Świadczenia dla studentów i uczestników studiów dokotranckich

Regulamin świadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich 

Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021

W porozumieniu z Parlamentem Studenckim ustalono, że wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczneg z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. 2715 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia

UWAGA!!! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, będą zobowiązane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który będzie przelewane stypendium:


osobiście u pracownika zajmującego się pomocą materialną na wydziale studenta (Dziekanat - pomoc materialna).


lub osobiście w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami - ul. Koszarowa 6a, Budynek N, pok. 169 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, tel. 32 257 7653 dołączając załącznik nr 7- Informacja o numerze rachunku bankowego (legitymację studencką do wglądu)


lub za pośrednictwem poczty na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami 
ul. 1-go Maja 50
40 - 287 Katowice
dołączając:
kserokopię pierwszej strony legitymacji lub indeksu, wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,

Zał. 7 Informacja o numerze rachunku bankowego