Lista nauczycieli akademickich pełniących funkcję tutorów w roku akademickim 2017/2018

KatedraImię i nazwiskoZainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 
Katedra Finansów Publicznychdr Krzysztof Gałuszka

1. Organizacja i finansowanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

2. Finansowanie deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego;

3. Finansowanie przez samorząd terytorialny polityki rozwoju gospodarczego i społecznego;

4. Planowanie finansowe w samorządzie terytorialnym; istnieje możliwość modyfikowania tematów, ale muszą się one zawierać w obszarze finansów samorządu terytorialnego

Katedra Inwestycji i Nieruchomościdr hab. Jan Czempas, prof. UE  

Zastosowanie metod ilościowych do oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych Zastosowanie metod ilościowych do oceny funkcjonowania podmiotów gospodarczych   

KatedraImię i nazwiskoZainteresowania naukowe/tematyka tutoringu
Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowychprof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych  dr Monika Klimontowicz 
prof. dr hab. Janina Harasim 
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych dr Monika Wieczorek KosmalaFinanse przedsiębiorstw, w szczególności zarządzanie kapitałem obrotowym (należnościami, zapasami, gotówką z perspektywy płynności finansowej), ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitału i jego koszt; zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - proces zarządzania ryzykiem, wpływ zarządzania ryzykiem na kreację wartości przedsiębiorstwa, raportowanie ryzyka, identyfikacja i zarządzanie tzw. "emerging risks" ; finansowanie skutków ryzyka w przedsiębiorstwie: finansowanie retencji ryzyka, ubezpieczenia majątkowe, alternatywne mechanizmy finansowania ryzyka. 
Katedra Finansów Publicznych  dr Jolantra Gałuszka 
Katedra Matematyki Stosowanej dr Stanisław Barczak 
Katedra Prawadr Dorota BenduchProcesy restrukturyzacyjne spółek handlowych. Ustalanie parytetu wymiany udziałów/akcji w procesie łączenia się spółek. Koncentracja przedsiębiorców na rynku usług finansowych. Praktyki ograniczające konkurencję. Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji w biznesie.
Katedra Prawa i Ubezpieczeń dr hab. Aleksander Witosz, prof. UEFunkcjonowanie spółek oraz niewypłacalność osób fizycznych i przedsiębiorców.
Katedra Rachunkowości  dr Aleksandra Ferens Rachunkowość, jako system informacyjny przedsiębiorstwa; Raportowanie społecznej odpowiedzialności (CSR) konieczność czy forma przywileju?; Informacje środowiskowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Jak je pokazać? Raportowanie zintegrowane jako wyznacznik nowoczesnego zarządzania. Jak zracjonalizować koszty w firmie. 
KatedraImię i nazwiskoZainteresowania naukowe / tematyka tutoringu 
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnychdr Artur Ochojski 
dr Marcin Baronnowe technologie, nowopowstające firmy technologiczne gospodarka regionalna i polityka rozwoju regionalnego nowe technologie w rozwoju miast
Katedra Ekonomii


dr Dominika Bochańczyk- Kupkaochrona własności patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, ekonomiczne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych, wzrost i rozwój gospodarczy
dr Joanna Czech Rogosz Neuronauki - Neuroekonomia
dr Julia Włodarczyk 

Pieniądz, polityka pieniężna, integracja monetarna; koniunktura gospodarcza; nierówności dochodowe; makroekonomia gospodarki otwartej.

dr Monika SzudyMikroekonomia; makroekonomia; ekonomia rozwoju; systemy gospodarcze, analiza porównawcza systemów gospodarczych; rola państwa w gospodarce; polityka innowacyjna, narodowe systemy innowacji; strategie rozwoju krajów rozwijających się.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

dr Adam PolkoWycena nieruchomości, w szczególności wycena nieruchomości zurbanizowanych oraz wycena nieruchomości nierynkowych; gospodarka nieruchomościami, w szczególności lokalna polityka mieszkaniowa; gospodarka miejska, w szczególności rewitalizacja miast, ekonomia miejskich dóbr wspólnych, partycypacyjne zarządzanie miastami. 
dr Piotr Gibas Tworzenie wektorowych i rastrowych modeli danych przestrzennych; Analiza ekonomiczno- Przestrzennej i Środowiskowej przestrzenna lokalizacji podmiotów gospodarczych oraz przebiegu procesów społeczno-ekonomicznych i środowiskowo-przestrzennych, w tym metody analizy szeregów czasowych, zjawisk autokorelacji, trendów powierzchniowych oraz geostatystyki; Wykorzystanie danych przestrzennych w procesach podejmowania decyzji przestrzennych, w szczególności optymalizacja lokalizacji infrastruktury powierzchniowej, sieciowej i punktowej; Wykorzystanie geomarketingu, taksonomii numerycznej oraz metod klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej w pozycjonowaniu produktów; Wykorzystanie metod interpolacji, regresji oraz rachunku prawdopodobieństwa w ograniczaniu niepewności decyzyjnej; Metody prognozowania zjawisk przestrzennych, społecznych i gospodarczych (w oparciu m.in. o funkcje regresji logistycznej, sieci neuronowe, łańcuchy Markowa) oraz ocena ich jakości predykcyjnej; Wykorzystanie Big Data w procesach podejmowania decyzji o charakterze przestrzennym.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowejprof. dr hab. Krystian Heffnerpolityka regionalna i rozwój regionalny, rozwój małych miast i obszarów wiejskich, procesy migracji międzynarodowych, ich przyczyny i skutki, zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna
Katedra Metod Statystyczno - Matematycznych dr Jan Acedańskiwykorzystanie metod ilościowych w badaniach ekonomicznych; modele wzrostu gospodarczego i wahań cyklicznych; prognozowanie zjawisk ekonomicznych; symulacje ekonomiczne empiryczna weryfikacja teorii ekonomicznych; data mining
Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznychdr Katarzyna Czech środowisko wielokulturowe jako arena działań współczesnego biznesu; zrównoważony rozwój i jego realizacja w państwach UE; zagraniczne inwestycje bezpośrednie w globalnej gospodarce
dr Sylwia Talar Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (strategie, przebieg, uwarunkowania, proces decyzyjny); Europejski jednolity rynek cyfrowy; Gospodarka cyfrowa (m.in. prawa i zasady działania, konkurencja, crowdsourcing); Gospodarka światowa (podmioty, zmiany strukturalne, procesy globalizacji i integracji); Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw; Międzynarodowe przepływy gospodarcze (handel międzynarodowy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, migracje); Polityka handlowa i gospodarcza Unii Europejskiej; Proces zawierania międzynarodowych transakcji handlowych (kolejność działań, sposoby zawierania umów, Incoterms, przygotowanie oferty, kontrakt); Transgraniczny handel internetowy 
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UEMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne, procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie, polityka ekonomiczna Unii Europejskiej, w tym polityka spójności i jej rola we wspieraniu rozwoju państw członkowskich Unii i ich regionów, konkurencyjność regionów i czynniki determinujące tę konkurencyjność, innowacje i polityka innowacyjna w krajach UE i pozaeuropejskich, znaczenie funduszy Unii Europejskiej dla krajów członkowskich i ich regionów, współpraca transgraniczna realizowana w Unii Europejskiej.
Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej dr Agnieszka Lorek Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju; Globalne problemy ochrony środowiska; Polityka Katedra Polityki Społecznej i ekologiczna; Programowanie i zarządzanie zrównoważonym rozwojem na poziomie regionalnym Gospodarczej dr Agnieszka Lorek i lokalnym; Problemy rozwoju obszarów zurbanizowanych, Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych, Usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi; "Zielona" gospodarka; Ekostrategie przedsiębiorstw; Oddziaływanie działalności gospodarczej na środowisko; Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych; Zrównoważona konsumpcja i produkcja; Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju i jakości życia; Rola partycypacji społecznej w zrównoważonym rozwoju; Polityka energetyczna i odnawialne źródła energii, Znaczenie sektora publicznego i infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego; "Środowiskowe" usługi publiczne (np. gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami itp.).
Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej 
dr Sylwia SłupikZrównoważona polityka energetyczna na szczeblu lokalnym i międzynarodowym; Środowiskowe strategie w zarządzaniu przedsiębiorstw; Rola partycypacji społecznej w rozwoju odnawialnych źródeł energii.
dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE 
dr hab. Sławomir Kantyka, prof. UEZarządzanie w sektorze publicznym; Zależności miedzy sektorem publicznym, prywatnym a społecznym ; Partnerstwo społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne a rozwój lokalny i regionalny ; Kampanie polityczne (wyborcze); Polityka i zarządzanie w ochronie zdrowia; Lokalna polityka społeczna; Administracja publiczna i wspólnoty lokalne; Decentralizacja usług społecznych; Działalność organizacji pozarządowych; Problemy osób niepełnosprawnych (integracja społeczna, edukacja, rynek pracy).
dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego dr Martyna Wronka- PośpiechBiznes społeczny, Coaching i mentoring, Projektowanie i organizacja szkoleń.
Katedra Rynku i Konsumpcji

