Zapomoga

 

Możliwość ubiegania się o  zapomogę mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zapomogę może otrzymać student, który:

  • z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • złożył uzasadniony wniosek w dziekanacie oraz udokumentował zaistnienie okoliczności powodujących trudną sytuację materialną.


Okolicznościami uzasadniającymi ubieganie się o zapomogę mogą być między innymi:

  • nieszczęśliwy wypadek studenta
  • ciężka choroba studenta lub członka jego najbliższej rodziny,
  • klęski żywiołowe (pożar, powódź),
  • utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka w trakcie studiów w Uniwersytecie,
  • inne zdarzenie losowe.

Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Wysokość zapomogi jest ustalana każdorazowo indywidualnie.


Wniosek do pobrania (załącznik 6)