Regulamin pomocy materialnej 2018/2019

Wnioski o stypendia obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (zał. 4) należy drukować dwustronnie.

Uwaga! Cały wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wypełnia STUDENT (wpisuje swoje osiągnięcia, liczbę punktów oraz sumę punktów).

Student załącza do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów kopie dokumentów, o których mowa w ust 2 oraz przedstawia ich oryginały do wglądu.

Zaświadczenia oraz dyplomy powinny określać miejsce oraz dokładną datę (rok, miesiąc, dzień) konkursu, konferencji itp.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów to między innymi:

1) w przypadku autorstwa lub współautorstwa książki naukowej lub zrecenzowanej publikacji o charakterze naukowym kopia (oryginał do wglądu) stron zawierających tytuł książki (publikacji), nazwisko autora, datę wydania, numer ISBN lub ISSN (jeśli został nadany), nazwisko recenzenta lub zaświadczenie wydawcy książki (publikacji),

2) w przypadku zdobycia I, II lub III miejsca w konkursach naukowych, dyplom, zaświadczenie organizatora konkursu zawierające temat, datę konkursu oraz zdobyte miejsca,

3) w przypadku wygłoszenia referatu lub referatu napisanego we współautorstwie podczas konferencji krajowej lub zagranicznej, zaświadczenie organizatora lub dyplom potwierdzający uczestnictwo w konferencji z samodzielnym referatem lub referatem napisanym we współautorstwie, tytuł referatu, miejsce i datę konferencji,

4) w przypadku działalności w sferze badań naukowych w ramach działalności w kole naukowym lub organizacji studenckiej, zaświadczenie opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego organizacji potwierdzające działalność naukową oraz raport określający rodzaj, temat i zakres badania naukowego,

5) w przypadku zdobycia nagrody, wyróżnienia prac naukowych (w tym prac dyplomowych), zaświadczenie/dyplom potwierdzający przez organizatora konkursu zdobycie nagrody lub wyróżnienia oraz datę konkursu,

6) w przypadku organizacji konferencji lub debaty w ramach działalności w kole naukowym lub organizacji studenckiej, zaświadczenie opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego organizacji studenckiej potwierdzające zorganizowanie przez studenta konferencji lub debaty,

7) w przypadku udziału w projektach unijnych o charakterze badawczym, zaświadczenie koordynatora projektu określające temat projektu oraz potwierdzające jego badawczy charakter,

8) w przypadku odbycia praktyki zagranicznej nie zaliczonej do obowiązkowej praktyki studenckiej, zaświadczenie z instytucji (firmy), w której student odbywał praktykę o jej odbyciu z określeniem daty oraz miejsca praktyki,

9) w przypadku osiągnięć artystycznych, zaświadczenie potwierdzające zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie artystycznym z określeniem zasięgu konkursu (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny) oraz daty konkursu,

10) w przypadku zdobycia złotych, srebrnych lub brązowych medali oraz zajęcia IV, V lub VI miejsca w wymienionych w załącznikach nr 4 i 8 do regulaminu osiągnięciach sportowych, powołania do reprezentacji Klubu Uczelnianego AZS i uczestnictwa w co najmniej dwóch Akademickich Mistrzostwach Śląska lub w "Silesiadzie", a także w przypadku organizacji imprezy sportowej w ramach działalności w Klubie Uczelnianym AZS, zaświadczenie z Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, potwierdzonego przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego,


11) w przypadku zdobycia medali lub uczestnictwa w igrzyskach oraz mistrzostwach, które nie mogą zostać potwierdzone zaświadczeniem kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego, zaświadczenie z Polskiego Związku danej dyscypliny oraz dyplom z podaniem dokładnej daty zawodów (dzień, miesiąc, rok),

W przypadku braku dyplomu komunikat końcowy zawodów (wyniki) z podaniem adresu strony internetowej, na której wyniki zostały opublikowane.

12) w przypadku zdobycia tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie.


Nie przyznaje się punktów w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za:

1) współorganizację konferencji, debaty, imprezy artystycznej lub sportowej. Punkty może otrzymać tylko osoba odpowiedzialna za organizację (główny organizator), a nie osoby współorganizujące lub pomagające w organizacji konferencji, debaty imprezy artystycznej lub sportowej,

2) uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, konkursach.