dr Dorota Benduch

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 416
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w formie zdalnej (e-mail: dorota.benduch@uekat.pl; Google Meet tylko w domenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: meet.google.com/fkc-pohk-wkq)

W przypadku wideospotkań w Google Meet proszę dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji zgłosić mailowo chęć skorzystania i dokonania rezerwacji czasu spotkania.

Terminy konsultacji:

poniedziałek - godz. 13:45-15:15*

*w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

   

Rok akademicki 2021/2022:

 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej (wykłady, ćwiczenia)
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy (ćwiczenia)
 • Postępowanie podatkowe (wykłady, ćwiczenia)
 • Prawo cywilne i gospodarcze. Elementy postępowania administracyjnego (Studia podyplomowe: Zamówienia publiczne)
 • Procesy transformacyjne (Studia podyplomowe: Master of Corporate Governance)
 • Seminarium dyplomowe (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • Seminarium magisterskie (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • Tutoring akademicki

Rok akademicki 2020/2021:

 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej (wykłady, ćwiczenia)
 • Procesy transformacyjne (Studia podyplomowe: Master of Corporate Governance)
 • Postępowanie podatkowe (wykłady, ćwiczenia)
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe (wykłady, ćwiczenia)
 • Prawo cywilne i gospodarcze. Elementy postępowania administracyjnego (Studia podyplomowe: Zamówienia publiczne)
 • Prawo karne skarbowe (wykłady)
 • Seminarium dyplomowe (kierunek: Finanse i Rachunkowość)
 • Seminarium magisterskie (kierunek: Finanse i Rachunkowość)

Zajmowane stanowiska

 • Opiekun specjalności: "Finanse zatrudnienia" (na kierunku Finanse i Rachunkowość; studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
 • Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów (od 2016 do nadal)
 • Tutor Akademicki (od 2018 r. do nadal)
 • Uprawnienia zawodowe mediatora (Nr certyfikatu: 9/PDZ-WAR/08/2020, stały mediator sądowy w Sądzie Okręgowym w Gliwicach)
 • Członek Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego
 • Członek Stowarzyszenia SILGIS
 • Członek założyciel Naukowej Sieci Polsko-Chorwackiej

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze i handlowe
 • Prawo nowych technologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo podatkowe

Publikacje

 • D. Benduch: „Łączenie się spółek handlowych w krajach Unii Europejskiej - analiza komparatystyczna rozwiązań legislacyjnych w Polsce, Niemczech i Czechach” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 45/2007, s. 27-54.
 • D. Benduch: „Sposoby ustalania parytetu wymiany udziałów lub akcji w łączeniu się spółek kapitałowych” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 49/2008, s. 9-23.
 • D. Benduch: „Umowy o doradztwo prawno-finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Umowy gospodarcze”, pod red. J. Gospodarka, Wyd. 1, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009, s. 137-149.
 • D. Benduch: „Determinanty prawne transgranicznych połączeń spółek kapitałowych” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe AE Katowice „Studia Ekonomiczne”, Nr 55/2009, s. 89-111.
 • D. Benduch: „Umowy o doradztwo prawno-finansowe w fazie przygotowawczej łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Umowy gospodarcze”, pod red. J. Gospodarka, Wyd. 2, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2010, s. 139-151.
 • D. Benduch: „Zasady przyznawania praw udziałowych wspólnikom lub akcjonariuszom w spółce połączonej” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 60/2010, s. 95-116.
 • D. Benduch: „Tworzenie wartości spółek w procesach przyjaznej restrukturyzacji przedsiębiorstw” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, Nr 67/2011, s. 9-34.
 • D. Benduch: „Obowiązek dochowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez członków zarządu a badanie due diligence w procesie łączenia się spółek kapitałowych” (w:) „Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym”, pod red. A. Śmieji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 9-18.
 • D. Benduch: „Delimitacja zdolności połączeniowej spółek prawa handlowego” (w:) „Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne”, pod red. J. Wojtyły i A. Witosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” Nr 86/2012, s. 79-102.
 • D. Benduch: „Tajemnica skarbowa”, Monitor Prawniczy 2014, Nr 15, s. 823-832.
 • D. Benduch, W. Osowski: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 15-22.
 • A. Witosz, A.J. Witosz, D. Szczygieł, D. Benduch, A. Koczyk, A. Lubicz-Posochowska, M. Kuźnik: „Wybór formy prowadzenia działalności” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 49-50; 107-109.
 • A.J. Witosz, D. Szczygieł, D. Benduch: „Zarządzanie działalnością gospodarczą” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 120-124.
 • D. Benduch, A. Koczyk: „Umowy gospodarcze i ich klauzule” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 183-187.
 • M. Czarnecka, D. Benduch: „Konkurencja” [W:] „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, pod. red. A. Witosza, A.J. Witosza, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 251-256.
 • D. Benduch: „Wpływ Internetu rzeczy na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw” [w:] „Internet rzeczy. Bezpieczeństwo smart city” pod red. G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 57-68.
 • D. Benduch: „Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji spółek handlowych” [w:] „Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej” pod red. A.J. Witosz, E. Janik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 70-82.
 • D. Benduch: „Tajemnica skarbowa” [w:] „Leksykon tajemnic” pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 233-236. [ISBN: 978-83-255-8824-3]
 • D. Benduch: „Tajemnica celna” [w:] „Leksykon tajemnic” pod red. G. Szpor, A. Gryszczyńskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 25-28. [ISBN: 978-83-255-8824-3]
 • D. Benduch, E. Janik: „Usługi doradcze w procesie restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw”. „Europa Regionum” T. XXIX, Problematyka prawna usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 337-349. [ISSN: 1428-278X]
 • D. Benduch: „Źródła finansowania przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji naprawczej”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse 2017 (9), Katowice 2017, Nr 329, s. 69-81.
 • D. Benduch: „Risks and opportunities for tourism using smart contracts”, 26th Geographic Information Systems Conference and Exhibition "GIS ODYSSEY 2019". Conference proceedings / ed. Izabela Basista, Piotr Cichociński, Ewa Dębińska, Małgorzata Gajos-Grzetić, Zagreb : Croatian Information Technology Society - GIS Forum, 2019, s. 12-19.
 • D. Benduch: "Tokenizacja działalności prostej spółki akcyjnej"[w:] „Internet. Cyberpandemia” pod red. A. Gryszczyńska, G. Szpor, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 490-500. [ISBN: 978-83-8235-145-3]