dr Agata Stolecka - Makowska
dr Magdalena JaciowWpływ mediów (TV, radio, prasa, kino, internet) na zachowania konsumentów; Operacjonalizacja i pomiar zjawisk społeczno-ekonomicznych.
dr hab. Grzegorz Maciejewskek, prof. UEZachowania konsumentów i ich gospodarstw domowych (proces decyzyjny, zachowania nabywcze, postawy, preferencje, motywy, postrzegane ryzyko, e-konsument); Nowe trendy w konsumpcji i ich implikacje marketingowe (wirtualizacja handlu i usług, hiperindywidualizacja, zainteresowanie przynależnością do grupy, życie w drodze, wygoda zakupów i użytkowania); Zachowania przedsiębiorstw (proces decyzyjny, zachowania rynkowe, strategie marketingowe, strategie sprzedaży, programy obsługi klienta, programy lojalnościowe). Badania rynkowe i marketingowe na potrzeby decyzyjne instytucji rynkowych i przedsiębiorstw (badanie rynków branżowych, prowadzenie badań międzynarodowych, badania potrzeb i preferencji podmiotów rynkowych, badania satysfakcji i lojalności klientów, badania opinii klientów itd.).   
Katedra Transportu

dr Teresa Gądek- Hawlena Ekonomiczno-społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego Wpływ transportu i zachodzących w nim zmian na kształtowanie się ruchu turystycznego.
dr hab. Grzegorz Dydkowski, prof. UE  Informatyka w transporcie i logistyce, integracja transportu, partnerstwo publiczno-prywatne, funkcjonowanie transportu zbiorowego body.
dr hab. Janusz Figura. prof. UEZarządzanie logistyczne; marketing usług transportowych; spedycja międzynarodowa; logistyka; jakość usług; ekonomika transportu; sektor TSL (transport, spedycja, logistyka); taksonomia; ryzyko w sektorze TSL; bezpieczeństwo organizacji logistycznych; sieci logistyczne; infrastruktura logistyki; zarządzanie sieciami dystrybucji. 
Katedra Zarządzani Publicznego i Nauk Społecznych

