XIV edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Prezesa NBP. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2020 r. Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także - za ich zgodą - uczelnie i promotorzy. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 lipca.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

  • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
  • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
  • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie NBP.

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym i kopią dyplomu należy przesłać na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs na pracę magisterską".

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2021 r.