prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje Przewodniczącego Kolegium Zarządzania we wrześniu odbywają się zdalnie po uprzednim umówieniu terminu drogą mailową: wojciech.dyduch@uekat.pl 

 

Do dnia 8 czerwca konsultacje odbywają się drogą mailową, lub z wykorzystaniem innej metody kontaktu zdalnego, uzgodnionej indywidualnie z prowadzącym.

 

dla pracowników Kolegium Zarządzania we wtorki w godz. 10.00-11.30 - Zdalnie wojciech.dyduch@ue.katowice.pl 

dla studentów we wtorki w godz. 11.40-13.10 - Zdalnie wojciech.dyduch@ue.katowice.pl lub wojciech.dyduch@uekat.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Zajmowane stanowiska

prof. dr hab. Wojciech Dyduch był prodziekanem ds. dydaktyki, prorektorem ds. edukacji, prodziekanem ds. rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Obecnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członka Rady Doskonałości Naukowej. Jest Przewodniczącym Kolegium Zarządzania i kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Zarządzanie strategiczne
 • Przedsiębiorczość organizacyjna 
 • Efektywność organizacji
 • Twórczość w organizacjach 
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Publikacje

 1.  W. Dyduch: Organizational design supporting innovativeness . „Przegląd Organizacji” nr 6, 2019, s. 16-22.
 2. W. Dyduch: Entrepreneurial Strategy Stimulating Value Creation: Conceptual Findings and Some Empirical Tests. Entrepreneurial Business and Economics Review' (EBER), vol. 7 no 3, 2019.
 3. W. Dyduch, M. Bratnicki: Understanding cognitive biases in value creation and capture. W: Springer Proceed. Business, Economics, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska and Iwona Staniec (Eds): Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition inthe Age of Industry 4.0, 2019.
 4. W. Dyduch: Innowacyjność organizacyjna a tworzenie i przechwytywanie wartości. W: Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie / red. nauk. Celina M. Olszak, Grzegorz Głód; Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, s. 133-148.
 5. K. Bratnicka-Myśliwiec, W. Dyduch, M. Bratnicki: Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2018, s. 29-39.
 6. W. Dyduch, K. Bratnicka: Przedsiębiorczość organizacyjna i efektywność organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa. W: Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2018, s. 7-19.
 7. W. Dyduch, M. Bratnicki: Strategizing corporate entrepreneurship for value creation and value capture. „International Journal of Contemporary Management” 2018, s. 7-26.
 8. M. Bratnicki, W. Dyduch: Dokonania i przyszłe kierunki badań nad przedsiębiorczością organizacyjną. W: Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, s. 34-45.
 9. W. Dyduch, M. Bratnicki: Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach, „Organizacja i Kierowanie”, 2017, s. 121-135. 9. W. Dyduch: Strategiczny projekt organizacji wspierający rozwój zdolności dynamicznych W: „Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw” / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017, s. 253-266
 10. W. Dyduch, M. Bratnicki: Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie. W: Kierunki badań współczesnego zarządzania strategicznego / red. nauk. Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak; Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2017, s. 79-94
 11. W. Dyduch, M. Bratnicki: Charakterystyki organizacji inteligentnej. „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 2017, s. 9-23.
 12. R. Kozłowski, W. Dyduch, M. Bratnicki: Contradicting aspects of entrepreneurial leadership worth nothing. W: Proceedings of IAC-MEBM in Vienna 2016, Vestec : Czech Institute of Academic Education, 2016, s. 125-141.
 13. W. Dyduch, M. Bratnicki: Przedsiębiorczość, twórcza strategia oraz zatrzymywanie i przechwytywanie wartości jako filary sukcesu organizacji. „Zarządzanie i Finanse”, 2016, s. 49-61.
 14. W. Dyduch, M. Bratnicki: Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii - zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, s. 66-79.
 15. W. Dyduch: Value Creation and Capture in Entrepreneurial Organizations, „Problemy Zarządzania”, 2016, s. 11-23.
 16. W. Dyduch, K. Bratnicka, M. Kulikowska-Pawlak: Creative Strategy of Organizations: The Construct, Paradoxes and Relations with Performance. “Journal of Global Academic Institute Business and Economics” 2016, s. 22-42.
 17. W. Dyduch: Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu/ W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. nauk. Wojciech Czakon; Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 306-331.
 18. W. Dyduch: Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI w. „Studia Ekonomiczne” / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, s. 19-33.
 19. W. Dyduch: Procesy przedsiębiorczości i innowacyjności jako podstawa odnowy organizacyjnej „Management Forum” 2015, s. 22-30.
 20. W. Dyduch, M. Bratnicki: Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci. „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, 2015, s. 77-93.
 21. W. Dyduch, K. Bratnicka: Value capture and appropriation the construct and its operationalization. “Advances in Business-Related Scientific Research Conference 2015 (ABSRC 2015 Milan) / ed. Ajda Foner, Ljubljana : GEA COLLEGE, s. 13.
 22. W. Dyduch, M. Pańkowska (ed.): Economics and Business Communication Challenges. Katowice : Publisher of the University of Economics in Katowice, 2014.
 23. K. Bratnicka, W. Dyduch: Organizational Creativity and Firm Performance: How do Environmental Moderators Matter? W: “Waves And Winds Of Strategic Leadership for Sustainable Competitiveness”. 14th Annual Conference of the European Academy of Management EURAM 2014 Valencia: 4-7 June / [ red. Alejandro Escriba-Esteve], Valencia : Universitat de Valencia, 2014.
 24. P. Zbierowski, K. Bratnicka, W. Dyduch: Organizational Positivity, High Performance Factors, Creativity and Creative Strategy as Antecedents of Competitive Advantage. W: “British Academy of Management Conference 2014. The Role of the Business School in Supporting Economic and Social Development”.
 25. W. Dyduch, K. Bratnicka: Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji „ Organizacja i Kierowanie” 2014, s. 65-74.
 26. K. Bratnicka, W. Dyduch: Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar. „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2014, s. 167-192.
 27. S. Cyfert, , D. Latusek-Jurczak, J. Niemczyk, A. Sopińska: Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu. logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna. „Organizacja i Kierowanie”, 2014, s. 37-49.
 28. W. Dyduch: Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014, s. 108-118. 28. W. Dyduch, K. Bratnicka: Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapitału intelektualnego organizacji. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2014. s. 637-650.