Stypendium socjalne

 

Możliwość ubiegania się o stypendium socjalne mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendium socjalne może otrzymać student, którego dochód na jednego członka rodziny za rok kalendarzowy, poprzedzający dany rok akademicki, nie przekracza kwoty dochodu ustalonej przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.

Dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 ustalono w wysokości 950 zł netto.

patrz zakładka wnioski do pobrania

UWAGA !!!Studenci lub członkowie rodziny studenta, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej muszą w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mieć następujące informacje:

w przypadku ryczałtu:
- stawkę podatkową
- kwotę przychodu

w przypadku karty podatkowej:
- kwotę zapłaconego podatku

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt 1 lit.c:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt 1 lit.b,

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust.1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. 792,35 zł, od listopada 2015r. - 923,45 zł)

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgodnie z tym przepisem stypendium socjalne nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.


Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.


Student studiów pierwszego i drugiego stopnia, który kończy studia otrzymuje przyznane świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) do miesiąca, w którym zdał egzamin dyplomowy (nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, tj. do 31 lipca).

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.