Administracja i finanse

dwa semestry (176 godzin)

OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Administracja i Finanse” jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia w administracji zarówno publicznej, jak i niepublicznej, względnie pogłębienie wiedzy i umiejętności osób już zatrudnionych w przedsiębiorstwach lub jednostkach sektora publicznego. W ramach studiów uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi zagadnieniami prawa administracyjnego, z zagadnieniami i problemami towarzyszącymi procesom i procedurom administracyjnym obejmujących sferę finansów, jak również problematyką zarządzania, negocjacji i marketingu z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego.

ADRESACI

 • absolwenci studiów wyższych (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra),
 • osoby pracujące w podmiotach sektora finansowego i sfery realnej, instytucjach publicznych i prywatnych, osoby prowadzące własna działalność gospodarczą, menadżerowie,
 • osoby poszukujące pracy, pragnące poszerzyć swoje kompetencje w celu wzmocnienia swojej pozycji na konkurencyjnym rynku pracy.

KORZYŚCI

Po ukończeniu studiów uczestnik:

 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, podstaw i uniwersalnych prawideł decyzji finansowych oraz podstaw zarządzania i marketingu, z uwzględnieniem specyfiki sektora publicznego,
 • posiada umiejętność:

  • identyfikacji, analizy i oceny faktów prawnych występujących w praktyce funkcjonowania podmiotów (organów) sfery publiczne i niepublicznej,
  • analizy praktycznych aspektów podejmowania decyzji finansowych, wynikających ze specyfiki działalności i potrzeb finansowych podmiotów prywatnych i publicznych,
  • zastosowania podstawowych zasad zarządzania zasobami ludzkim w organizacji publicznej, analizowania procesów marketingowej obsługi klienta w organizacji publicznej,

 • ma umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa administracyjnego, ma wykształcone kompetencje społeczne niezbędne w pracy zarządzającego w organizacji publicznej.

 

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest identyfikacja procesów i procedur administracyjnych sektora publicznego i prywatnego obejmujących decyzje legislacyjne w Polsce i Unii Europejskiej oraz wykształcenie umiejętności ich przeprowadzania i analizowania ze szczególnym uwypukleniem potencjalnych konsekwencji finansowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, laboratoria.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Moduł I Administracja publiczna i prywatna
1Podstawy prawa441,5
2Partnerstwo publiczno prywantne-81,5
3Prawo samorządu terytorialnego44  1,5  
4Prawo administracyjne441,5
5Postępowanie administracyjne8- 1,5  
6Prawo karne-skarbowe44 1,5  
7Prawo i Instytucje Unii Europejskiej44 1,5  
8Elementy prawa cywilnego8 1,5  
9Elementy prawa handlowego8 1,5  
10Prawo zatrudnienia w administracji44
Moduł II Finanse publiczne i prywatne
11Zarządzanie finansami podmiotów niefinansowych441
12Fundusze europejskie262
13Zarządzanie finansami jednostek sektora finansów publicznych442
14Pozyskiwanie funduszy z instytucji finansowych262
15Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych442
16Controlling-82
17Finanse z użyciem arkusza kalkulacyjnego-82
Moduł III Zarządzanie w administracji
18Negocjacje w biznesie441
19Marketingowa obsługa klienta w organizacji publicznej441
20Zarządzanie 441
21Zarządzanie zasobami ludzkimi441
22E-administracja-81
Razem809635

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie testów cząstkowych po modułach 1 - 3

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i praktycy z otoczenia gospodarczego.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Michał Kuźnik, e-mail: michal.kuznik@ue.katowice.pl 

Rejestracja na studia