Zdjęcie Małgorzata Szczęsny

mgr Małgorzata Szczęsny, MBA

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 416
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2019/2020

czwartek - godz. 8:45-9:30 - pok. 412 E (konsultacje online: malgorzata.szczesny@ue.katowice.pl)

Uwaga!

 1. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu/ zaliczenia poprawkowego w sesji letniej będą miały taką możliwość w dniu 21.05.2020 r. godz. 9:15 za pośrednictwem google hangouts meet (niezbędna kamera internetowa i mikrofon). Jednocześnie proszę osoby zainteresowane o kontakt mailowy w terminie 18-19.05.2020 r. celem uzyskania wskazówek w kwestii logowania do google hangouts meet.
 2. Planowe zaliczenie z przedmiotu Prawo ochrony zdrowia (II) dla kierunku FiZOZ odbędzie się w dniu 04.06.2020 r. w godzinach 9:50-11:30 za pośrednictwem google hangouts meet (niezbędna kamera internetowa i mikrofon).
  Wskazówki dotyczące logowania uzyskają Państwo za pośrednictwem google classroom.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo pracy
 • Prawo zatrudnienia
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • Prawne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia
 • Prawo służby publicznej
 • Podstawy prawa administracyjnego

Zajmowane stanowiska

 • Absolwentka uczelni amerykańskiej. Ukończony kierunek: Master of Business Administration (MBA);

 • Kierownik Międzynarodowych Studiów Menedżersko - Finansowych;
 • Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN;
 • Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
 • Member of International Society for Labour and Social Security Law;
 • Member of European Labour Law Young Scholars;
 • Member of University of St. Francis Alumni Association;
 • Stopień Dyrektora górniczego I stopnia;
 • Uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
 • Uprawnienia zawodowe mediatora w zakresie:
  - mediacji sądowych
  - mediacji pozasądowych
  - mediacji wewnątrzorganizacyjnych
  - mediacji karnych
  - mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego
  - mediacji pracowniczych
  - mediacji cywilnych
  - mediacji gospodarczych
  - mediacji w sporach zbiorowych
  - mediacji administracyjnych
  - mediacji rodzinnych

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo pracy
 • Niepracownicze stosunki służbowe o charakterze prawno-administracyjnym
 • Polityka społeczna
 • Prawo medyczne
 • Prawo administracyjne

Publikacje

 • Małgorzata Szczęsny, Węzłowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 297-310
 • Małgorzata Szczęsny, Instrumenty rynku pracy de jure i de facto, Polityka Społeczna (530-531) 5-6/2018, Warszawa 2018, s. 8-15
 • Małgorzata Szczęsny, Kapitał-Praca-Człowiek. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Polityka Społeczna nr (509) 8/2016, Warszawa 2016, s. 40
 • Małgorzata Szczęsny, Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Kapitał – Praca – Człowiek. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, red. Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 131-139
 • Małgorzata Szczęsny, Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy,
  w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 257, red. Dorota Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 44-53
 • Małgorzata Szczęsny, Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych funkcjonariuszy Policji zwolnionych ze służby. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Polityka Społeczna (499) 10/2015, Warszawa 2015, s. 19-24
 • Małgorzata Szczęsny, Pracownicy ochrony w świetle ustawy deregulacyjnej, Polityka Społeczna (490) 1/2015, Warszawa 2015, s. 13-18
 • Małgorzata Szczęsny, Dylematy odpowiedzialności funkcjonariusza Policji, w: Studia Ekonomiczne. Zagadnienia ekonomiczne i prawne nr 200, red. Jan Wojtyła, Antoni Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 109-123
 • Małgorzata Szczęsny, Współpraca operacyjna Policji w ramach Unii Europejskiej. Aspekty prawno-administracyjne, w: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Położenie przygraniczne a możliwości rozwoju tom II, red. Jerzy Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 130-139

Projekty

Udział w projektach na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe):

1) Techniki legislacji (2013)

2) Ocena regulacji prawnych stosunków pracy i zatrudnienia w praktyce mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców (2014)

3) Węzłowe problemy społeczne i prawne polityki zatrudnienia w warunkach wysokiego bezrobocia  (2015)

4) Dylematy wynagradzania za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (2016)

5) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap I (2017)

6) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap II (2018)