŚCI, W TYM STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ.

• PROGRAM KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANY NA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ JEDNOSTKACH Z KAPITAŁEM POLSKIM, PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W OPARCIU O GLOBALNE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI - MSR/MSSF CZY US GAAP

• PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE O ZNACZNEJ UŻYTECZNOŚCI PRAKTYCZNEJ 

• MOŻLIWE ZTRUDNIENIE ABSOLWENTÓW NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO – FINANSISTY, SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO – KONTROLERA, DYREKTORA FINANSOWEGO, AUDYTORA I REWIDENTA CZY SPECJALISTY DS. CONTROLLINGU I FINANSÓW, PLANOWANIA I ANALIZ

QUANTITATIVE ASSET AND RISK MANAGEMENT ARIMA – JĘZYK WYKŁADOWY ANGIELSKI 
(dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych)

  

• PROGRAM KSZTAŁCENIA CECHUJĄCY SIĘ UNIKATOWYM, NOWOCZESNYM POŁĄCZENIEM PROBLEMATYKI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I RYZYKIEM, POZWALAJĄCYM NA DOGŁĘBNIE POZNANIE MECHANIZMÓW FUNKCJONOWANIA RYNKÓW FINANSOWYCH

• PROGRAM REALIZOWANY W RAMACH KONSORCJUM UCZELNI EUROPEJSKICH PRZEZ UNIVERSITY OF BOLOGNA, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BFI VIENNA, ALEXANDRU IOAN UNIVERSITY OF IAȘI ORAZ UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

• SPECJALNOŚĆ POSIADAJĄCA MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJE – CFA ORAZ PRIMA (W PRZYPADKU TEJ DRUGIEJ – JAKO JEDYNA UCZELNIA W POLSCE)

• MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PODWÓJNEGO DYPLOMU

• WARTOŚĆ DODANA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM, ABSOLWENCI SPECJALNOŚCI BOWIEM, SĄ POSZUKIWANYMI SPECJALISTAMI DS ZARZĄDZANIA AKTYWAMI I RYZYKIEM W KRAJU, 
ALE RÓWNIEŻ ZA GRANICĄ  

RACHUNKOWOŚĆ – ŚCIEŻKA ACCA (dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych)

  

• REALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA WPISUJĄCYCH SIĘ W POTRZEBY ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z RACHUNKOWOŚCIĄ W UKŁADZIE MIĘDZYNARODOWYM

• SPECJALNOŚĆ AKREDYTOWANA PRZEZ ROZPOZNAWALNĄ NA ŚWIECIE ORGANIZACJĘ ZAWODOWĄ THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS – ACCA

• ACCA ̶ KOMPLEKSOWA I PRAKTYCZNA WIEDZA Z ZAKRESU: NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, AUDYTU, RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ, RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, PLANOWANIA STRATEGICZNEGO, PRAWA I PODATKÓW. MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CZĘŚCI KWALIFIKACJI ACCA JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW

• MOŻLIWE ZATRUDNIENIE JAKO KONTROLER FINANSOWY, ANALITYK BIZNESOWY, AUDYTOR, GŁÓWNY KSIĘGOWY, ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, MANAGER DS. RAPORTOWANIA I MANAGER DS. PLANOWANIA I ANALIZ, DYREKTOR DS. RYZYKA CZY DYREKTOR FINANSOWY

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI     

• SPECJALNOŚĆ OFERUJĄCA ZAAWANSOWANĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW RÓŻNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

• PROGRAM KSZTAŁCENIA SKONCENTROWANY NA ANALIZOWANIU I INTERPRETOWANIU PODSTAWOWYCH I ZŁOŻONYCH ZJAWISK GOSPODARCZYCH, W TYM IDENTYFIKACJA SZANS I ZAGROŻEŃ DLA PODATNIKA ZWIĄZANYCH Z DECYZJAMI W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ PUBLICZNOPRAWNYCH, WYKSZTAŁCANIU UMIEJĘTNOŚCI WSKAZYWANIA I WYKORZYSTANIA REGULACJI PRAWNYCH W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ ORAZ ROZUMIENIU ICH KONSEKWENCJI DLA POLITYKI BILANSOWEJ I SYTUACJI FINANSOWEJ PODMIOTU GOSPODARCZEGO

 

• SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJĄCA DO OBJĘCIA STANOWISK: SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO, SPECJALISTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OBCIĄŻENIAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW W ORGANACH PODATKOWYCH I SKARBOWYCH, DORADZTWA PODATKOWEGO

• WSPÓŁPRACA KADRY DYDAKTYCZNEJ Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ UMOŻLIWIAJĄCA STUDENTOM ODBYCIE STAŻY I PRAKTYK W KANCELARIACH DORADZTWA PODATKOWEGO, BIURACH RACHUNKOWYCH, CZY SŁUŻBACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ORAZ UCZESTNICTWO W CYKLICZNYCH KONFERENCJACH I KONKURSACH Z TEMATYKI PODATKÓW I FINANSÓW  

 

RACHUNKOWOŚĆ I REWIZJA FINANSOWA  

• PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJĄCY PRZEDMIOTY, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ WYMAGANA JEST PRZEZ POLSKĄ IZBĘ BIEGŁYCH REWIDENTÓW W PROCEDURZE UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BIEGŁEGO REWIDENTA, CO BUDUJE UNIKATOWOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ SPECJALNOŚCI

• PROGRAM KSZTAŁCENIA UKIERUNKOWANY NA PROBLEMATYKĘ PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, SPORZĄDZANIA I CZYTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, PROWADZENIA EWIDENCJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

• PROGRAM UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ REGULACJI PRAWNYCH MSSF/MSR, MSRF, MSB

• SPECJALNOŚĆ PRZYGOTOWUJĄCA DO PRACY W KOMÓRKACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, W FIRMACH AUDYTORSKICH (ZAJĘCIA PROWADZĄ TAKŻE OSOBY POSIADAJĄCE TYTUŁ BIEGŁEGO REWIDENTA I DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO, PRZY WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM KSIĘGOWYCH W POLSCE, POLSKĄ IZBĄ BIEGŁYCH REWIDENTÓW, FIRMAMI AUDYTORSKIMI) 

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ ODWIEDŹ STRONĘ:

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-finansow-i-ubezpieczen/kierunki-i-specjalnosci.html

oraz

https://www.ue.katowice.pl/kandydaci.html