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz- Wronka Mis1.Animacja społeczna – w czasie pracy ze studentem będzie przekazywana wiedza o tym czym jest , jak się prowadzi i jakie są cele animacji społecznej. W ramach relacji (tutor/student) będziemy starali się zidentyfikować mocne i słabe strony studenta w odniesieniu do możliwości pełnienia przez niego roli animatora społecznego. 2. Kultura organizacyjna – w czasie pracy ze studentem będzie przekazana wiedza na temat tego czym jest kultura organizacyjna i jak wiedza o typie dominującej kultury organizacyjnej może przyczynić się do sukcesu zarządzającego w różnych typach organizacji. W ramach relacji (tutor/student) będziemy starali się zidentyfikować mocne i słabe strony studenta w odniesieniu do możliwości pełnienia przez niego roli zarządzającego.
dr Michał KapiasZakres zainteresowań: - Antropologiczne podstawy ekonomii (homo oeconomicus versus homo personalis) - Filozoficzne podstawy systemów społeczno - gospodarczych - Personalizm w życiu społeczno – gospodarczym - Personalistyczne podstawy zarządzania - Etyka w działalności politycznej, społecznej i gospodarczej - Etyczne zasady prowadzenia działalności Public Relations - Zjawisko pracy w życiu człowieka - Społeczna odpowiedzialność biznesu / organizacji - Społeczno - kulturowe elementy zarządzania - Elementy aretologii w działalności społeczno - gospodarczej (stosowanie cnót moralnych) - Moralne podstawy dialogu społecznego - Możliwość i sposoby komunikacji międzyludzkiej (z elementami retoryki i sofistyki) - Postmodernistyczny obraz współczesnego świata
ks. dr hab. Grzegorz Polok,  prof. UE Problemy etyczne w firmie - ocena postaw, wytyczanie standardów moralnych, sposoby rozwiązań dylematów etycznych pracownika, przedsiębiorstwa, korporacji. Realizacja, ocena, projektowanie programów etycznych firm, kodeksów etycznych CSR/SOB - budowanie strategii, ewaluacja, sposoby realizacji w danych organizacjach czy przedsiębiorstwach, krajowych lub międzynarodowych Kulturowe uwarunkowania etyki biznesu Etyka w zarządzaniu firmą Problemy etyczne związane z reklamą, ocena moralna konkretnych kampanii czy splotów reklamowych, kryteria moralne reklamy, osób je tworzących Etyka zawodowa jaka? jakie fundamenty moralne? ocena jej realizacji w danym zawodzie Etyka środków przekazu - telewizja, internet, prasa, radio Etyka w Public Relations : ocena moralna budowanego wizerunku, rozwiązywania sytuacji kryzysowej, cechy etycznego pracownika PR Rozwój osobisty,poznanie siebie, typ temperametu, mechanizmy obronne, osoba zintegrowana, komunikacja interpersonalna Dydaktyka w szkole wyższej, zarządanie zespołem 
Katedra Zarządzania Organizacjamidr Alicja Winnicka-Wejs Grywalizacja; Employer branding; E-edukacja; Projektowanie szkoleń; Nowoczesne metody doboru pracowników; Motywowanie; Trendy w gospodarowaniu kapitałem ludzkim (np. outsourcing); Zarządzanie ryzykiem personalnym; Sektor nowoczesnych usług (HR SSC i BPO) Inwestowanie w kapitał ludzki; Rynek szkoleń; Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego; Marketing personalny; Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
KatedraImię i nazwiskoZainteresowania naukowe / tematyka tutoringu
Katedra Badań Operacyjnychdr hab. Jerzy Michnik, prof. UEZastosowania metod systemowych w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu innowacjami, public relations, logistyce, marketingu, opieką zdrowotną, itp. Funkcjonalne aspekty systemów wspomagania decyzji. Wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 
dr hab. Maciej Nowak, prof. UE
prof. dr hab. Donata Kopańska- Bródka  
prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik 
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE 

