Zdjęcie Dorota Benduch

dr Dorota Benduch

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 416
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji online w sesji poprawkowej 2019/2020 (e-mail: dorota.benduch@ue.katowice.pl):

14.09.2020 r. godz. 10.00-10.45 

21.09.2020 r. godz. 10.00-10.45 

28.09.2020 r. godz. 10.00-10.45

 

Egzamin w sesji poprawkowej:

 

Egzaminy w sesji poprawkowej zostaną przeprowadzone w terminach konsultacji za pośrednictwem platformy Google Classroom. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu powinny dokonać zgłoszenia na egzamin co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji na adres mailowy: dorota.benduch@ue.katowice.pl.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej
 • Procesy transformacyjne
 • Postępowanie podatkowe
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe
 • Prawo karno skarbowe
 • Seminarium dyplomowe (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • Seminarium magisterskie (kierunek: Finanse i Rachunkowość)

Zajmowane stanowiska

 • Opiekun specjalności: "Finanse zatrudnienia" (na kierunku Finanse i Rachunkowość; studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów (kadencja: 2016-2020)
 • Uprawnienia zawodowe mediatora (Nr certyfikatu: 9/PDZ-WAR/08/2020)
 • Członek Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Restrukturyzacja spółek handlowych
 • Procesy transformacyjne
 • Własność intelektualnej w działalności gospodarczej

Publikacje

 • D. Benduch: „Łączenie się spółek handlowych w krajach Unii Europejskiej - analiza komparatystyczna rozwiązań legislacyjnych w Polsce, Niemczech i Czechach” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 45/2007, s. 27-54.
 • D. Benduch: „Sposoby ustalania parytetu wymiany udziałów lub akcji w łączeniu się spółek kapitałowych” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 49/2008, s. 9-23.
 • D. Benduch: „Umowy o doradztwo prawno-finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Umowy gospodarcze”, pod red. J. Gospodarka, Wyd. 1, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009, s. 137-149.
 • D. Benduch: „Determinanty prawne transgranicznych połączeń spółek kapitałowych” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 55/2009, s. 89-111.
 • D. Benduch: „Umowy o doradztwo prawno-finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Umowy gospodarcze”, pod red. J. Gospodarka, Wyd. 2, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010, s. 139-151.
 • D. Benduch: „Zasady przyznawania praw udziałowych wspólnikom lub akcjonariuszom w spółce połączonej” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 60/2010, s. 95-116.
 • D. Benduch: „Tworzenie wartości spółek w procesach przyjaznej restrukturyzacji przedsiębiorstw” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 67/2011, s. 9-34.
 • D. Benduch: „Obowiązek dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez członków zarządu a badanie due diligence w procesie łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym”, pod red. A. Śmieji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 9-18.
 • D. Benduch: „Delimitacja zdolności połączeniowej spółek prawa handlowego” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” Nr 86/2012, s. 79-102.
 • D. Benduch: „Tajemnica skarbowa”, Monitor Prawniczy 2014, Nr 15, s. 823-832.
 • D. Benduch, W. Osowski: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 15-22.
 • A. Witosz, A.J. Witosz, D. Szczygieł, D. Benduch, A. Koczyk, A. Lubicz-Posochowska, M. Kuźnik: „Wybór formy prowadzenia działalności” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 49-50; 107-109.
 • A.J. Witosz, D. Szczygieł, D. Benduch: „Zarządzanie działalnością gospodarczą” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 120-124.
 • D. Benduch, A. Koczyk: „Umowy gospodarcze i ich klauzule” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 183-187.
 • M. Czarnecka, D. Benduch: „Konkurencja” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 251-256.
 • D. Benduch: „Wpływ Internetu rzeczy na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw” [w:] „Internet rzeczy. Bezpieczeństwo smart city” pod red. G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 57-68.
 • D. Benduch: „Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji spółek handlowych” [w:] „Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej” pod red. A.J. Witosz, E. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 70-82.
 • D. Benduch: „Tajemnica skarbowa” [w:] „Leksykon tajemnic” pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 233-236. [ISBN: 978-83-255-8824-3]
 • D. Benduch: „Tajemnica celna” [w:] „Leksykon tajemnic” pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 25-28. [ISBN: 978-83-255-8824-3]
 • D. Benduch, E. Janik: „Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw”. „Europa Regionum” T. XXIX, Problematyka prawna usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 337-349. [ISSN: 1428-278X]
 • D. Benduch: „Źródła finansowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji naprawczej”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse 2017 (9), Katowice 2017, Nr 329, s. 69-81.
 • D. Benduch: „Risks and opportunities for tourism using smart contracts”, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2019". Conference proceedings / ed. Izabela Basista, Piotr Cichociński, Ewa Dębińska, Małgorzata Gajos-Grzetić, Zagreb : Croatian Information Technology Society - GIS Forum, 2019, s. 12-19.

Projekty

 1. Udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2020 r. pt. „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” – wykonawca projektu.

    

   • Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Aleksander Witosz

    

 2. Udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019 r. pt. „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” – wykonawca projektu.

    

   • Kierownik projektu: Dr Ewa Janik

    

 3. Udział w projekcie badawczo-rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt.: „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2016.

  • Konsorcjum projektowe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne w Warszawie;
  • Udział w zespole badawczym mającym na celu realizację zadania 1.03 „Metodologia badań polskiej regulacji ograniczeń jawności oraz powiązanych z nią aktów prawa europejskiego i międzynarodowego”.
  • Kierownik projektu: Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor. 

 4. Udział w projekcie badawczym finansowany z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w 2015-2017 r. pt. „Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej – aspekt ekonomiczny i prawny.”.

  • Kierownik projektu: Dr Ewa Janik.

 5. Kierownik projektu badawczego finansowanego z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2013 pt. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Etap 3 Tajemnica pracodawcy”.
 6. Projekt badawczy – promotorski finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2008-2010 pt. „Ustalanie parytetów wymiany udziałów/akcji w procesie łączenia się spółek”

  • Projekt badawczy promotorski Nr N N113 240135, realizowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa Nr 2401/B/H03/2008/35);
  • Projekt zakończony;
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Witosz;
  • Wykonawca projektu: mgr Dorota Benduch.