Procedura odbywania praktyk i zaliczanie innych aktywności jako praktyki obowiązkowej

ZDALNA PROCEDURA ODBYWANIA PRAKTYK

Od 01.10.2019 obowiązuje nowa procedura praktyk

Dziekanem odpowiedzialnym za praktyki jest dziekan prof. dr hab. Maciej NowakKonsultacje dziekańskie - https://www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/o-szkole/wladze-szkoly/prodziekan-maciej-nowak.html

Terminem składania dokumentów z praktyk dla kierunku Przedsiębiorczość i Finanse (I i II stopień) oraz filii w Rybniku jest 15.12.

 

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA - procedura [kliknij tutaj]

Przed rozpoczęciem praktyki obowiązkowej prosimy o dostarczenie "Porozumienia o prowadzeniu studenckiej praktyki obowiązkowej" z podpisem firmy, promotora i dziekana. 

Student oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UZNANIE INNEJ AKTYWNOŚCI - procedura [kliknij tutaj]

Aby uznać inną aktywność jako praktykę obowiązkową należy dostarczyć Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i dziekana (prosimy o przygotowanie do wglądu dokumentów potwierdzających aktywność).

PRAKTYKA DODATKOWA - procedura [kliknij tutaj]

Student oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.