Zdjęcie Rafał  Zachorowski

dr Rafał Zachorowski

Adiunkt
1 Maja 47
Bud. E; pok. 419
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w formie zdalnej.

Zapraszam do kontaktu poprzez e-mail: rafal.zachorowski@uekat.pl lub GMeet - nazwa spotkania: rafalzachorowskikonsultacje

Terminy konsultacji w semestrze letnim:

czwartek - 9:00-11:00

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Ubezpieczenia
  • Prawo finansowe

Zainteresowania naukowe i kierunki badawcze

  • Ubezpieczenia społeczne
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Ekonomiczne podstawy realizacji zadań publicznych
  • Systemy ochrony zdrowia

Publikacje

•  Noworodek o skrajnie niskiej masie urodzeniowej ciała (≤ 1000 g) w aspekcie przebiegu I trymestru ciąży. Annales Academiae Medicae Silesiensis supl. 22, 1996, (autorzy: Irena Norska-Borówka, Wojciech Grzywna, Janusz Bursa, Rafał Zachorowski), str. 81.

•  Udział w programie badawczym zamawianym KBN (nr PBZ 34-03) pt.: Ocena wpływu środowiskowego narażenia na ołów na stan rozwoju psychofizycznego dzieci zamieszkałych w Bytomiu, 1995-1997, zakończonego raportem z realizacji prac objętych umową nr Z113/P05/95/03. Część I – tekst str. 1-173, część II – załączniki str. 174-299, wykaz autorów str. 114 (poz. 17). 

•  Zadanie 4: Ocena zawartości ołowiu we krwi dzieci w wieku 6, 12, 18 i 24 miesięcy życia (autorzy: G. Mikusz, J. Behrendt, R. Zachorowski) str. 89-91.

•  Zadanie 5: Badanie psychologiczne dzieci w wieku 6, 12, 18, 24 miesięcy (autorzy: M. Kempa, G. Mikusz, E. Maroczkaniec, R. Zachorowski), str. 92-94.

•  Zadanie 6: Badanie rozwoju fizycznego dzieci w 6, 12, 18, 24 miesiącu życia (autorzy: G. Mikusz, J. Behrendt, R. Zachorowski), str. 95-96.

•  Stężenie ołowiu we krwi u dzieci bytomskich w wieku 6, 12, 18, 24 miesięcy (autorzy: I. Norska – Borówka, G. Mikusz, R. Zachorowski, R. Żaba). Mat. Nauk. Krajowego Kongresu Ekologicznego EkoMed 1997, str. 52.

•  Warunki socjoekonomiczne rodzin a stężenie ołowiu we krwi dzieci narażonych na skażenie środowiska (autorzy: Irena Norska-Borówka, Jakub Behrendt, Rafał Zachorowski). Mat. Nauk. V Krajowego Kongresu Ekologicznego Eko-Med., Tarnów 1998, str. 158.

• Przedsiębiorczość w polityce rozwoju regionalnego Szwecji. XI Konferencja Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Warszawa 2004, str. 30-36.

• Organizacyjne i finansowe aspekty realizacji projektów w ramach działania 2.5. „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w województwie śląskim (współautor J. Łukomska-Szarek). [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. R. Budzika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, s. 150 – 154.

• Zastosowanie średnich ruchomych w badaniu hipotezy słabej efektywności rynku finansowego (współautor A. Błażejowska). [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. R. Budzika. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006, s. 146 – 150.

• Entrepreneurship Promotion in the Integrated Regional Operational Program. [w:] Innovation – Sustainability – Knowledge Management, edited by P. Pachura. Institut Superieur Industriel Pierrard HEC du Luxemburg Virton, Belgium 2006, s. 398-408.

• Zagrożenie ołowiem środowiskowym w Piekarach Śląskich (współautorzy J. Bursa, Ł. Bursa, M. E. Kempa, J. Wojcieszczyk-Bacia), pod red. I. Norskiej-Borówki, E. Szymik. α-medica press, 2007.

• Weryfikacja hipotezy słabej efektywności rynku kapitałowego w Polsce na podstawie analizy skuteczności strategii inwestycyjnej opartej na średnich ruchomych. [w:] Wieloaspektowe problemy zarządzania podmiotami publicznymi i prywatnymi w gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod red. A. Wójcik, J. Łkomskiej-Szarek, D. Wielgórki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 256-269.

• Analiza funkcjonowania wybranych projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 – 2006. [w:] Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. D. Wielgórki, J. Łukomskiej-Szarek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 164-179.

• Strategic Aims and Development Axes as the Basis of Structural Funds System in Poland. [w:] Partnerships, Clusters and Networks in Knowledge Based Economy, edited by P. Pachura & R. Lescroart. Wydawnictwo La Haute Ecole “Blaise Pascal”, Arlon 2008, s. 180-184.

• Opportunities and threats of the European Union funds absorption. [w:] Financial management in risk and uncertainty conditions, joint work edited by A. Zachorowska, D. Wielgórka. The publishing office of Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2009, s. 117-123.

• Financing of Activities in Local Self-Government Units (współautor J. Łukomska-Szarek). [w:] Chosen Problems of Financial Management in Local Self-Governments, praca zbiorowa pod red. A. Zachorowskiej, J. Łukomskiej-Szarek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

• Budget of Local Self-Governments (współautor J. Łukomska-Szarek). Chapter III. [w:] Budget Management in Local Self-Government Units, praca zbiorowa pod red. J. Łukomskiej-Szarek. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 37-57.

•  Selected Aspects of Regional Development Policy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie 2012, nr 7.

• Rozwój a wzrost gospodarczy – ujęcie teoretyczne. [w:] Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwój regionalny, praca zbiorowa pod red. A. Wójcik-Mazur. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

• Stymulatory rozwoju regionalnego. [w:] Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwój regionalny, praca zbiorowa pod red. A. Wójcik-Mazur. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

• Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym. [w:] Współczesne problemy zarządzania w podmiotach gospodarczych i publicznych, praca zbiorowa pod red. D. Wielkgórki. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania, Częstochowa 2014. 

•  Some elements of financial support for enterprises with regional operational program of Silesia. [w:] New trends in theory and practice organizational management, praca zbiorowa pod red. D. Wielgórki. Science and Education Ltd, Sheffield, England 2015.

•  Instytucjonalne ramy funkcjonowania funduszy strukturalnych. [w:] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. A. Zachorowskiej, D. Wielgórki. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

•  Przedmiotowa i podmiotowa struktura wydatków związanych z ochroną zdrowia w wybranych państwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 37, 2020 r.

• Źródła finansowania ochrony zdrowia w wybranych państwach europejskich- analiza porównawcza, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 39, 2020 r.

Dodatkowe

  • Udział w programie badawczym zamawianym KBN (nr PBZ 34-03) pt.: Ocena wpływu środowiskowego narażenia na ołów na stan rozwoju psychofizycznego dzieci zamieszkałych w Bytomiu, 1995-1997, zakończonego raportem z realizacji prac objętych umową nr Z113/P05/95/03