Zdjęcie Małgorzata Szczęsny

mgr Małgorzata Szczęsny, MBA

Asystent
1 Maja 47
Bud. E; pok. 416
40-228 Katowice

Konsultacje:

Proszę o kontakt mailowy tylko w sprawach bardzo pilnych.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Prawo pracy
 • Prawo pracy dla menadżerów
 • Prawo ochrony zdrowia (I)
 • Prawo ochrony zdrowia (II)
 • Prawne uwarunkowania systemu ochrony zdrowia
 • Prawa pacjenta
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Podstawy prawa
 • Prawo z elementami prawa ochrony własności intelektualnej
 • Prawo służby publicznej

Zajmowane stanowiska

 • Absolwentka uczelni amerykańskiej. Ukończony kierunek: Master of Business Administration (MBA) - College of Business & Health Administration;
 • Absolwentka Brno University of Technology. Ukończony kierunek: Corporate Management (Faculty of Business and Management);
 • Kierownik Międzynarodowych Studiów Menedżersko - Finansowych;
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2020 – 2024;
 • Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i korupcji (2015-2016);
 • Przewodnicząca Komisji ds. rozpatrywania zgłoszeń dotyczących mobbingu (2015);
 • Członek Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP Katowice;
 • Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN;
 • Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
 • Member of International Society for Labour and Social Security Law;
 • Member of European Labour Law Young Scholars;
 • Member of University of St. Francis Alumni Association;
 • Stopień Dyrektora górniczego I stopnia;
 • Uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa;
 • Uprawnienia zawodowe mediatora w zakresie mediacji sądowych, mediacji pozasądowych, mediacji wewnątrzorganizacyjnych, mediacji karnych, mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego, mediacji pracowniczych, mediacji cywilnych, mediacji gospodarczych, mediacji w sporach zbiorowych, mediacji administracyjnych, mediacji rodzinnych.

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Prawo pracy
 • Niepracownicze stosunki służbowe o charakterze prawno-administracyjnym
 • Polityka społeczna
 • Prawo medyczne
 • Prawo administracyjne

Publikacje

 • Małgorzata Szczęsny, Węzłowe problemy restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego, w: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, red. Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 297-310
 • Małgorzata Szczęsny, Instrumenty rynku pracy de jure i de facto, Polityka Społeczna (530-531) 5-6/2018, Warszawa 2018, s. 8-15
 • Małgorzata Szczęsny, Kapitał-Praca-Człowiek. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Polityka Społeczna nr (509) 8/2016, Warszawa 2016, s. 40
 • Małgorzata Szczęsny, Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Kapitał – Praca – Człowiek. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, red. Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 131-139
 • Małgorzata Szczęsny, Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy,
  w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 257, red. Dorota Kotlorz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 44-53
 • Małgorzata Szczęsny, Uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych funkcjonariuszy Policji zwolnionych ze służby. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Polityka Społeczna (499) 10/2015, Warszawa 2015, s. 19-24
 • Małgorzata Szczęsny, Pracownicy ochrony w świetle ustawy deregulacyjnej, Polityka Społeczna (490) 1/2015, Warszawa 2015, s. 13-18
 • Małgorzata Szczęsny, Dylematy odpowiedzialności funkcjonariusza Policji, w: Studia Ekonomiczne. Zagadnienia ekonomiczne i prawne nr 200, red. Jan Wojtyła, Antoni Witosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 109-123
 • Małgorzata Szczęsny, Współpraca operacyjna Policji w ramach Unii Europejskiej. Aspekty prawno-administracyjne, w: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Położenie przygraniczne a możliwości rozwoju tom II, red. Jerzy Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, s. 130-139

Projekty

Udział w projektach na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe):

1) Techniki legislacji (2013)

2) Ocena regulacji prawnych stosunków pracy i zatrudnienia w praktyce mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców (2014)

3) Węzłowe problemy społeczne i prawne polityki zatrudnienia w warunkach wysokiego bezrobocia  (2015)

4) Dylematy wynagradzania za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (2016)

5) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap I (2017)

6) Dylematy równego traktowania w stosunkach zatrudnienia. Węzłowe problemy ekonomiczne, społeczne i prawne Etap II (2018)