dr Sebastian Twaróg

Adiunkt
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 117
40-226 Katowice

Dr Sebastian Twaróg – adiunkt w Katedrze Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach w 2009 r., zaś w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie nowatorskiej rozprawy nt.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, za którą uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem i współautorem 55 publikacji w języku polskim i angielskim. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w stażach zagranicznych w Niemczech, Palestynie, Rosji, Szwecji.

Konsultacje:

Studenci, którzy chcą skorzystać z konsultacji pracowników Katedry Logistyki Społecznej, mogą udać się do dowolnego pracownika w czasie jego konsultacji i uzyskają kompetentne odpowiedzi na zadawane pytania.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się za pośrednictwem maila bądź Google Meet (po wcześniejszym poinformowaniu o chęci wzięcia udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej: sebastian.twarog@uekat.pl).

KONSULTACJE:

Studia stacjonarne:

04.10., 11.10., 18.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 20.12., 10.01., 17.01., 24.01. (godz. 11:30 - 13:00)

Studia niestacjonarne: 

09.10., 08.11., 21.11., 27.11., 09.01. (godz. 13:30 - 15:00)
06.11., 21.11., 11.12. (godz. 10:45 - 12:15)

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Logistyka
 • Logistyka zwrotna
 • Podstawy Logistyki
 • Procesy i systemy logistyczne
 • Projektowanie sieci logistycznych
 • Sieci logistyczne
 • Transport and Logistics

Specjalizacja naukowo-badawcza

Logistyka. Logistyka społeczna. Logistyka w ochronie zdrowia. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw krwi i jej składników. Logistyka zwrotna. Mechanizmy koordynacji w sieci. Bliskość międzyorganizacyjna w sieciach logistyki społecznej

