Wykaz dokumentów koniecznych do dostarczenia w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2018/2019

1) zaświadczenia oraz  oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (również w przypadku wystąpienia  dochodu  zerowego członków rodziny oraz  studenta),  w tym odpowiednio /patrz-dokumenty do pobrania/:


a) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów (zaświadczenie uwzględniające dochód, podatek należny oraz składkę na ubezpieczenie społeczne) uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny za ostatni rok rozliczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,


b) oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny dotyczące dochodu nieopodatkowanego (np. zasiłki chorobowe, alimenty, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe, ryczałty energetyczne, renty nieopodatkowane, środki bezzwrotnej pomocy z zagranicy itp.) uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. W przypadku uzyskiwania dochodu wysokość tych dochodów należy potwierdzić zaświadczeniami lub innymi dowodami,


c)  zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (dokument taki należy uzyskać z ZUS-u, KRUS-u lub u pracodawcy),


d) dokument informujący o liczbie miesięcy, w których dochód był otrzymywany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (np.: zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę/ umowa zlecenia/ umowa o dzieło zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, decyzja o przyznaniu renty/ emerytury/itp. zawierająca interesujący nas rok kalendarzowy, zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku/ stypendium/ itp. zawierające interesujący nas rok kalendarzowy, itd.).


ORAZ DODATKOWO DLA OSÓB, KTÓRE:


1) prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej

 

 

 

UWAGA !!!
Studenci lub członkowie rodziny studenta, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej muszą w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mieć następujące informacje:

w przypadku ryczałtu:
- stawkę podatkową
- kwotę przychodu

w przypadku karty podatkowej:
- kwotę zapłaconego podatku2)  prowadzą gospodarstwo rolne


a) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,


b) umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,


c) umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,


3)  płacą lub otrzymują alimentya) wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członków rodziny do otrzymywania, bądź płacenia alimentów na rzecz osoby w rodzinie lub spoza rodziny oraz zaświadczenia komornika dotyczące egzekucji alimentów,


b) decyzja właściwego organu przyznającego zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości,


c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość płaconych alimentów,


4) zadeklarują utratę lub uzyskanie dochodua) dokumenty potwierdzające utratę dochodu wraz z PIT – 11 oraz  PIT – 8B określające wysokość utraconego dochodu,


b) umowa o pracę / umowa-zlecenia/ umowa o dzieło oraz dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto przez studenta lub członka rodziny studenta, informujący o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,


c) umowa o pracę / umowa-zlecenia/ umowa o dzieło oraz dokument określający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu,
w którym dochód został osiągnięty przez studenta lub członka rodziny studenta – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,


d) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.


5) są bezrobotne (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta)a) zaświadczenie  z  urzędu  pracy  potwierdzające  fakt  pozostawania studenta  bez  pracy  z  prawem lub bez prawa do zasiłku, o ile jest on studentem studiów niestacjonarnych oraz bezrobotnych członków rodziny studenta zarówno w przypadku studenta studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych,


6)  posiadają rodzeństwo lub własne dziecia)    odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, dla rodzeństwa lub dzieci do 7-go roku życia,


b) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia,


c) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o adopcję lub przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,


d) odpis prawomocnego  wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka,


e) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek,

INNE:
a)    akt zgonu nieżyjącego członka rodziny,
b)    akt małżeństwa,
c)    decyzje o przyznaniu renty rodzinnej,
d)    odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego wymagają dostarczenia innego dokumentu niż wyżej wymienione, Wydziałowa Komisja Stypendialna może domagać się takiego dokumentu.

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (zał. 4) należy drukować dwustronnie.

Uwaga! Cały wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wypełnia STUDENT (wpisuje swoje osiągnięcia, liczbę punktów oraz sumę punktów).

Student załącza do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów kopie dokumentów, o których mowa w ust 2 oraz przedstawia ich oryginały do wglądu.