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

dr Sebastian Musioł
dr Zbigniew Spyra
dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UEProblematyka marketingu, a szczególnie marketingu na rynku instytucjonalnym oraz komunikacja marketingowa, marketing relacji, marketing międzynarodowy oraz marketingu elektroniczny zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej na rynku business to business.
dr hab. Zbigniew Widera, prof. UE
Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznejdr hab. Alicja Ganczarek Gamrot
prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów

dr Anna Musialik-ChmielW profilu moich zainteresowań na pewno bardzo żywo jest obecne przede wszystkim dziennikarstwo od strony praktycznej, a w kontekście Uczelni problem specjalizacji w dziennikarstwie z uwzględnieniem problematyki ekonomicznej. W obszarze moich zainteresowań jest również budowa przekazu medialnego i jego analiza, genologia dziennikarska, a w szerokim kontekście teoretycznym społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów. Od lat interesuje mnie także antropologia kultury, historia literatury, historia filozofii oraz ciekawią teorie aktów mowy.
dr Dorota Marquardt Analiza dyskursu medialnego, Komunikacja internetowa, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów i systemów konwersacyjnych (chatbotów), Argumentacja w mediach Typy i schematy argumentacyjne w polskich mediach. 
dr Katarzyna Zdanowicz- Cyganiak 
dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UEProblematyka współczesnych formy wypowiedzi (m.in. dyskurs medialny, Nowa Genologia i Nowa Genologia multimedialna, język mediów i Nowych Mediów, związki i ewolucje w obrębie zjawisk genologii literackiej i dziennikarskiej, literatura użytkowa), dyskurs feministyczny w mediach, dyskurs religijny, teologiczny w mediach, relacje między ikonosferą i przekazem werbalnym w mediach, media dla młodego odbiorcy, problematykę wizualizacji i audiowizualizacji przekazów medialnych, eseistyka (publicystyczna): prasowa, telewizyjna i radiowa, wywiady-rzeki (m.in. zagadnienia genologiczne, strukturowe, formy interlokucyjności); wywiad jako dokument życia społecznego, sylwetki i osiągnięcia mistrzów reportażu prasowego, radiowego, telewizyjnego; problematyka z zakresu komunikacji społecznej i pracy wydawniczej, prasoznawstwo (relacje nadawca – komunikat – odbiorca w czasopiśmiennictwie religijnym, kulturowym, społecznym, historycznym i sportowym); interaktywność w mediach tradycyjnych i nowych mediach, popularyzacja nauk humanistycznych w mediach; formy obecności kultury i sztuki w mediach, historię, rozwój i ontologię mediów wyznaniowych, etyka i media (percepcja mediów i świat wartości); Problematyka XX- wiecznych i najnowszych zjawisk związanych z komunikowaniem w odniesieniu do przemian kulturowych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza dyscyplin humanistycznych
dr hab. Marek Łuczak, prof. UE
Katedra Informatykidr Andrzej Sołtysik
dr Artur Strzelecki 
dr Edyta Abramek Informatyka w zarządzaniu – metody, narzędzia i systemy informatyczne oraz ich zastosowanie. Sieci społecznościowe i media społeczne w gospodarce elektronicznej. Aktywność konsumentów (prosumpcja; systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami; sprzedaż wielokanałowa; problematyka rozwoju start-upów). Nauczanie na odległość (e-learning). Analiza danych i wizualizacja informacji.
dr inż. Anna Sołtysik - Piorunkiewicz
dr Joanna PalonkaProjektowanie systemów informatycznych; systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacjami.
dr Mariusz Żytniewski Systemy wieloagentowe; społeczności agentów programowych; systemy autopojetyczne; systemy wieloagentowe; społeczności agentów programowych; systemy autopojetyczne.
dr Wiesław Wolny
dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UEModelowanie przedsiębiorstwa i projektowanie architektury; modelowanie procesów biznesowych, zastosowanie BPMN, CMMN; audyt informatyczny i ład informatyczny (IT Governance); zarządzanie i administracja zasobów informatycznych; zastosowania języka SysML, UML w projektowaniu systemów informatycznych biznesu i m/e-biznesu; wzorce projektowe w budowie systemów informatycznych; analiza systemów informacyjnych; wizualizacja danych, wykorzystanie oprogramowania SAS.
dr Inż. Andrzej Białas, prof. UE
mgr Maria Rizun
Katedra Inżynierii Wiedzydr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE
dr inż. Rafał Doniec
dr Jan KozakAlgorytmy inteligencji obliczeniowej oraz algorytmami związanymi z eksploracją danych
dr Przemysław Juszczuk1. Zagadnienie budowy portfela inwestycyjnego. Portfel Markowitza i nowoczesna teoria portfelowa. W szczególności algorytmy budowy portfeli, metody wyznaczania zysku i ryzyka instrumentów. Odniesienie wyników związanych z powyższymi zagadnieniami do naiwnej dywersyfikacji portfela, a także odniesienie modelu Markowitza do modelu Mertona (w którym uwzględniana jest sprzedaż krótka). 2. Teoria gier i teoria podejmowania decyzji - dokładne i przybliżone algorytmy wyznaczania równowag Nasha i równowag skorelowanych. Symulacja paradoksu Braessa w sieciach transportowych jako przykład gier w postaci macierzowej. Druga część tego zagadnienia obejmuje wyszukiwanie punktów równowag oraz budowę algorytmów do gier w postaci drzewiastej takich jak szachy, warcaby oraz go. 3. Prognozowanie wartości danych bazujące na sieciach kognitywnych i rozmytych sieciach kognitywnych. Ewolucyjne i adaptacyjne metody uczenia sieci i szacowanie błędów w sieciach. W szczególności algorytmy uczenia dużych sieci kognitywnych zawierających kilkadziesiąt zmiennych. 4. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych oraz algorytmów ewolucyjnych z przeszukiwaniem lokalnym w wielokryterialnych problemach dużej skali. W szczególności chodzi o opracowanie i sprawdzenie skuteczności metod generowania populacji początkowej osobników oraz opracowanie operatorów genetycznych dostosowanych do wybranego problemu.
dr Tomasz Staśsystemy ewolucyjne; przetwarzanie danych - bazy danych i hurtownie danych, big data; aplikacje internetowe
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski 


Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji
mgr Agata BerdowskaProjektowanie dialogów do chatbotów; Projektowanie i tworzenie szkoleń elektronicznych; Analiza i projektowanie oprogramowania z wykorzystaniem języka UML;
dr Barbara FilipczykInterakcja człowiek – komputer; Użyteczność i dostępność serwisów internetowych; Aspekty kulturowe i językowe w projektowaniu aplikacji internetowych; Tworzenie chatbotów: modelowanie baz wiedzy chatbotów, modelowanie dialogu; Narzędzia wizualizacji wiedzy; Game design; Ontologie w systemach zarządzania wiedzą
mgr Anna Losa-JonczykTeoria i praktyka CSR (Corporate Social Responsibility). Komunikacja organizacji z interesariuszami. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z interesariuszami. Tworzenie raportów niefinansowych. Wykorzystanie gamifikacji w CSR. Analiza komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Strategie tworzenia wizerunku organizacji. Techniki negocjacyjne.
Katedra Zarządzania Relacjami Organizacjidr Olgierd WitczakBudowanie profesjonalnego biznes planu; wyzwania współczesnej komunikacji społecznej (marketingowej) - w aspekcie roli konsumentów oraz mediów i serwisów społecznościowych; dylematy w zarządzaniu marką i wizerunkiem przedsiębiorstwa; badania marketingowe w poszukiwaniu szans rynkowych dla przedsiębiorstwa.
dr Anna Dewalska-Opitek
KatedraImię i nazwiskoZakres zainteresowań naukowych i tematyka tutoringu
Katedra Ekonomii Politycznejdr Monika Krakowiak - Drzewiecka Wpływ rozwoju Internetu i mediów społecznościowych na współczesną komunikację społeczną (szanse, zagrożenia, konsekwencje, tendencje). Gmina na rynku (uwarunkowania, interesy, konkurencja, współpraca, wymiana informacji). Wyzwania i pułapki partycypacji obywatelskiej w polskich miastach Kultura a gospodarowanie – kulturowy kontekst działalności człowieka (jak społeczeństwo wyznacza ramy działalności człowieka, – co mu wolno, czego nie wolno i co musi lub powinien robić).
Katedra Logistyki Ekonomicznejdr Krzysztof Niestrój Doskonalenie procesów logistycznych (w tym innowacje logistyczne), infrastruktura logistyczna w ujęciu globalnym, kontynentalnym, krajowym i lokalnym, megatrendy w logistyce XXI wieku, obecne i przyszłościowe kompetencje logistyków, funkcjonowanie organizacji sieciowych, zarządzanie projektami.
dr Piotr HanusLogistyka w przedsiębiorstwie. Kiedy "rozpoczęła się" logistyka i jaka jest jej rola w przedsiębiorstwie?; Jaka jest rola informacji w logistyce?; Jakie elementy mogą kształtować współcześnie sferę logistyki i jej rozwój? W szczególnych przypadkach (po wcześniejszej rozmowie i ustaleniach) istnieje możliwość modyfikacji tematyki.
Katedra Przedsiębiorczościdr Bartłomiej GabryśCechy lidera i ich wpływ na rozwój organizacji, Świat narracji i opowieści organizacyjnych, Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości, Mity przedsiębiorczości, Czy przedsiębiorczości można się nauczyć.
Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematykidr Rafał KucharskiProbability theory, stochastic processes, stochastic optimal control, mathematical models of financial markets, derivatives pricing.
Katedra Teorii Zarządzaniadr Patrycja KlimasWspółpraca strategiczna przedsiębiorstw. Innowacyjność organizacyjna. Sektory kreatywne. Sektory high-tech. Rola współpracy międzyorganizacyjnej/współpracy sieciowej/koopetycji/innowacyjności organizacyjnej w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Współczesne (otwarte, relacyjne, cyfrowe, sieciowe) modele biznesu. Aspekty miekkie zarządzania (m.in. kultura organizacyjna, relacje interpersonalne, przywództwo, różnice kulturowe), a sprawność organizacji. Konstrukcja Business Model Canvas. Wykorzystanie serious games i/lub gamifikacji we współczesnej gospodarce.
Katedra Zarządzania Marketingowegodr Izabela Sztangret

