dr Patrycja Klimas

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 409
40-228 Katowice

 

dr Patrycja Klimas – specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza sprawności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, współdziałania w sieciach, innowacyjności, modeli biznesu oraz metodyki badań ilościowych. Na jej dorobek naukowy składa się ponad 60 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w postaci monografii, rozdziałów monografii, artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Swoje referaty wygłaszała podczas niemal 80 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Jej rozprawa doktorska została uhonorowana prestiżową nagrodą Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za najlepszą rozprawę z obszaru nauk o zarządzaniu obronioną w latach 2012-2013; jest również stypendystką MNiSW w ramach konkursu dla wybitnych młodych naukowców. Jak do tej pory jest realizatorką dziewięciu projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, NCN oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem European Academy of Management, Strategic Management Society, Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jako ekspert oraz recenzent stale współpracuje z NCN oraz krajowymi i zagranicznymi czasopismami, w tym z wydawnictwami posiadającymi IF np. European Management Review, czy Industrial Marketing Management.

Konsultacje:

SEMINARIA DYPLOMOWE & MAGISTERSKIE

Prace oddane w formie niezgodnej z wymogami (patrz zakładka dla Studentów) nie będą przyjmowane. Ocena w takim przypadku to NDST.

 ZALICZENIA POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE 

Budżetowanie – 30.01.2019r. godz. 11:00 sala 420B

Strategie konkurencji – praca zaliczeniowa patrz zakładka dla studentów – termin złożenia 30.01.2019R. godz. 11:00 sala 409B podczas konsultacji lub wcześniej w 223A w godzinach urzędowania działu wsparcia.

Systemy informacyjne w zarządzaniu – godz. 11:00 sala 420B

Współpraca strategiczna przedsiębiorstw - godz. 11:00 sala 420B

Zarządzanie projektami - godz. 11:00 sala 420B

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Systemy informacyjne w zarządzaniu – 9.02.2019r. godz. 9:00 sala 409B

Współpraca strategiczna przedsiębiorstw – 9.02.2019r. godz. 9:00 sala 409B 

Zarządzanie projektami – 9.02.2019r. godz. 9:00 sala 409B

 ZALICZENIA - 2. TERMIN

WSZYSTKIE ZALICZENIA (tj. z wszystkich prowadzonych przeze mnie przedmiotów) w 2-gim terminie odbędą się w poniedziałek 25-go lutego o godzinie 16:00. Sala 333A.