Publikacje

 1. S. Twaróg, J. Szołtysek, Logistyka zwrotna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017
 2. S. Twaróg, Siły kształtujące logistykę, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 99, Gliwice 2016, s. 545 – 556
 3. S. Twaróg, J. Szołtysek, Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3/2016, s. 2-8
 4. S. Twaróg, System logistyczny [w:] Vademecum logistyki, Difin 2016, s. 26-35
 5. S. Twaróg, Łańcuch dostaw, [w:] Vademecum logistyki, Difin 2016, s. 36-55
 6. S. Twaróg, Knowledge management in projects, [in:] Research project management, ed. J. Rzempała, M. Pieńkos, T. Leśniowski, Cracow University of Economics, Cracow, 2015, s. 84 – 89
 7. S. Twaróg, J. Szołtysek, D. Lis, Logistyczny serwis imprezy sportowej w ocenie jej użytkowników [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania, zeszyt 6, red. J. Szołtysek, B. Detyna, PWSZ Wałbrzych 2015, s. 37- 49
 8. S. Twaróg, Zarządzanie wiedzą w projektach badawczych, [w:] Zarządzanie projektem badawczym, red. J. Rzempała, M. Pieńkos, T. Leśniowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 84 – 89
 9. S. Twaróg, J. Szołtysek, R. Jeż, S. Karstina, Mobilność edukacyjna studentów Polski i Kazachstanu – studium [w:] Uniwersytet w perspektywie kształcenia pezez całe życie, red. K. Jędralska, J. Bernais, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015, s. 61-73
 10. S. Twaróg, G. Trzpiot, J. Szołtysek, A. Ojrzyńska, Wielowymiarowa analiza oceny jakości życia w mieście, [w:] Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiz ryzyka, red. G. Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015, s. 118 – 127
 11. S. Twaróg, G. Trzpiot, D. Krężołek, Analiza i ocena ryzyka w projektach badawczych, [w:] Modelowanie wielowymiarowych struktur danych i analiz ryzyka, red. G. Trzpiot, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015, s. 128-146
 12. S. Twaróg, Łańcuch dostaw jako forma organizacji przepływów – spojrzenie logistyczne, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 9/2015 s. 2-9
 13. S. Twaróg, P. Klimas, Inter-organizational proximity in the context of logistics – research challenges, Czasopismo LogForum 1/2015, s. 109-117
 14. S. Twaróg, J. Szołtysek, E. Płaczek, J. Majewska, Wrażliwość społeczna jako kompetencja przyszłych menedżerów logistyki – rozpoznanie wstępne [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych Część XIV, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Nr 56, Gdańsk 2015, s. 341-355
 15. S. Twaróg, J. Szołtysek, R. Jeż, Kompetencje społeczne w okresie kształcenia zawodowego na potrzeby logistyki [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  nr 249/2015, s.11-22
 16. S. Twaróg, J. Szołtysek, Outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach kryzysu  [w:] Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, nr 383 s. 187- 199
 17. S. Twaróg, A. Ojrzyńska, Multidimensional analysis in the creation of medical clusters in Łódź – a conceptual work, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 6 (309), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 137 – 145
 18. S. Twaróg, J. Szołtysek, Senior friendly cities – the case of European cities, [w:] Global Business. Toward New Paradigm in the Time of Crisis, ed. S. Smyczek, J. Matysiewicz, University of Economics in Katowice, Katowice 2014, s. 88 – 101
 19. S. Twaróg, J. Szołtysek, E. Płaczek, Kształtowanie kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej, [w:] Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, [red.] J. Matysiewicz, Placet 2014, s. 76 – 96
 20. S. Twaróg, Miejsce i użyteczność logistyki w zarządzaniu szpitalami, „Logistyka”, nr 5/2014, 2114 – 2118
 21. S. Twaróg, Scenariusze rozwoju systemu zarządzania logistycznego cywilnym krwiodawstwem w Polsce – cz. II, „Logistyka”, nr 5/2014, s. 18 – 24
 22. S. Twaróg, Scenariusze rozwoju systemu zarządzania logistycznego cywilnym krwiodawstwem w Polsce – cz. I, „Logistyka”, nr 4/2014, s. 25 – 29
 23. S. Twaróg, K. Twaróg, Ocena „sprawiedliwości” systemów opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w województwie śląskim, „Studia miejskie”, t.15., s. 43-54
 24. S. Twaróg, J. Szołtysek, G. Trzpiot, A. Ojrzyńska, Analiza porównawcza działalności systemu krwiodawstwa państw Unii Europejskiej w: Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka II, red. nauk. G. Trzpiot, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s.125 – 140
 25. S. Twaróg, P. Klimas, Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania produkcją, Opole 2013, s. 769 – 778
 26. S. Twaróg, J. Szołtysek, Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, [w:] Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, [red.] J. Szołtysek, G. Trzpiot, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Wydziałowe nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 13-31
 27. S. Twaróg, B. Detyna,  Logistyka w obszarze usług publicznych w świetle współczesnych uwarunkowań, w:] Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, [red.] J. Szołtysek, G. Trzpiot, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Wydziałowe nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 32-49
 28. S. Twaróg, Czynniki sukcesu systemu krwiodawstwa w Polsce, [w:] Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej, red. J. Szołtysek, G. Trzpiot, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Wydziałowe nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 92-103
 29. S.Twaróg, J. Szołtysek, G. Trzpiot, A. Ojrzyńska, Wielowymiarowa analiza w ocenie ryzyka w systemach krwiodawstwa w krajach UE – perspektywa logistyczna, [w:] , red. G. Trzpiot, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 84-98
 30. S. Twaróg, J. Szołtysek, M. Wronka, Social networks and the situation of blood donation in Poland: a logistics perspective, „Management” University of Zielona Góra, Faculty of Economics and Management 1/2013, vol.17, s. 153 – 170
