mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 416
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023: 

Poniedziałki 8:55-9:40 sala 12L

Czwartki 8:55-9:40 sala 6L

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Zajmowane stanowiska

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda (Sekcja INSO)

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo gospodarcze

Publikacje

 • A. Cybulska-Bienioszek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18 – wytoczenie powództwa z art. 293 § 1 K.S.H. przez syndyka masy upadłości, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 18 (4/2019), s. 138-142;
 • A.J. Witosz, A. Cybulska-Bienioszek, Objęcie układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, „Doradca restrukturyzacyjny” nr 17 (3/2019), s. 23-29 ;
 • A. Cybulska-Bienioszek, Możliwość wytoczenia przez syndyka masy upadłości powództwa przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 293 KSH, w: Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce (red. P. Pinior, W. Wyrzykowski, E. Zielińska. M. Żaba, P. Relidzyński), Warszawa 2019, s. 329-338;
 • A. Cybulska-Bienioszek, Przesłanki oddłużenia osoby fizycznej – podobieństwa i różnice w postępowaniu upadłościowym wobec przedsiębiorcy i osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa (red. M. Kuźnik, A.J. Witosz), Warszawa 2018, s. 21-34;
 • A. Cybulska-Bienioszek, Czynności syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dotyczące ustalenia spisu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 329/2017, s. 20-31; 
 • T. Biel, A. Cybulska, Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia, „Doradca Restrukturyzacyjny” nr 2/2015, s. 71-87; 
 • A. Cybulska, Czy działalność przedsiębiorcy energetycznego, wykonywana zgodnie z obowiązującymi regulacjami sektorowymi, może być uznana za zagrażającą życiu i zdrowiu?, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR)” nr 4/2015, 123-128;
 • A. Cybulska, Definicja niewypłacalności dłużnika w ustawie Prawo upadłościowe po nowelizacji z dnia 15 maja 2015 r., w: Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych (red. E. Janik, A.J. Witosz), Katowice 2015, s. 55-69;