dr Marcin Baron

dr Marcin Baron

Wykładowca
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 159
40-069 Katowice

Konsultacje:

  

Rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy

 

Konsultacje

Konsultacje odbywają się w poniedziałki w godzinach od 15:30 do 17:00. Realizowane są online za pośrednictwem platformy Google Meet. Proszę zalogować się do uekat.pl i połączyć z cutt.ly/meet-baron. W razie kłopotów z połączeniem, proszę o kontakt SMS / WhatsApp (506 035 345).

 

Zasady realizacji seminariów licencjackich i magisterskich

Podczas seminariów obowiązują następujące zasady:

 • W pierwszej kolejności należy stosować się do obowiązujących w Szkole standardów przygotowania pracy, właściwych dla typu i kierunku studiów.
 • Seminaria prowadzone są z wykorzystaniem platformy Google Classroom. Każdy z uczestników ma przypisaną własną przestrzeń do pracy (Dokumenty Google). Zachęcam także do komunikowania się z wykorzystaniem tzw. strumienia.
 • Podczas pierwszego semestru stacjonarne zajęcia seminaryjne są obowiązkowe. Tematyka spotkań i zakres przygotowań przedstawiane są przez prowadzącego podczas pierwszego seminarium.
 • Podczas drugiego i trzeciego semestru praca seminaryjna jest realizowana w trybie konsultowania tekstu. Spotkania z promotorem (wszystkie: podczas seminariów jak i indywidualnie umawiane, a także realizowane zdalnie) poprzedzone powinny być udostępnieniem w Dokumentach Google właściwej wersji tekstu do omówienia. Przesyłane teksty należy formatować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Szkole i każdorazowo poprzedzać kartą tytułową, kartą pracy oraz przewidywanym spisem treści pracy.
 • Minimalny warunek zaliczenia:

  • I semestr - karta pracy, spis treści, wypisy literaturowe;
  • II semestr - ostateczna wersja części teoriopoznawczej lub ukazującej kontekst przedsięwzięcia (w przypadku prac wdrożeniowych); nieomalże ostateczna wersja rozdziału opisującego metodykę badania;
  • III semestr - złożenie gotowej pracy.

    

Wymagania egzaminacyjne

Ogólne zasady oceniania wg sylabusów właściwych dla danego wykładu.

W przypadku przedmiotów, dla których zaplanowano obronę pracy egzaminacyjnej, obowiązują następujące zasady i kryteria oceny obrony:

 • Pracę w wersji drukowanej, zwartej należy przedstawić do oceny / opinii (w zależności od kryteriów oceny przedmiotu zdefiniowanych w sylabusie) osobie prowadzącej ćwiczenia z przedmiotu.
 • Osoba prowadząca ćwiczenia przekazuje egzaminatorowi komplet ocenionych / zaopiniowanych prac do obrony nie później niż na 5 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.
 • Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ćwiczeń nie przystępują do egzaminu. Egzamin w II terminie polega na obronie indywidualnie przygotowanej pracy egzaminacyjnej.
 • W wyznaczonym dniu egzaminu na obrony przeznacza się 20-minutowy przedział czasu dla każdej z prezentowanych prac. O kolejności prezentacji decydują studenci (proszę planować 30-minutowe przedziały dla poszczególnych zespołów).
 • Obrony odbywają się w składzie: studenci, prowadząca/y ćwiczenia, egzaminator.
 • Przebieg obrony:

  • syntetyczna prezentacja pracy bez wykorzystania multimediów (5 minut),
  • dyskusja nad pracą (10 minut),
  • indywidualne pytania do egzaminowanych (5 minut).

 • Kryteria oceny obrony:

  • 15% - warstwa metodyczna pracy,
  • 15% - logika pracy,
  • 10% - styl i estetyka pracy,
  • 10% - prezentacja,
  • 30% - uzasadnienie (w dyskusji) przyjętych założeń i rekomendowanych rozwiązań,
  • 20% - odpowiedzi na pytania indywidualne.

 • Wyniki obrony są przekazywane studentom po zakończeniu obrony i niezwłocznie wprowadzane do systemu informatycznego Wirtualnej Uczelni.

  

Tryby poprawkowe SPiAS (za prof. A. Klasika)

Materiał obowiązujący na egzaminie, wg sylabusa i informacji podawanych przez profesora na wykładzie:  

 • D. Faulkner, C. Bowman: Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, 1996, rozdziały 4. (Otoczenie konkurencyjne) i 5. (Przyszłość);
 • R.S. Kaplan, D.P. Norton: Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, 2010, rozdziały 2. (Opracowanie strategii), 3. (Planowanie strategii) oraz 4. (Inicjatywy strategiczne) - studia przypadków pomagają zrozumieć zagadnienie, ich znajomość nie jest obowiązkowa;
 • Strategor: Zarządzanie firmą, PWE, 1999, rozdział 4. (Portfel strategiczny) - wyłącznie macierz BCG i macierz McKinseya.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Zarządzanie innowacjami
 • Projekty innowacyjne
 • Studia prospektywne i analiza strategiczna
 • Zarządzanie strategiczne
 • Strategie rozwoju gminy
 • Biznes plan
 • Scenariusze rozwojowe
 • Europejska polityka spójności

Zajmowane stanowiska

 • członek International Society for Professional Innovation Management
 • członek Regional Studies Association
 • członek europejskiej sieci na rzecz otwartej innowacji OI-Net
 • członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
 • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach
 • członek Śląskiej Rady Innowacji
 • członek Senackiej Komisji ds. Edukacji  

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Zarządzanie innowacjami: foresight; analiza strategiczna; techniki kreatywne; struktury i procedury zarządzania innowacjami; zarządzanie własnością intelektualną i otwarta innowacja; inwestycje w spółki technologiczne.
 • Gospodarka regionalna: przemysł; nowe technologie; innowacyjność; scenariusze zmian w gospodarce; strategie regionalne.
 • Gospodarka miejska: smart city; programy gospodarcze; strategie rozwoju.
 • Europejska polityka spójności: pozycja polskich regionów w Unii Europejskiej; spójność gospodarcza, społeczna i przestrzenna; fundusze unijne.