Zarządzanie wiedzą, zarządzanie wiedzą marketingową
• współtworzenie wartości z klientem i kooperantem (prosumpcja, wspólnoty wiedzy itp.);
• sieciowe relacje biznesowe;
• produkty systemowe, marketing produktów systemowych;
• przedsiębiorczość i innowacyjność;
• analizy strategiczne i badania marketingowe;
• zarządzanie i planowanie marketingowe;
• marketing zrównoważony przedsiębiorstw;
• marketing terytorialny i marketing w turystyce.

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystykidr Joanna WiechoczekInternacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw (przyczyny, formy, korzyści i zagrożenia); marketing i rynek produktów motoryzacyjnych oraz innych dóbr zaawansowanych technologii (high-tech); zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na rynku międzynarodowym i globalnym; sieci biznesowe przedsiębiorstw, kreowanie wartości dla klienta; marka (producenta, własna, co-branding) i jej pozycjonowanie; nowoczesna komunikacja marketingowa i jej narzędzia; marketing i rynek usług turystycznych; nowe trendy w turystyce
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimimgr Jakub Kol

- Sukcesja w firmach MSP
- Zarządzanie w kulturze
- Aplikacje mobilne w ZZL
Dodatkowe zainteresowania:
- Zarządzanie kapitałem/zasobem ludzkim
- Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
- Metody motywowania
- Planowanie kariery
- Diagnozowanie systemów zarządzania