Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020

  1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:
    • od 16 września 2019r. do 4 października 2019r. – studenci pierwszego roku studiów,
    • od 16 września 2019r. do 27 września 2019r. – studenci wyższych lat studiów

      W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.
  2. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 16 września 2019r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.
  3. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 16 września 2019r. do 18 października 2019r.