1. Do kiedy muszę dostarczyć dokumenty po odbytej praktyce?

Student jest zobowiązany do złożenia w biurze oryginału Karty Realizacji Praktyki,  w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia nowego roku akademickiego tj. 15 października 2017 – w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęć lub nie później niż w terminie 2 tygodni od daty ich ukończenia - w przypadku praktyk realizowanych w ciągu roku akademickiego.

2. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć pracę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania pracy zawodowej oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów. 

3. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania prowadzenia działalności gospodarczej oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów.    

4. Jakie dokumenty są potrzebne, aby zaliczyć wcześniej odbytą praktykę, jako praktykę obowiązkową?

Student przygotowuje Kartę Realizacji Praktyki, którą zobowiązany jest uzupełnić, a następnie uzyskać podpis osoby z Firmy, podpis promotora oraz Prodziekana. Karta Realizacji Praktyki prosimy dostarczyć do 15 października 2017. Prosimy o zapoznanie się z wymogami dotyczącymi długości trwania wcześniej odbytej praktyki oraz kodów kształcenia dostępnych na stronach dziekanatów wszystkich wydziałów. 

5. Co jeżeli nie mam promotora?

W przypadku braku promotora Dziekan wyznacza osobę, która może podpisywać dokumenty związane
z praktykami. Prosimy o kontakt z Dziekanatem, aby uzyskać informację, kto pełni taką funkcję.

6. Co jeżeli nie mam kontaktu z promotorem?

W przypadku braku kontaktu z promotorem lub przebywania promotora poza Uczelnią przez dłuższy czas:

  • Uzyskanie podpisu osoby zastępującej promotora lub kierownika katedry;
  • Odbycie praktyki dodatkowej i po jej zakończeniu zaliczenie praktyki dodatkowej jako obowiązkowej;
  • Odbycie praktyki bez porozumienia z Uczelnią (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą) i po jej zakończeniu zaliczenie wcześniej odbytej praktyki jako praktyki obowiązkowej.

Nie istnieje możliwość podpisania porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej bez podpisu promotora lub osoby w zastępstwie.

7. Jak wypisać zadania realizowane podczas praktyk?

Zadania realizowane w czasie praktyki powinny być ustalone z firmą, która przyjmuje studenta na praktykę. Jeżeli firma nie przekazała takiej informacje to zadania realizowane w czasie praktyk muszą zostać uzupełnione przez studenta samodzielnie odpowiadając na pytanie – Co bym chciał/a robić na konkretnym stanowisku pracy? lub być zgodne z ofertą praktyki zawartej w ogłoszeniu.

8. Ile mają trwać praktyki obowiązkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu.

9. Ile mają trwać praktyki dodatkowe?

Długość praktyki jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością praktyki na stronie Dziekanatu. 

10. Ile ma trwać praca zawodowa, aby została zaliczona, jako praktyki obowiązkowe?

Długość trwania pracy zawodowej jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością trwania zatrudnienia na stronie Dziekanatu. 

11. Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby była ona zaliczona, jako praktyka obowiązkowa?

Długość prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest wyznaczana przez każdy wydział i podana na stronie każdego dziekanatu w zakładce Praktyki studenckie. Jednocześnie Władze Wydziału mają możliwość zmiany ilości godzin, więc prosimy o zapoznanie się z obecnie obowiązującą długością prowadzania działalności na stronie Dziekanatu. 

12. Czy biuro pomaga w znajdowaniu praktyki?

Na stronie biura znajdują się oferty pracy, praktyk i staży - http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html 

13. Jestem studentem RONDu, czy mogę dostarczyć dokumenty dotyczące praktyki bez przyjazdu do Biura w Katowicach?

Proszę komplet dokumentów dostarczyć do Dziekanatu w Rybniku, który dostarczy dokumenty do biura pocztą wewnętrzną i te dokumenty po podpisaniu zostaną zwrócone do Dziekanatu w Rybniku, chyba że student skontaktuje się z Biurem i ustali inny sposób dostarczenia dokumentów.

14. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Biura w formie pisemnej, niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie Biura (Oświadczenie anulowania praktyki).

15. Kiedy widoczne będzie zaliczenie praktyki w Wirtualnej Uczelni?

Biuro zajmuje się praktykami od strony organizacyjnej, zaliczenie praktyk będzie widoczne dopiero po wpisaniu ich przez promotora do protokołu.

16. Który rok studiów mam wpisać na dokumentach z praktyk, gdy są one odbywane w wakacje?

Prosimy o wpisywanie II ze względu na to, że II rok jest tym, w którym student jest zobowiązany do odbycia praktyki.

17. Gdzie znajdują się dokumenty do pobrania w sprawie praktyk?

Dokumenty znajdują się na stronie biura w zakładce Krajowe Praktyki Studenckie oraz na Wirtualnej Uczelni w zakładce Podania. 

18. Czy istnieje możliwość dostarczenia dokumentów do Biura pocztą tradycyjną?

Tak, prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Dokumenty po ich podpisaniu zostaną odesłane na adres nadawcy. W przypadku preferowania innej formy dostarczenia dokumentów prosimy o kontakt e-mailowy.

19. W ilu egzemplarzach mam dostarczyć porozumienie?

Prosimy o dostarczenie 3 jednobrzmiących egzemplarzy porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej/dodatkowej/oświadczenia wewnętrznego jednostek dla każdej z umawiających się stron. Przypominamy, że skany lub ksera porozumienia nie będą podpisywane. 

20. Czy jest możliwość podpisania porozumienia/umowy, którą dostaję od firmy?

Tak, jednocześnie proszę pamiętać, iż takie porozumienie/umowa musi zostać zaakceptowane przez Radcę Prawnego Uczelni, więc czas podpisania porozumienia wydłuża się. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej sytuacji.

21. Czy istnieje możliwość podpisania porozumienia w czasie trwania praktyki?

Nie, porozumienie musi zostać podpisane przez przedstawicieli firmy oraz Uczelnię, nie później niż w dniu rozpoczęcia praktyki. Prosimy pamiętać również o tym, iż Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami nie zawsze jest obecny w biurze ze względu na spotkania i delegacje służbowe. 

22. Jak wypełnić harmonogram na Planie Praktyki i Karcie Realizacji Praktyki, gdy mam więcej niż 120 godzin?

Istnieje kilka możliwości:

  • Wydrukowanie dwukrotne pierwszej strony dokumentu
  • Stworzenie tabeli na wzór tej zawartej w dokumencie i dołączenie jako załącznika
  • Rozpisanie tygodniami, a nie dniami odbywanej praktyki

Prosimy o nieedytowanie dokumentów związanych z praktykami, gdyż wzory są wprowadzone Zarządzeniem 122/16 i muszą pozostać niezmienione.

23. Czy podpisy na dokumentach mogą być zeskanowane?

Nie, żadem z podpisów nie może być kserem, czy skanem. 

W przypadku pytań nie uwzględnionych w tej zakładce prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny (wszystkie informacje dotyczące kontaktu na stronie: http://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/kontakt.html )