prof. zw. dr hab. Elżbieta Lorek

współpraca w ramach umowy zlecenie
Rudzka 13
Bud. Kontakt mailowy;
44-200 Rybnik

Konsultacje:

 Kontakt droga mailową: elzbieta.lorek@ue.katowice.pl

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • ekonomia zrównoważonego rozwoju – wykład
 • finansowanie ochrony środowiska w warunkach gospodarki polskiej ( wykład – studia doktoranckie)
 • globalne i lokalne problemy zrównoważonego rozwoju – (wykład studia doktoranckie)
 • ekonomia zrównoważonego rozwoju – wykład
 • finansowanie ochrony środowiska w warunkach gospodarki polskiej ( wykład – studia doktoranckie)
 • globalne i lokalne problemy zrównoważonego rozwoju – (wykład studia doktoranckie

Zajmowane stanowiska

 • Członek wielu stowarzyszeń naukowych w tym:
 • Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych -  (z wyboru),
 • Zarządu Śląskiego Klastra Wodnego (z wyboru)
 • Komisji Ochrony Terenów Górniczych PAN-(oddział Katowice),
 • Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz współzałożyciel i członek  Polsko -  Niemieckiej Sieci Naukowców na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalność:

Ekonomia środowiska i zrównoważonego rozwoju, marketing ekologiczny, problematyka rozwoju zrównoważonego.

Profil badawczy:

 

Profil badawczy w szczególności dotyczy :

 • ekonomicznych skutków degradacji środowiska,
 • rachunku ekonomicznego  w ochronie środowiska,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu CS R (ang. Corporate Social Responsibility),
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć i działalności gospodarczej na środowisko (procedur OOS),
 • efektywności funkcjonowania ekonomiczno-prawnych instrumentów ochrony środowiska,
 • oceny efektywności ekonomicznej  i skuteczności ekologicznej inwestycji proekologicznych zwłaszcza w gospodarce wodno – ściekowej i gospodarki odpadami,
 • programowania  zrównoważonego rozwoju gmin i regionu,
 • rozwój zrównoważonego biznesu w warunkach wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego,
 • zrównoważona innowacyjność,
 • zrównoważona konsumpcja i produkcja,
 • rozwoju rynku dóbr i usług ekologicznych w warunkach  gospodarki polskiej,
 • master planów gospodarki odpadami,
 • finanse  i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • biznes planów dla firm i przedsięwzięć proekologicznych,
 • marketingu środowiskowego,
 • zielony rynek finansowy,
 • rozwoju rynku finansowego ochrony środowiska w Polsce.
 • oceny systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jako instrumentu realizacji regionalnych i lokalnych programów zrównoważonego rozwoju;

Publikacje

1.       Lorek E.: Zarządzanie środowiskiem – ujęcie modelowe. Teoria i praktyka. [W:] Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką. Red. Nauk. S. Lachiewicz,  M.Matejun. Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź 2010:306-318. – ISBN 978-83-7283-352-5.

2.       Lorek E.: Rola i znaczenie celowych funduszy ekologicznych w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce. W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce. Monografia pod red. Naukową Józefy Famielec i Małgorzaty Kożuch. Wyd. UE w Krakowie. Kraków 2010: 397- 415.- ISBN-978-83-62511-15-0

3.       Lorek E., Gierczycka J.: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w śląskich szkołach wyższych. W: Edukacja dla ładu zintegrowanego. Praca pod red. Naukową Tadeusza Borysa. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok – Wrocław: 2010.257- 265.- .ISBN 978-83-61643-62-7

4.       Lorek E.: Nowe kierunki badań w zrównoważonym rozwoju. Teraźniejszość i przyszłość. W.: Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. 4 Forum Naukowe. Wyd.  UE Katowice 2010:171-203. –  .ISBN 978-83-89072-22-1.