Projekty

Udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych:

 1. Udział w projekcie nr UDA-POWER.02.12.00-00-SR03/18 - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Tytuł projektu: "Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds.  Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo"(projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.
 • Udział w zadaniu: "Potrzeby kompetencyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa i łączności elektronicznej w świetle planowanych zmian w przepisach".

Udział w projektach badawczych:

 1. Udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2020 r. pt. „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” – wykonawca projektu.

    

   • Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Aleksander Witosz

    

 2. Udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach utrzymania potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019 r. pt. „Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców” – wykonawca projektu.

    

   • Kierownik projektu: Dr Ewa Janik

    

 3. Udział w projekcie badawczo-rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pt.: „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012-2016.

  • Konsorcjum projektowe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo C.H. Beck oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne w Warszawie;
  • Udział w zespole badawczym mającym na celu realizację zadania 1.03 „Metodologia badań polskiej regulacji ograniczeń jawności oraz powiązanych z nią aktów prawa europejskiego i międzynarodowego”.
  • Kierownik projektu: Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor. 

 4. Udział w projekcie badawczym finansowany z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w 2015-2017 r. pt. „Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej – aspekt ekonomiczny i prawny.”.

  • Kierownik projektu: Dr Ewa Janik.

 5. Kierownik projektu badawczego finansowanego z działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego w roku 2013 pt. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Etap 3 Tajemnica pracodawcy”.
 6. Projekt badawczy – promotorski finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w latach 2008-2010 pt. „Ustalanie parytetów wymiany udziałów/akcji w procesie łączenia się spółek”

  • Projekt badawczy promotorski Nr N N113 240135, realizowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Umowa Nr 2401/B/H03/2008/35);
  • Projekt zakończony;
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Witosz;
  • Wykonawca projektu: mgr Dorota Benduch.

Tutoring

Tutoring skierowany jest do wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy są zainteresowani indywidualnym rozwojem swojej ścieżki dydaktycznej lub naukowej i chcą zrozumieć oraz pogłębić tematykę w zakresie:

• ekonomicznej analizy prawa;
• procesów tranformacyjnych spółek handlowych, w szczególności transakcji fuzji i przejęć;
• działalności start-upów, w tym zastosowania nowych technologii w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych;
• ekonomii współdzielenia, w szczególności crowdfunding;
• cyberbezpieczeństwa na rynku usług finansowych.

Zapraszam na indywidualne spotkania, podczas których będziemy mogli wspólnie rozwijać swoje zainteresowania korzystając z innowacyjnych metod i narzędzi kształcenia akademickiego.

 -----------------------------------------------------------------------------

Tutoring is aimed at all students of the University of Economics in Katowice who are interested in developing their scientific or didactic path and want to understand and deepen the subject in the field of:

• economic analysis of the law;
• legal and financial aspects of M&A transactions;
• tokenization of the activities of commercial companies;
• the sharing economy, in particular crowdfunding as an alternative method of financing start-ups;
• cybersecurity in the financial services market.

Therefore, I invite you to individual meetings, where we together will be able to develop our interests.