Rektorskie granty naukowe 2022

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnej edycji Rektorskich grantów naukowych. Wnioski można składać w terminie 2-15 listopada br.

Podstawą przyznania grantu naukowego są następujące osiągnięcia:

  • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej a także rozdziału zamieszczonego w monografii opublikowanej w wydawnictwie poziomu II zamieszczonym na ministerialnej liście wydawnictw;
  • publikacja artykułów naukowych w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, których wartość punktowa wynosi nie mniej niż 70;
  • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym;
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu kwotę finansowania zewnętrznego co najmniej 500 tys. złotych w roku przyznania grantu.

Podstawą ubiegania się i przyznania grantów są osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do 31 października roku, w którym składa się wniosek i przyznaje grant naukowy.

Do wniosku należy załączyć wydruk z systemu Expertus lub informację o projekcie badawczym, który jest podstawą ubiegania się o grant.

Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu nr 43/21.

Prosimy o składanie wniosków o grant naukowy na aktualnym formularzu.

Osobą do kontaktu jest Pani Aleksandra Kustroń, tel. 32 257 7387, Dział Badań Naukowych, Biuro Doskonałości Naukowej.