Terminy i miejsce składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2022/2023

W porozumieniu z Parlamentem Studenckim ustalono, że wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1000 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

Informacja dla studentów, którzy otrzymali stypendia

UWAGA!!! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku są zobowiązane do wskazania w Wirtualnej Uczelni numeru rachunku bankowego, na który należy przelać stypendium.

W przypadku, gdy student posiada konto w banku, którego siedziba mieści się poza granicami Polski jest zobowiązany do złożenia informacji o numerze rachunku bankowego, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do Regulaminu. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie numeru rachunku bankowego.

Zał. 7 Informacja o numerze rachunku bankowego: