Kredyty i pożyczki studenckie

 

Zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2017 r.

środa, 11 października 2017

13 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich.

Rozporządzenie zawiera co do zasady analogiczne rozwiązania w stosunku do funkcjonujących w dotychczasowym rozporządzeniu, wprowadzając modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w dwóch ustawach o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, tj. z dnia 23 czerwca 2016 r (Dz. U. poz. 1311) oraz z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2169). Nowe rozporządzenie uwzględnia także doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia dotyczących zawieszania spłaty pożyczek i kredytów oraz ich umarzania, a także sugestię środowiska studenckiego co do rozszerzenia zakresu możliwych umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu wyników ukończenia studiów.

W nowym rozporządzeniu m.in.:

1) określono wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu w związku ze zmianą upoważnienia ustawowego

Rozporządzenie określa cztery wysokości miesięcznej raty pożyczki i kredytu – 600 zł dla raty podstawowej, 800 zł albo 1000 zł dla raty podwyższonej i 400 zł dla raty obniżonej. Elastycznie określona wysokość miesięcznej raty pożyczki i kredytu pozwoli na odpowiednie skalkulowanie kosztów utrzymania się podczas studiowania w określonym ośrodku akademickim, z uwzględnieniem możliwości finansowych kredytobiorcy. Wysokość obniżonej miesięcznej raty pożyczki i kredytu ma dodatkowo na celu umożliwienie otrzymania pożyczki albo kredytu studentom i doktorantom mającym ograniczoną zdolność kredytową.

2) poszerzono warunki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu

Dotychczas warunki zawieszenia spłaty pożyczki i kredytu były zawężone do dwóch przypadków – utraty stałego źródła dochodu i zdarzenia losowego uniemożliwiającego spłatę pożyczki albo kredytu.

Nowe rozporządzenie rozszerza przesłanki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu dodatkowo o trudną sytuację życiową kredytobiorcy, obejmującą – poza zdarzeniami losowymi – także trudną sytuację materialną kredytobiorcy i jego rodziny kredytobiorcy udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej.

3) zwiększono zakres umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów

Dotychczasowe rozporządzenie określało możliwość umorzenia przez bank pożyczki lub kredytu w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Nowe rozporządzenie wprowadza trzy progi wysokości umorzenia pożyczki albo kredytu przez bank:

 1. w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 2. w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 3. w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Przy obliczaniu liczby osób w ww. grupach liczba niecałkowita będzie zaokrąglana w górę do liczby całkowitej, dzięki czemu skorzystanie z umorzeń będzie możliwe dla szerszego grona kredytobiorców.

Potwierdzeniem znalezienia się przez kredytobiorcę w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów w danym roku akademickim będzie zaświadczenie wydane przez rektora albo dyrektora jednostki naukowej, które kredytobiorca będzie składał wraz z wnioskiem o umorzenie pożyczki albo kredytu do banku. Jest to zmiana korzystna dla kredytobiorców, gdyż dotychczas uczelnia albo jednostka naukowa jedynie potwierdzała ten fakt na wniosku kredytobiorcy składanym do banku. Zaświadczenia te będą podlegać ewidencji w uczelni albo jednostce naukowej.

Corocznie do 31 grudnia rektorzy lub dyrektorzy jednostek naukowych będą sporządzali i ogłaszali listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich – w poprzednim roku akademickim. Rektor będzie współdziałał w powyższym zakresie z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów.

Umorzeniu podlegać będzie kwota pożyczki albo kredytu wypłaconego kredytobiorcy w okresie studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub studiów doktoranckich – pozostała do spłaty na dzień złożenia przez kredytobiorcę do banku wniosku o umorzenie. Kredytobiorca będzie mógł wystąpić o umorzenie pożyczki albo kredytu odrębnie po ukończeniu każdego poziomu kształcenia, o ile pożyczka albo kredyt były mu wypłacane na tym poziomie kształcenia.

Kredyty będą umarzane z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów w zależności od rocznika absolwentów:

 • w przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, będą stosowane nowe progi wysokości umorzenia, tj. 50%, 35% i 20%;
 • w przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni – w wysokości 20%.

4) uproszczono i uporządkowano przepisy dotyczące warunków udzielania i możliwości umarzania pożyczek i kredytów oraz uregulowano tryb umarzania pożyczek i kredytów, z pominięciem zniesionej z dniem 1 stycznia 2017 r. Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

W związku ze zniesieniem Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, która opiniowała wnioski o umorzenie pożyczki i kredytu w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredytobiorcę oraz w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, w nowym rozporządzeniu określono, że umorzeń tych będzie dokonywał, na wniosek kredytobiorcy, bezpośrednio minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Rozwiązanie to usprawni i przyspieszy procedurę związaną z umarzaniem pożyczek i kredytów.

