Informacja Zarządu ZNP


Szanowni Koledzy – Członkowie Z N P

Zarząd uczelniany ZNP Akademii Ekonomicznej pragnie poinformować, iż na Posiedzeniu Rady Federacji ZNP Szkół Wyższych i Nauki, które odbyło się w Jachrance w czerwcu 2006 roku, zrodziła się propozycja połączenie w/w Federacji z pionem Oświaty ZNP i powołania do życia jednolitej organizacji Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Znaczna większość organizacji uczelnianych ZNP pozytywnie ustosunkowała się do powyższej propozycji, domagając się jednocześnie zagwarantowania dla pionu Szkolnictwa Wyższego i Nauki dwóch ważnych kwestii tj.:

  • zachowania osobowości prawnej organizacji działających w uczelniach wyższych i instytucjach naukowych oraz
  • uznania ich szerokiej autonomii.

Propozycja wysunięta w Jachrance jest podyktowana potrzebą skonsolidowania działań odrębnych dotychczas pionów ZNP, co powinno zaowocować wzmocnieniem siły naszej organizacji związkowej.
Zarząd uczelniany ZNP Akademii Ekonomicznej w wyniku dyskusji zdecydował się przychylić do propozycji stworzenia jednolitego Związku.
W dniu 20 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie ZNP, którego celem było opowiedzenie się członków naszej organizacji za przystąpieniem do Krajowej Organizacji Szkolnictwa Wyższego i Nauki w ramach jednolitego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Porządek Walnego Zebrania obejmował:

  1. Informacja o pracy Zarządu ZNP.
  2. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej.
  3. Przedstawienie bilansu za 2006 rok.
  4. Zatwierdzenie przedstawionego preliminarza Związku na 2007 rok.
  5. Zatwierdzenie przedstawionego wniosku o przystąpieniu Organizacji Uczelnianej do Krajowej Organizacji Szkolnictwa Wyższego i Nauki w ramach jednolitego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
  6. Dokonanie wyborów członka Komisji Rewizyjnej.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  8. Ogłoszenie wyników.

Zarząd Uczelniany ZNP