5.       Lorek E., Sobol A.: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.. W: Ekonomia jako obszar badań naukowych – trendy, perspektywy rozwoju. Praca zb. Pod red. Naukową B.Kos Prace Naukowe  UE w Katowicach, Katowice 2010: 147-160.ISBN 978-83-7246-625-9

6.       Lorek E., Lorek A.: – Efektywność wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w województwie śląskim  jako warunek zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W: Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Red. Nauk. Barbara Kryk, Marian Malicki. Uniwersytet Szczeciński , Szczecin 2010: 106-128. – .ISBN 978-83-60606-46-9

7.       Lorek E. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich. W; Transformacja gospodarki -  poziom krajowy i międzynarodowy. Red. Nauk. Barbara Kos. W.”Studia Ekonomiczne” . 90 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice 2011:103-112. –  ISBN 978-83-7246-730-0/ISSN 2083-8611

8.       Lorek E.: Efektywność europejskiego i międzynarodowego systemu handlu emisjami jako instrumentu zrównoważonej gospodarki energetycznej. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. 2011 Wyd. AGH w Krakowie i PAN w Krakowie Komitet Górnictwa. Przegląd Górniczy nr.9 2011:103-106. –  ISSN 0033-216X – www.sitg.pl/starastr/pg/PG

9.       Lorek E.: Mechanizmy i narzędzia zrównoważonego rozwoju. W: Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju. Praca pod red. Bazylego Poskrobko. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Białystok 2011:79-82. –  ISBN 978-83-61247-44-9

10.   Lorek E. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w badaniach polskich i niemieckich. W; Transformacja gospodarki -  poziom krajowy i międzynarodowy. Red. Nauk. Barbara Kos. W.”Studia Ekonomiczne” . 90 Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice 2011:103-112. –  ISBN 978-83-7246-730-0/ISSN 2083-8611

11.   Lorek E.: Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej. Ekonomia i Środowisko nr 2 (40) 2011:30-47.-  ISSN 0867 – 8898 www.fe.org.pl

12.   Lorek E.: Zrządzanie środowiskiem w  regionie śląskim – próba oceny. W: Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju. Praca pod red. K. Michałowskiego. Wyd. WSE w Białymstoku. Białystok 2011:134-147. - ISBN 978-83-61247-36-4 

13.   Lorek E., Lorek A.: Zrównoważony rozwój szansą na aktywizację rynku dóbr i usług  ekologicznych w  regionie śląskim W: Zrównoważona konsumpcja? Rozwój zachowań konsumentów w Polsce i Niemczech. Nachhaltiger Konsum? Die Entwicklung des Verraucherverhaltens in Polen Und Deutschland. Praca  zb. pod red. M.Wachowiak, D. Kiełczewski, H.Diefenbacher. FEST Reihe A Nr.54 Heidelberg 2011:310-336.- ISBN:978-3-88257-059-8/ISSN0172-8210

14.   Lorek E.: Efektywne zarządzanie dobrami środowiskowymi w ujęciu modelowym. W: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki o Górce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011:89-108. –  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi ISBN:978-83-7252-528-4

15.   Lorek E., Znaczenie struktur klastrowych  jako narzędzi wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność gospodarki W: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju  w reakcji na kryzys globalny. Red. A. Graczyk. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr.225.  Wrocław 2011:231-247.- .ISBN:978- 83-7695-127-0/ISSN1899-3192

16.   Lorek E., Sobol A.:  Local sustainable development in practice of Silesian municipalities. W: Sustainable development – theory – practice – education. Eds. Dariusz Pieńkowski i in. Wyd. Ekonomia i środowisko. Poznań – Białystok  2012:151-169.- ISBN:978-83-61643-25-8

17.   Lorek E.: Współczesne uwarunkowania konkurencji i współpracy przedsiębiorstw energetycznych w warunkach budowy zielonej gospodarki W: Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Wybrane problemy kooperacji w rozwoju współczesnych organizacji. Wydanie specjalne. Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Łodzi. Łódź 2012:39 -55- 9.ISSN 1897-7480

18.   Lorek E.: Dorobek badawczy i dydaktyczny Katedry Zarządzania Ochroną Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W: Badania naukowe i dydaktyka w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi i rozwoju zrównoważonego. Pod red. Leszka Preisnera. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2012:29-43 .- ISBN 978-83-61643-37-1

