Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Możliwość ubiegania się stypendium rektora dla najlepszych studentów mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów zgodnie z obowiązującym programem kształcenia w danym roku akademickim oraz posiada co najmniej jedno z poniższych osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim,

1) uzyskał średnią ocen z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, wymaganych na danym roku i kierunku, nie niższą niż 4,10,

2) uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (patrz regulamin str.7 - zakładka wnioski do pobrania)

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się również absolwenci posiadający tytuł licencjata innych Uczelni niż Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie złożonego wniosku (zał. 4 i zał. 5 -wnioski do pobrania) o ile spełnią co najmniej jeden z ww. warunków.

Patrz Regulamin

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgodnie z tym przepisem stypendium rektora nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.


Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.


Student studiów pierwszego i drugiego stopnia, który kończy studia otrzymuje przyznane świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) do miesiąca, w którym zdał egzamin dyplomowy (nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, tj. do 31 lipca).

pobierz wnioski - zał.4, zał. 5 (klik) 

Zarządzenie Nr 113/18 w sprawie wysokości stypendiów dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w roku akademickim 2018/2019

Granice punktowe dla poszczególnych kierunków  w roku akademickim 2018/2019