dr hab. Marzena Czarnecka, Prof. UE

Profesor Uczelni
1 Maja 47
Bud. E; pok. 417
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w roku akademickim 2021/2022

W związku z zagrożeniem COVID-19, wszystkie konsultacje i seminaria aż do odwołania odbędą się w formie online.

Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail. W przypadku potrzeby rozmowy bezpośredniej, po uprzednim jej zgłoszeniu za pomocą e-mail,  zapraszam na Google Meet

Terminy konsultacji w semestrze letnim:

poniedziałek - godz. 15:00-17:30

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Consumer Law and Consumer Protection
 • International intellectual property protection law
 • Intellectual property protection law
 • Setting up a business 
 • Legal framework and ethics 
 • International Business Law 
 • Digital Law
 • Introduction to Business Law
 • European Business Law
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Zajmowane stanowiska

 • Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
 • Radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach)
 • ACC (Association of Corporate Counsel)
 • IAEE (International Association for Energy Economics)

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

 • Ekonomia prawa
 • Ekonomia współdzielenia
 • Energetyka
 • Prawo energetyczne 

Publikacje

Monografie

 • Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek (redaktorzy)  Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.  Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2020 s.1410, p-ISBN: 978-83-8158-689-6
 • Marzena Czarnecka Obowiązki informacyjne  a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 712, ISBN 987-83-812-8224-6  
 • Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek Prawo energetyczne. Komentarz Wyd.
  2 poprawione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012 s. 801, p-ISBN: 978-83-255-3806-4
 • Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka  Prawo energetyczne. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2009 s.587, p-ISBN: 978-83-0605-6
 • Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Prawo energetyczne. Komentarz Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Katowice, 2007, s. 590, ISBN 978-83-60186-32-9 

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej

 • Marzena Czarnecka, Tadeusz Skoczny (red.) Prawo konsumenckie w praktyce C.H. Beck, Warszawa, 2016, s. 301, p-ISBN: 978-83-255-8902-8
 •  Marzena Czarnecka (red.) Konsument na rynku energii elektrycznej Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2013, s. 283, p-ISBN: 978-83-255-5289-3

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim i języku angielskim po uzyskaniu stopnia doktora

Autorstwo w języku polskim

 • Marzena Czarnecka: Ekonomiczna analiza przepisów chroniących konsumentów na rynku energii elektrycznej w: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, (red.) Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferra, Wydawnictwa C.H.Beck,  Warszawa 2019, ss. 201-211, p-ISBN: 978-83-8158-356-5
 • Marzena Czarnecka: Konkurencja na rynku energii elektrycznej w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, (red.) Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka, Monika Namysłowska, Anna Piszcz, Wydawnictwo C.H.Beck,  Warszawa, 2017, ss. 567-574, p-ISBN: 978-83-2559-618-7, e-ISBN: 978-83-2559-619-4
 • Marzena Czarnecka: Prawna regulacja nowych produktów dla konsumentów na rynku energii elektrycznej w: Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu: wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, (red.) Sławomir Dudzik, Barbara Iwańska, Nina Półtorak, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2017, ss. 234-244, p-ISBN: 978-83-255-9616-3, e-ISBN: 978-83-255-9617-0
 • Marzena Czarnecka Dochodzenie roszczeń w trybie art. 57 ust. 1 pkt 1 PrEnerg w porównaniu do art. 57 ust. 1 pkt 2 PrEnerg - ustalenie wartości szkody w: Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne (red.) prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2016, ss. 97-108 p-ISBN: 978-83-255-8197-8
 • Marzena Czarnecka Prawo konsumentów do informacji na rynku energii w: Kapitał, praca, człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły (red.) Aleksander Jerzy Witosz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2016, ss. 175-184, p-ISBN: 978-83-255-8617-1
 • Marzena Czarnecka  Inteligentne opomiarowanie energii elektrycznej a prawa konsumentów w: Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City (red.) Grażyna Szpor Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2015, ss. 97-106, p-ISBN: 978-83-255-7930-2
 • Marzena Czarnecka Sposoby i formy zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej w: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego (red.) Bogusława Gnela, Kinga Michałowska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2015ss. 199-208, p-ISBN: 978-83-255-7855-8, e-ISBN: 978-83-255-7856-5
 • Marzena Czarnecka Usługi prawnicze - wyzwania w świetle kryzysu w: Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce (red.) Justyna Matysiewicz Wydawnictwo Placet, Warszawa, 2014, ss. 107-122, p-ISBN: 978-83-7488-182-1
 • Marzena Czarnecka Odbiorca wrażliwy - konsument specjalny na rynku energii elektrycznej w: Konsument na rynku energii elektrycznej (red.) Marzena Czarnecka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2013, ss. 235-250, p-ISBN: 978-83-255-5289-3, e-ISBN: 978-83-255-5290-9 
 • Marzena Czarnecka Umowa kompleksowa, usługa kompleksowa a nielegalny pobór energii elektrycznej w: Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii (red.) Grzegorz Matusik, Mariusz Śladkowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2013, ss. 167-191, p-ISBN: 978-83-255-4949-7
 • Marzena Czarnecka Umowa kompleksowa uregulowana przepisami prawa energetycznego a zasada swobody umów w Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane (red.) Bogusława Gnela, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010 ss. 481-491, p-ISBN: 978-83-264-0591-4
 • Marzena Czarnecka Obowiązki przedsiębiorców energetycznych związane
  z nabywaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz z kongeneracji
  w świetle regulacji europejskich w:  Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI [dwudziestego pierwszego] (red.) Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, 2009, ss. 261-268, p-ISBN: 978-83-7246-436-1