19.   Lorek E.,Olszak C.: Działania edukacyjne na studiach doktoranckich w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia, Podstawowe wyzwania i Rekomendacje. W: Modele kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych. Monografia pod red. Krystyny Jędralskiej. UE Katowice 2013:37-46 – ISBN 978-83-7875-138-0

20.   Lorek E., Lorek A.: Rynek dóbr i usług ekologicznych jako komponent budowy zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Optimum. Studia Ekonomiczne. Nr.4 (70) 2014: 32-45. ISSN 1506 – 76 37

21.   Lorek E.: Zrównoważony biznes podstawą budowy zielonej gospodarki – dokonania i perspektywy rozwoju: W: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Red. naukowa Adam Depta. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014:17-28. ISBN 978-83-7283-632-8

22.   Lorek E.: Zrównoważona konsumpcja i produkcja – wyzwania dla edukacji w polskim szkolnictwie wyższym. Problemy i doświadczenia. W: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Red .naukowa K. Jędralska, J.Bernais. Wyd. UE w Katowicach. Katowice 2015: 164-174. ISBN 978-83-7875-264-6.

23.   Biznes Ekologiczny. Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm. Praca pod red. E.Lorek. Wydawnictwo UE Katowice 2015.  ISBN 978-83-7875-242-4 ss.190.

24.   Lorek E., Lorek A.: Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu zrównoważonego w regionie śląskim Logistyka 3/ 2015. ISSN 1231-5478: s. 5544

25.   E. Lorek: Zrównoważona konsumpcja i produkcja – wyzwanie dla edukacji w polskim szkolnictwie wyższym – problemy i doświadczenia. W: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie. Red. Naukowa K.Jędralska i J.Bernais. Wyd. UE w Katowicach. Katowice 2015:164-173.ISBN 978-83—7875-264-6

26.   E.Lorek, A.Lorek: Ekoefektywność gospodarki warunkiem „zielonego” wzrostu i rozwoju zrównoważonego. W: Ekonomia i Środowisko Księga Jubileuszowa prof. B.Fiedora. UE. Praca  zbiorowa  pod red. Stanisława Czai i Andrzeja Graczyka  Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2016:  212 -220. ISBN 978-83- 7695-580-3

27.   E. Lorek: Transformacja  gospodarki polskiej na zieloną ścieżkę  wzrostu – narzędzia wsparcia, dokonania i perspektywy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia 2016(5), 272:87-98. ISSN 2083-8611, ISSN 2449-5603.

28.   E. Lorek: Rozwój gospodarki niskowęglowej w Polsce – teoria i praktyka. Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016,270:152-162. ISSN 2083 – 8611

29.   E. Lorek: Inteligentny i trwały rozwój warunkiem wzmocnienia konkurencyjności regionu śląskiego. Ekonomia i Środowisko nr 3 (58) 2016: 172-186. ISSN 0867-8898

30.   Lorek E. Lorek A.: Ochrona usług ekosystemów jako komponent polityki spójności i zrównoważonego rozwoju miast śląskich. Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 1. (79) 2016: 182-198. ISSN/506 - 763

31.   Lorek E., Lorek P.: Modern software tools in sustainable development programing. Journal of the Polish Association of Environmental and resource Economists. No.1 (60)2017:64-73 – ISSN 0867-8898., indeksowanie w bazach Agro, Baz Ekon, Baz Tech, Index Copernicus, EHIR PLUS.ISSN 0867-8898

32.   E.Lorek, ,.Lorek:A Opłaty środowiskowe za korzystanie z usług ekosystemów wodnych w nowych warunkach rynkowych- Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu nr 478 .Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – edukacja, etyka , innowacje. Finanse. 2017:280-291. ISBN 978-83-7695-649-7

33.   E.Lorek, A.Lorek, S.Słupik: Ocena usług ekosystemów: priorytetu polityki spójności w rozwoju lokalnym i próba ich monitorowania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego SGH, Studia i Prace „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”  2017 (w druku)

34.   E.Lorek,  Aspekty finansowania nowych rozwiązań w gospodarce wodnej. W: Perspektywy i wyzwania gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego. Urząd Marszałkowski woj. śląskiego,. Polska Izba Ekologii 2018.