 31. S. Twaróg, A. Ojrzyńska, Dynamics of change in spatial dependencies in blood donation system in Poland, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Vol. 15, No. 4/2013, s. 177 – 189
 32. S. Twaróg, J. Szołtysek, Bio-mapping as a tool for urban logistics projects, “Journal of Economics & Management”, University of Economics in Katowice, vol. 11/2013, s. 97 – 111
 33. S. Twaróg, J. Szołtysek, Bio-mapping for purposes of city management – practical reflections, “Journal of Economics & Management”, University of Economics in Katowice, vol. 11/2013, s. 113 – 123
 34. S. Twaróg, E. Płaczek, Dedicated logistics provider for blood donation purposes as an ex ample of blood supply chain management in Poland, “Journal of Economics & Management”, University of Economics in Katowice, Vol.12/2013, s. 76 – 81
 35. S. Twaróg, Kształtowanie relacji jednostek publicznej służby krwi w Polsce z potencjalnymi dawcami krwi – uwagi na tle doświadczeń europejskich, [w:] Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, red. A. Adamus – Matuszyńska, R. Maćkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 136 – 150
 36. S. Twaróg, J. Szołtysek, R. Otręba, Shaping alumni’s sensitivity to issues of social logistics, [w:] Management, Knowledge and Learning, MakeLearn 2012, Cejle, s. 543 – 551
 37. S. Twaróg, J. Szołtysek, Problematyka hałasu we współczesnych miastach, „Studia miejskie”, nr 6/2012, s. 75 – 84
 38. S. Twaróg, Statistical methods in logistics management of blood donation, “Logistyka: sovremennyje tendencji razvitia” Engecon, St. Petersburg 2012, s. 446 – 447
 39. S. Twaróg, J. Szołtysek, Przesłanki stosowania logistycznego wsparcia usług medycznych w polskich szpitalach, [w:] Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka,  Prace naukowe nr 234, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 303 – 319
 40. S. Twaróg, Potencjalne korzyści na skutek integracji procesów i czynności logistycznych w łańcuchach dostaw krwi, [w:] Integracyjna funkcja logistyki, red. J. Szołtysek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, nr 13/2011, s. 171 – 178
 41. S. Twaróg, J. Szołtysek, Keywords analysis in polish literature and foreign literature, used in identifying logistics of blood supply chain, [w:] Logistics and Supply chain management in Polish, Ukrainian and Russian research, red. J. Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 142 – 152
 42. S. Twaróg, J. Szołtysek, Establishing of an objectives bundle of modern supply chain management. Conditions o social logistics establishment, [w:] Polish Journal of Management Studies, Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2011, Vol.4., s. 23 –31
 43. S. Twaróg, A. Ojrzyńska, Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce, [w:] Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne, red. J. Suchecka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 253, Łódź 2011, s. 129 -141
 44. S. Twaróg, P. Jeziorski, Determinants of blood supply chains in Poland, [w:] Methodological aspects of multivariate statistical analysis statistical models and applications, red. Cz. Domański, K. Zielińska – Sitkiewicz, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 255, Łódź 2011, s. 377 – 386
 45. S. Twaróg, J. Szołtysek, Kształtowanie systemu logistycznego metaorganizcji, [w:] Logistyka. Współczesne wyzwania nr 2, red. J. Szołtysek, B. Detyna, PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2011, s. 37 – 52
 46. S. Twaróg, Blood resources management – new challenges for logistics, [w:] МЕНЕДЖМЕНТ  И ЛОГИСТИКА  -  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Одесса 2011, s. 304 – 309
 47. S. Twaróg, J. Szołtysek, Logistics of reverse blood supply chain, “Conradi Research Review”, nr 1/11, s. 11 – 20
 48. S. Twaróg, J. Szołtysek, Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce, „Logistyka”, nr 2/2011, s. 16 – 19
 49. S. Twaróg, Logistyka w gospodarowaniu zasobami krwi w Polsce, [w:] Nowe zastosowania logistyki. Przykłady i studia przypadków, red. J. Szołtysek, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010, s. 69 – 94
 50. S. Twaróg, J. Szołtysek, Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, „Logistyka” 6/2010, s. 14 – 17
 51. S. Twaróg, J. Szołtysek, Instytucjonalne implikacje integrowania łańcuchów dostaw krwi w Polsce, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 5/2010, s. 9 -14
 52. S. Twaróg, J. Szołtysek, Przesłanki i zakres stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi, „Logistyka” nr 3/2010, s. 40 – 44
 53. S. Twaróg, J. Szołtysek, Perspektywy stosowania logistyki w gospodarowaniu zasobami krwi w Polsce – streszczenie, „Neurologia i Neurochirurgia Polska” nr  1/2010, s. 32
 54. S. Twaróg, J. Szołtysek, Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania logistyki, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 7/2009, s.12 – 17 

ORCID

0000-0003-0855-7965  

Seminaria

Potencjalne tematy prac dyplomowych:

 • Logistyczne wsparcie imprez masowych
 • Logistyka w ochronie zdrowia
 • Logistyka akcji humanitarnych
 • Logistyka zwrotna
 • Logistyczne aspekty gospodarowania odpadami
 • Innowacje w logistyce
 • System logistyczny
 • Procesy logistyczne
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Ocena z seminarium:
Semestr I - konspekt pracy (zgodnie z wymogami) - 15.06.
Semestr II - dwa rozdziały (zgodnie z wymogami) - 15.11. (jeden rozdział); - 15.01. (drugi rozdział) 
Semestr III - jeden (ostatni) rozdział (zgodnie z wymogami) - 15.03.cała praca (zgodnie z wymogami) - 15.05.

UWAGA! Składane prace zawsze powinny zawierać: tytuł pracy, spis treści oraz cel (w przeciwnym razie praca nie będzie sprawdzana)

Wymogi:
Obowiązkowo proszę zapoznać się z publikacją: B. Detyna, J. Matuszek, J. Szołtysek, Praca dyplomowa inżynierska. Poradnik metodyczny, PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015