Rekrutacja

 

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w formie elektronicznej wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

  • dokumentów dodatkowo wymaganych na konkretnym kierunku,

  • aktualnego zdjęcia (informacje o wymogach i sposobie wykadrowania),

  • osoby ubiegające się o zniżkę składają w formie skanów podania o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Karty Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki,

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • skan dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości.

 2. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w Informacje dotyczące rekrutacji należy zeskanować i w formacie pdf. załączyć na swoim koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty, które należy przesłać:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów. Dyplom lub jego odpis powinien być podpisany.

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZNIŻKAMI:
  a) Karta Absolwenta – strona  z imieniem i nazwiskiem
  b) podanie o zniżkę – wypełnione i podpisane przez kandydata
  c) dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek)
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE NA KONKRETNY KIERUNEK STUDIÓW - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. certyfikaty językowe.

  Dokumenty na studia dwusemestralne Rachunkowość – ścieżka ACCA
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 4. DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW:  
  a) dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce,
  b) w przypadku dyplomu zagranicznej uczelni tłumaczenie przysięgłe dyplomu na j. polski, dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
  W przypadku dyplomu wydanego przez polską uczelnię w tym miejscu prosimy w tym miejscu o załączenie tylko skanu dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf. 


Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz załączonej w systemie kompletnej dokumentacji:

 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany,
 • skanu dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.

Status przyjęty

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe zostaną poinformowani o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje te zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez Centrum Badań i Rozwoju Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, nie załączył skanów dokumentów i/lub jego kandydatura nie została jeszcze zatwierdzona.

Status zakwalifikowany

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i dopełnili wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. O uruchomieniu kierunku będą Państwo informowani droga mailową po zakończeniu naboru.

Status nieprzyjęty z opisem nie utworzono kierunku/specjalności

Status dotyczy kandydatów na kierunki, które nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2020/2021. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z 
Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 
tel.: +48 32257-7337
tel.: +48 32257-7749
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.17
40-287 Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - KONTAKT