5) doprecyzowano przepisy dotyczące sposobu potwierdzania statusu studenta albo doktoranta w trakcie otrzymywania kredytu

W celu uszczelnienie procedury wypłat kredytu, przedstawiana w banku legitymacja studencka (w terminach do 31 marca oraz do 31 października) i legitymacja doktoranta (w terminie do 31 października) – według nowych przepisów – muszą mieć termin ważności dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie. Przykładowo, legitymacja przedstawiana przez studenta do 31 października musi zachowywać ważność do 31 marca kolejnego roku. Wypłaty transz kredytu na miesiące następujące po przedstawieniu legitymacji mają być uzależnione od posiadania w tym okresie statusu studenta albo doktoranta.

6) określono zakres informacji zawartych w zaświadczeniach o odbywaniu studiów dla studentów i doktorantów

Zamiast wzoru zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta wynikającego z dotychczasowego rozporządzenia, uczelnie będą stosować własne zaświadczenia zawierające dane osobowe wnioskodawców oraz dane dotyczące odbywanych przez nich studiów wyższych lub studiów doktoranckich.

 

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017

W okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. Od 2016 r. wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 sierpnia do 20 października 2016 r. w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony na poziomie 2.500 zł.

Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2016 r. Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2016 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym banku do 30 listopada 2016 r.

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
 • 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2016 r.).

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013)
 3. Załącznik nr 1 do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów
 4. Załącznik nr 2 do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
 5. Instrukcja wypełniania zaświadczeń o odbywaniu studiów
 6. Informacje o zmianach w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

 

 

Umorzenia kredytów studenckich – zasady

środa, 8 marca 2017

Umorzenia kredytów studenckich – zasady środa, 8 marca 2017

Zasady umarzania kredytów studenckich określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.)

 1. Zgodnie z § 17 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kredyt, na wniosek kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, może być umorzony w całości (100%) w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań, jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy i trudną sytuację materialną. Podstawą umorzenia jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 17 ust. 11 rozporządzenia kredyt, na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony częściowo w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej sytuację kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę (§ 17 ust. 13).
 3. Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia kredyt może być umorzony w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim oraz złożył odpowiedni wniosek. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku, w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów ukończonych w tej grupie. Umorzenia kredytu dokonuje bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.
 4. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 8 rozporządzenia bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy. Zgodnie z przepisem § 17 ust. 10 rozporządzenia bank powinien dokonać umorzenia najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia (akt zgonu).
 5. O całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu (dotyczy pkt 1 i 2) rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Wnioski o umorzenie kredytu studenckiego przyjmowane są na bieżąco w trakcie spłaty kredytu. W przypadku osób rozpoczynających spłatę wniosek o umorzenie kredytu studenckiego należy złożyć nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem spłaty zgodnie z harmonogramem przekazanym kredytobiorcy przez oddział banku kredytującego.
 7. Decyzje o umorzeniu, bądź braku umorzenia kredytu studenckiego podejmowane są na podstawie wniosku kredytobiorcy i aktualnych dokumentów potwierdzających jego sytuację życiową.
 8. Kredytobiorcy ubiegający się o kredyt studencki składają wniosek, który powinien zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. opis sytuacji życiowej/uzasadnienie wniosku,
  2. kopię umowy o kredyt studencki,
  3. zaświadczenie z banku potwierdzające stan zadłużenia z tytułu kredytu studenckiego na dzień składania wniosku lub kopię harmonogramu spłaty kredytu,
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  5. dokumenty potwierdzające sytuację materialną kredytobiorcy, członków najbliższej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób na których utrzymaniu znajduje się kredytobiorca, w szczególności:

   1. zaświadczenia z miejsca zatrudnienia o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o umorzenie,
   2. w przypadku osób bezrobotnych: kopia decyzji właściwego urzędu pracy o uznaniu kredytobiorcy lub członka jego rodziny za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku lub aktualne zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
   3. kopie aktualnych decyzji o przyznaniu pomocy ze środków pomocy społecznej,
   4. zaświadczenia właściwego ośrodka pomocy społecznej o spełnianiu przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej,
   5. informacje o innych uzyskiwanych dochodach (np. renty socjalne, rodzinne, z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki, alimenty, zaświadczenia o wysokości stypendiów, inne pobierane świadczenia),

  6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niezdolności do pracy kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kredytobiorcy lub członka najbliższej rodziny,
  8. oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w orzeczeniach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 9. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Budżetu i Finansów ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.


źródło: MNiSW

 

 

Rozporządzenie MNiSW z 25 września 2017r.