Pomoc materialna dla studentów

Regulamin pomocy materialnej oraz wnioski o stypendia na rok akademicki 2018/2019 (klik)

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2018/2019

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Formy pomocy materialnej

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Wyżej wymienione formy pomocy materialnej nie przysługują studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student studiów pierwszego i drugiego stopnia, który kończy studia otrzymuje przyznane świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) do miesiąca, w którym zdał egzamin dyplomowy (nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, tj. do 31 lipca).

wnioski do pobrania

dane kontaktowe

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.    

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia

UWAGA!!! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, będą zobowiązane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który będzie przelewane stypendium:


osobiście u pracownika zajmującego się pomocą materialną na wydziale studenta (Dziekanat - pomoc materialna).


lub osobiście w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami - ul. Koszarowa 6a, Budynek N, pok. 169 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30,
tel. 32 257 7653 dołączając załącznik nr 7- Informacja o numerze rachunku bankowego
(legitymację studencką do wglądu)


lub za pośrednictwem poczty na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami 
ul. 1-go Maja 50
40 - 287 Katowice
dołączając:
kserokopię pierwszej strony legitymacji lub indeksu, wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,

Zał. 7 Informacja o numerze rachunku bankowego