Zaświadczenia oraz dyplomy powinny określać miejsce oraz dokładną datę (rok, miesiąc, dzień) konkursu, konferencji itp.

Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów to między innymi:

1) w przypadku autorstwa lub współautorstwa książki naukowej lub zrecenzowanej publikacji o charakterze naukowym kopia (oryginał do wglądu) stron zawierających tytuł książki (publikacji), nazwisko autora, datę wydania, numer ISBN lub ISSN (jeśli został nadany), nazwisko recenzenta lub zaświadczenie wydawcy książki (publikacji),

2) w przypadku zdobycia I, II lub III miejsca w konkursach naukowych, dyplom, zaświadczenie organizatora konkursu zawierające temat, datę konkursu oraz zdobyte miejsca,

3) w przypadku wygłoszenia referatu lub referatu napisanego we współautorstwie podczas konferencji krajowej lub zagranicznej, zaświadczenie organizatora lub dyplom potwierdzający uczestnictwo w konferencji z samodzielnym referatem lub referatem napisanym we współautorstwie, tytuł referatu, miejsce i datę konferencji,

4) w przypadku działalności w sferze badań naukowych w ramach działalności w kole naukowym lub organizacji studenckiej, zaświadczenie opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego organizacji potwierdzające działalność naukową oraz raport określający rodzaj, temat i zakres badania naukowego,

5) w przypadku zdobycia nagrody, wyróżnienia prac naukowych (w tym prac dyplomowych), zaświadczenie/dyplom potwierdzający przez organizatora konkursu zdobycie nagrody lub wyróżnienia oraz datę konkursu,

6) w przypadku organizacji konferencji lub debaty w ramach działalności w kole naukowym lub organizacji studenckiej, zaświadczenie opiekuna koła naukowego lub przewodniczącego organizacji studenckiej potwierdzające zorganizowanie przez studenta konferencji lub debaty,

7) w przypadku udziału w projektach unijnych o charakterze badawczym, zaświadczenie koordynatora projektu określające temat projektu oraz potwierdzające jego badawczy charakter,

8) w przypadku odbycia praktyki zagranicznej nie zaliczonej do obowiązkowej praktyki studenckiej, zaświadczenie z instytucji (firmy), w której student odbywał praktykę o jej odbyciu z określeniem daty oraz miejsca praktyki,

9) w przypadku osiągnięć artystycznych, zaświadczenie potwierdzające zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie artystycznym z określeniem zasięgu konkursu (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny) oraz daty konkursu,

10) w przypadku zdobycia złotych, srebrnych lub brązowych medali oraz zajęcia IV, V lub VI miejsca w wymienionych w załącznikach nr 4 i 8 do regulaminu osiągnięciach sportowych, powołania do reprezentacji Klubu Uczelnianego AZS i uczestnictwa w co najmniej dwóch Akademickich Mistrzostwach Śląska lub w "Silesiadzie", a także w przypadku organizacji imprezy sportowej w ramach działalności w Klubie Uczelnianym AZS, zaświadczenie z Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, potwierdzonego przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego,

11) w przypadku zdobycia medali lub uczestnictwa w igrzyskach oraz mistrzostwach, które nie mogą zostać potwierdzone zaświadczeniem kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego, zaświadczenie z Polskiego Związku danej dyscypliny oraz dyplom z podaniem dokładnej daty zawodów (dzień, miesiąc, rok).

W przypadku braku dyplomu komunikat końcowy zawodów (wyniki) z podaniem adresu strony internetowej, na której wyniki zostały opublikowane.

12)  w przypadku zdobycia tytułu laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty   olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie.Nie przyznaje się punktów w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za:

1) współorganizację konferencji, debaty, imprezy artystycznej lub sportowej. Punkty może otrzymać tylko osoba odpowiedzialna za organizację (główny organizator), a nie osoby współorganizujące lub pomagające w organizacji konferencji, debaty imprezy artystycznej lub sportowej,

2) uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach, konkursach.