Świadczenia dla studentów i uczestników studiów dokotranckich

Regulamin świadczeń dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020

W porozumieniu z Parlamentem Studenckim ustalono, że wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.   

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. Ponieważ jednak studenci już w najbliższym okresie będą ubiegali się o świadczenia na przyszły rok akademicki 2019/2020 proszę zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami. 

GŁÓWNE ZMIANY:

  • rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego
  • wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  • doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej
  • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów
  • zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora 

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie.W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie:

  • stypendium socjalne
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogę
  • stypendium rektora

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie, a nie jego otrzymywania.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia się ubiegać lub je pobierać.

STYPENDIUM SOCJALNE

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. 

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczneg z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. 2715 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia

UWAGA!!! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, będą zobowiązane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który będzie przelewane stypendium:


osobiście u pracownika zajmującego się pomocą materialną na wydziale studenta (Dziekanat - pomoc materialna).


lub osobiście w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami - ul. Koszarowa 6a, Budynek N, pok. 169 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, tel. 32 257 7653 dołączając załącznik nr 7- Informacja o numerze rachunku bankowego (legitymację studencką do wglądu)


lub za pośrednictwem poczty na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami 
ul. 1-go Maja 50
40 - 287 Katowice
dołączając:
kserokopię pierwszej strony legitymacji lub indeksu, wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,

Zał. 7 Informacja o numerze rachunku bankowego