Autorstwo w języku angielskim

 • Marzena Czarnecka, Grzegorz Lot Consumer protection standards on electricity markets w: hallenges for Companies and Consumers in International Market , (eds) Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek, Kim Fam, The University of Economics Publishing House, Katowice 2018, ss. 13-24, p-ISBN: 978-83-7875-536-4,  e-ISBN: 978-83-7875-537-1
 • Marzena Czarnecka Individual customer's rights on energy market in European countries w: Global business: towards new paradigm in time crisis (ed.) by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice, 2014, pp. 167-166, p-ISBN: 978-83-7875-226-4

 

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych i międzynarodowych 

Publikacje w języku polskim

 • Marzena Czarnecka Rozwój klastrów energii w Polsce – uwagi ogólne w: Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, vol 109, ss. 11-24,  ISSN  0081-6841, e-ISSN  2450-8179
 • Marzena Czarnecka Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku energii elektrycznej w zależności od wieku - wybrane zagadnienia w: Marketing i Rynek, 2018, Nr 4, ss. 111-121, p-ISSN: 1231-7853
 • Marzena Czarnecka Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów
  w: Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, Nr 321, ss. 118-135 p-ISSN: 2083-8611
 • Marzena Czarnecka Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstwa energetycznego w: Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, Nr 329, ss. 94-105,  p-ISSN: 2083-8611
 • Marzena Czarnecka Stosowanie ustawy o prawach konsumenta na rynku energii elektrycznej w: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2016, Nr 3 (5), ss. 39-50, p-ISSN: 2299-5749
 • Marzena Czarnecka  Automatyczne przedłużanie umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej w: Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, Nr 3 (4), s. 66-78, p-ISSN: 2299-5749
 • Marzena Czarnecka Wpływ orzecznictwa sądowego na sytuację prawną konsumenta na rynku energii elektrycznej i gazu w: Studia Oeconomica Posnaniensia 2015, Vol. 3, Nr 3 ss. 149-160, p-ISSN: 2300-5254
 • Marzena Czarnecka Sposoby zawierania umów z konsumentami w prawie energetycznym od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, Nr 362 ss. 60-69, tytuł własny numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (red.) Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak, p-ISSN: 1899-319
 • Marzena Czarnecka Z problematyki ochrony praw konsumenta na rynku energii elektrycznej w: Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, Nr 200 ss. 33-47, tytuł własny numeru: Prawo a gospodarka. Zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, p-ISSN: 2083-8611
 • Marzena Czarnecka System ochrony odbiorców wrażliwych a funkcjonowanie przedsiębiorców energetycznych i ewentualna potrzeba restrukturyzacji Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012 Nr 86 ss. 19-29, tytuł własny numeru: Restrukturyzacja spółek handlowych: zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, p-ISSN: 2083-8611
 • Marzena Czarnecka Restrukturyzacja na rynku energii elektrycznej w aspekcie nowej dyrektywy europejskiej w: Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011, Nr 67 s. 35-46, tytuł własny numeru: Restrukturyzacja spółek handlowych: zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, p-ISSN: 2083-8611
 • Marzena Czarnecka Restrukturyzacja zadłużenia wobec przedsiębiorców energetycznych w umowach o dostarczanie energii elektrycznej w: Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2010, Nr 60,  ss. 19-33, tytuł własny numeru: Restrukturyzacja spółek handlowych: zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, p-ISSN: 2083-8603
 • Marzena Czarnecka Restrukturyzacja spółek w sektorze energetycznym
  - unbundling w: Studia Ekonomiczne, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2008, Nr 49, ss. 69-87, tytuł własny numeru: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, ISBN 978-83-7246-927-4
 • Marzena Czarnecka Koncesje w prawie energetycznym a upadłość przedsiębiorstwa energetycznego w: Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego T.2 ( red.) Antoni Witosz , Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2008,  ss. 92-111, ISBN 978-83-226-1736-6
 • Marzena Czarnecka Restrukturyzacja spółek handlowych a przejęcie zakładu pracy przez innego pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy w: Studia Ekonomiczne/ Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego, 2007, Nr 45, ss. 143-162 tytuł własny numeru: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne (red.) Jan Wojtyła, Antoni Witosz, ISBN- 978-83-7246-957-1

