Andrzej Piosik

dr hab. Andrzej Krystian Piosik, prof. UE

Dziekan
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 238, 320
40-228 Katowice

Konsultacje:


2019-02-20        11.40-13.10

2019-02-27        11.40-13.10

2019-03-05        12,00-14.00

2019-03-12        11.40-13.10

2019-03-19        11.40-13.10

2019-03-26        11.40-13.10

2019-04-03        11.40-13.10

2019-04-09        11.40-13.10

2019-04-16        11.40-13.10

2019-04-24        11.40-13.10

2019-04-30        11.40-13.10

2019-05-07        11.40-13.10

2019-05-15        11.40-13.10

2019-05-21        11.40-13.10

2019-05-28        11.40-13.10

2019-06-05        11.40-13.10

2019-06-11        11.40-13.10

2019-06-17        12:00-13:30 - odwołane i przeniesione na dzień 19.06.br. godz. 12:00.

2019-06-26        10:00-11:30

2019-07-19        11:30-13:00

 

 

 

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Projektowanie systemów rachunku kosztów.
 • Accounting for Business.
 • Contemporary Issues in Management Accounting. 
 • Integrated Aspects of Asset Management. 
 • Seminarium magisterskie. 
 • Metodyka badań w rachunkowości. 
 • Seminarium doktorskie. 

Zajmowane stanowiska

 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 • Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od września 2012 r.
 • Prorektor ds. Edukacji AE Katowice. Prorektor ds. Edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2005-2008). 
 • Prodziekan do Spraw Studiów Niestacjonarnych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, AE w Katowicach (2003-2005).

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość zarządcza (w szczególności budżetowanie, systemy rachunku kosztów).

Sprawozdawczość finansowa (w szczególności kształtowanie wyniku finansowego).

Publikacje

 1. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310. Piosik A. (2016): Kształtowanie wyniku finansowego podmiotów sprawozdawczych w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. ISBN 978-83-7875-283-7. S. 1- 310.
 2. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X. Piosik A. (2016): Związek miedzy wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 87 (143), s. 129-142. ISSN 1641-4381 print / ISSN 2391-677X.    
 3. Piosik A. (2013): Działalność nadzwyczajna, niekontynuowana oraz sprzedaż rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych jako instrumenty kształtowania wyników netto podmiotów sprawozdawczych w Polsce. W: „Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy”, red. Anna Karmańska. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. S. 663-681, ISBN 978-83-7378-862-6.
 4. Piosik A., Strojek-Filus M. (2013): An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting – Evidence of Survey Research Results. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cusa”; University of Iasi Economic Sciences. No. 60 (2); http://saaic.feaa.uaic.ro/index.php/saaic/article/view/97/pdf_38
 5. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381. Piosik A., Kumor I., Sulik-Górecka A. (2013): Associations between upward revaluation of property, plant and equipment with information value of financial statements. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 73 (129), s. 89-112. ISSN 1641-4381.  
 6. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o Rachunkowości. (2013), Praca pod red. naukową Andrzeja Piosika. Strony 1-256. Wydawnictwo C.H.Beck. Autorstwo rozdziałów: 1.2 Instrumenty kształtowania wyników bilansowych (s.21-31), 3 Kształtowanie wyników bilansowych w świetle dotychczasowych badań (s. 112-132), 5 Analiza związku wdrożenia MSR/MSSF z kształtowaniem wyników bilansowych. Badanie empiryczne (s. 139-200), 6 Wdrożenie MSR/MSSF a wybrane instrumenty (s. 201-214) oraz współautorstwo rozdziałów: 1.1 Procesy kształtowania wyników bilansowych i ich podstawowe cele (s. 11-20) i 1.3 Instrumenty kształtujące wyniki grupy kapitałowej (s.32-34). ISBN 978-83-255-5315-9. ISBN e-book 978-83-255-5316-6. 
 7. Piosik A., Rówińska M. (2012): Determinants of Long-Lived Asset Impairments. Evidence From Poland. “Journal of Economics and Management”. University of Economics in Katowice. Volume 8, pp. 71-104. Also published in: web.ebscohost.com ISSN 1732-1948 p) Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 8. Piosik A., Poniatowska L. (2013): Determinants of upward revaluations of property, plant and equipment while adopting IFRS for the first time. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 70 (126), s. 105-128. ISSN1641-4381. Współautor wprowadzenia, rozdziału 3 I 4. Autor rozdziału 5.
 9. Piosik A. (2011): Metodyka określania nieuznaniowych zmian rozliczeń międzyokresowych netto w analizie kształtowania wyników. W: „Rachunkowość a controlling”, red. E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław, nr 181. Str. 479-490. ISSN 1899-3192.
 10. Piosik A., Rówińska m. (2011): Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 62 (118), s. 197-225. ISSN1641-4381.
 11. Piosik A. (2006): Zasady rachunkowości zarządczej. PWN, Warszawa. – Podręcznik.

Dodatkowe

1. Certyfikat dyplomowanego księgowego nadany na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – numer z rejestru 405. Rok 2011.

2. Członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

3. Członek Rady Naukowej Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. , od lipca 2011 r. do 2013 r.