Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne, a stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, a od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie powinno być napisane na komputerze.

Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w Biurze Dydaktyki (bud. L, pok. 16, ul. 1 Maja 47, 40-287 Katowice). Proszę dołączyć ksero decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


Wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
składa się w swoim dziekanacie, u osoby zajmującej się pomocą materialną (zakładka: dokumenty do pobrania).