Publikacje w języku angielskim

 • Marzena Czarnecka Ignorance of prices by consumers in the electricity market w: Intercathedra 2019, nr 38, ss. 5-11, p-ISSN: 1640-3622, e-ISSN: 2545-2045
 • Marzena Czarnecka The Influence of Product Knowledge on Consumer Purchase Decisions on the Energy Market: A European Perspective w: Zarządzanie. Teoria Praktyka/Management: Theory and Practice, 2018, nr 2(24), ss. 51-58,  ISSN 2081-1586, e -ISSN 2449-9730 
 • Marzena Czarnecka Information sources affecting consumer behaviour on the electricity market w: Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 2018, Vol. 23, No. 2 ss. 4-12, p-ISSN 2544-0330, e - ISSN  2449-9803
 • Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek The Energy Tariff System and Development of Competition in the Scope of Polish Energy Law  w: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies,  2011, Vol. 4 pp. 151-169, p-ISSN: 1689-9024
 • Marzena Czarnecka, H. Buck Power of management and representation, duties, responsibility, and liability of CEO-management board of Polish spółka z o.o. and Geschaftsfuhrer of German GmbH w: Journal of Economics and Management 2009, Vol. 5 pp. 67-86, p-ISSN: 1732-1948


Redakcja naukowa w czasopismach naukowych 

 • Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski (red.) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019 nr 1(8) s. 120 p-ISSN: 2299-5749
 • Marzena Czarnecka, Marcin Kraśniewski (red.) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 5(6) s. 147 p-ISSN: 2299-8837
 • Marzena Czarnecka (red.) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2017, nr 6 (6) s. 135 p-ISSN: 2299-8837
 • Marzena Czarnecka (red.) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2016, Nr 4(5), s. 138, p-ISSN: 2299-8837
 • Marzena Czarnecka (red.) Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, Nr 3 (4) ss. 182, p-ISSN: 2299-5749 

Rozdziały w podręcznikach akademickich

 • Marzena Czarnecka  Konkurencja. Prawo ochrony konkurencji w: Prawo gospodarcze dla ekonomistów (red.)  Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2015, ss. 243-251 Seria Akademicka, p-ISBN: 978-83-264-9167-2

 Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych

 • Sporządzenie ekspertyzy badawczej na temat taryf w ciepłownictwie na zlecenie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, SWL Polska sp. z o.o.  
 • Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Marta Boroń Taryfy w ciepłownictwie. Aspekty prawne Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2010 s. 126 p-ISBN: 978-83-255-1182-1