dr Marcin Baron

dr Marcin Baron

Wykładowca
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 159
40-069 Katowice

Konsultacje:

  

Rok akademicki 2020/2021 - semestr letni

 

Egzaminy

Logistyka (Zarządzanie strategiczne)

Obrona pracy na zasadach podanych poniżej w sekcji "Wymagania egzaminacyjne".

 • Zarządzanie strategiczne St - 22.06, godz. 10:30 - Google Meet
 • Zarządzanie strategiczne NSt - 27.06, godz. 9:00 - Google Meet

PiF (Zarządzanie innowacjami)

Zgodnie z sylabusem, w I terminie nie jest organizowany egzamin. Ocena przyznawana jest na podstawie punktów zdobywanych w ciągu całego semestru.

W II terminie egzamin ustny:

 • Zarządzanie innowacjami St - II termin 01.07, godz. 16:00 - Google Meet
 • Zarządzanie innowacjami NSt - II termin 03.07, godz. 9:00 - Google Meet

GMiN (Wspieranie rozwoju miast)

Zgodnie z sylabusem, w I terminie nie jest organizowany egzamin. Ocena przyznawana jest na podstawie punktów zdobywanych w ciągu całego semestru.

Egzamin ustny w II terminie odbędzie się we wrześniu. 

 

Konsultacje

Czwartki, 17:15-18:45 - do 1 lipca 2021 r. (włącznie, z wyjątkiem Bożego Ciała i ewentualnych dni rektorskich).

Konsultacje realizowane są online za pośrednictwem platformy Google Meet. Proszę zalogować się do uekat.pl i połączyć z cutt.ly/meet-baron. W razie kłopotów z połączeniem, proszę o kontakt SMS / WhatsApp (506 035 345).

 

Zasady realizacji seminariów licencjackich i magisterskich

Seminaria odbywają się w terminach przewidzianych w planie zajęć, w terminach dodatkowych oraz w terminach indywidualnie ustalonych z promotorem. Proszę zalogować się do uekat.pl i skorzystać z odnośnika do Google Meet podanego w nagłówku właściwego seminarium lub (w przypadku spotkania umawianego indywidualnie) we wpisie do kalendarza we wpisie do kalendarza. W razie kłopotów z połączeniem, proszę o kontakt SMS / WhatsApp (506 035 345). 

Dodatkowe terminy seminariów w semestrze letnim 2020/2021:

 • 31 maja, 8:00-11:00;
 • 7 czerwca, 8:00-10:30;
 • 14 czerwca, 8:00-10:00.

Podczas seminariów obowiązują następujące zasady:

 • W pierwszej kolejności należy stosować się do obowiązujących w Szkole standardów przygotowania pracy, właściwych dla typu i kierunku studiów.
 • Seminaria prowadzone są z wykorzystaniem platformy Google Classroom. W kwestiach dotyczących całej grupy, zachęcam do komunikowania się z wykorzystaniem tzw. strumienia.
 • Podczas pierwszego semestru zajęcia seminaryjne są obowiązkowe. 
 • Podczas drugiego i trzeciego semestru praca seminaryjna jest realizowana w trybie konsultowania tekstu. Spotkania z promotorem poprzedzone powinny być udostępnieniem właściwej wersji tekstu do omówienia. Przesyłane teksty należy formatować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Szkole i każdorazowo poprzedzać kartą tytułową, kartą pracy oraz przewidywanym spisem treści pracy.
 • Minimalny warunek zaliczenia:

  • I semestr - minimum aktywność na zajęciach, ocena bardzo dobra po opracowaniu i omówieniu karty pracy;
  • II semestr - minimum przygotowanie części teoriopoznawczej lub ukazującej kontekst przedsięwzięcia (w przypadku prac wdrożeniowych), ocena bardzo dobra po opracowaniu i omówieniu rozdziału opisującego metodykę badania / analizy;
  • III semestr - złożenie gotowej pracy. 

 

Wymagania egzaminacyjne

Ogólne zasady oceniania wg sylabusów właściwych dla danego wykładu.

W przypadku przedmiotów, dla których zaplanowano obronę pracy egzaminacyjnej, obowiązują następujące zasady i kryteria oceny obrony:

 • Pracę w wersji zwartej należy przedstawić do oceny / opinii (w zależności od kryteriów oceny przedmiotu zdefiniowanych w sylabusie) osobie prowadzącej ćwiczenia z przedmiotu.
 • Osoba prowadząca ćwiczenia przekazuje egzaminatorowi komplet ocenionych / zaopiniowanych prac do obrony nie później niż na 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.
 • Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń nie przystępują do egzaminu. Egzamin w II terminie polega na obronie indywidualnie przygotowanej pracy egzaminacyjnej.
 • W wyznaczonym dniu egzaminu na obrony przeznacza się 20-minutowy przedział czasu dla każdej z prezentowanych prac. O kolejności prezentacji decydują studenci (proszę planować 30-minutowe przedziały dla poszczególnych zespołów).
 • Obrony odbywają się w składzie: studenci, prowadząca/y ćwiczenia, egzaminator.
 • Przebieg obrony:

  • syntetyczna prezentacja pracy bez wykorzystania multimediów (5 minut),
  • dyskusja nad pracą (10 minut),
  • indywidualne pytania do egzaminowanych (5 minut).

 • Kryteria oceny obrony:

  • 15% - warstwa metodyczna pracy,
  • 15% - logika pracy,
  • 10% - styl i estetyka pracy,
  • 10% - prezentacja,
  • 30% - uzasadnienie (w dyskusji) przyjętych założeń i rekomendowanych rozwiązań,
  • 20% - odpowiedzi na pytania indywidualne.

 • Wyniki obrony są przekazywane studentom po zakończeniu obrony i niezwłocznie wprowadzane do systemu informatycznego Wirtualnej Uczelni.

  

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Zarządzanie innowacjami
 • Projekty innowacyjne
 • Studia prospektywne i analiza strategiczna
 • Zarządzanie strategiczne
 • Biznes plan
 • Wspieranie rozwoju miast

Zajmowane stanowiska

 • członek International Society for Professional Innovation Management
 • członek europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net
 • członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
 • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach
 • członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ds. Polityki Przemysłowej
 • członek grupy eksperckiej „Sprawiedliwa Transformacja” przy Ministrze Klimatu i Środowiska
 • konsultant ds. Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego
 • członek Rady Uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • członek Senackiej Komisji ds. Edukacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • przewodniczący zespołu ds. pozyskania akredytacji AACSB w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 • koordynator zespołu eksperckiego opracowującego miesięczne komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej (www.ue.katowice.pl/komentarze)

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Zarządzanie innowacjami: foresight; analiza strategiczna; techniki kreatywne; struktury i procedury zarządzania innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną i otwarta innowacja; inwestycje w spółki technologiczne.
 • Gospodarka regionalna: przemysł; nowe technologie; innowacyjność; scenariusze zmian w gospodarce; strategie regionalne.
 • Gospodarka miejska: smart city; programy gospodarcze; strategie rozwoju.
 • Europejska polityka spójności: pozycja polskich regionów w Unii Europejskiej; spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna; polityka miejska; fundusze unijne.