Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze zimowym 2019/2020 ruszy w drugiej połowie czerwca. Informacje na temat uruchomieniu Internetowej Rekrutacji Kandydata będą zamieszczane na stronie uczelni.

  1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w Biurze Rekrutacji na studia podyplomowe (adres poniżej) wymaganej kompletnej dokumentacji:

    • kwestionariusz (wydruk formularza na podstawie elektronicznej rejestracji), 
    • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu (oryginał dokumentu kandydat przedstawia do wglądu w momencie składania dokumentów) - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany. Zgodność kserokopii z oryginałem poświadcza się w Dziale Rekrutacji. 

  2. Osoby ubiegające się o zniżkę składają podanie o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Kartę Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki.
  3. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
  4. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji w Centrum Nowoczesnych Technologicznych, pokój 2/18. Podania nie muszą być składane osobiście przez kandydatów na studia, nie potrzebne jest również upoważnienie. 

Istnieje możliwość przesłania dokumentacji rekrutacyjnej listem poleconym na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rekrutacja na studia podyplomowe
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 

Uwaga! W przypadku wysyłki dokumentów rekrutacyjnych pocztą, kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot (np. przez notariusza).

Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Sprawdź, na jakich zasadach możesz studiować w Polsce -> Rekrutacja dla cudzoziemców

Warunki rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe

Status przyjęty

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe zostaną poinformowani o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje te zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez konkretne Wydziały. 

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, jednak nie złożył dokumentów.

Status wstępnie przyjęty

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i dopełnili wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dziekana Wydziału. O uruchomieniu kierunku będą Państwo informowani droga mailową po zakończeniu II naboru.

Status nieprzyjęty z opisem nie utworzono kierunku/specjalności

Status dotyczy kandydatów na kierunki, które nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z płatnością, podpisaniem umowy, harmonogramem zajęć itp., zostaną przesłane Państwu mailowo przez Wydziały. Zachęcamy również do aktywowania konta w Wirtualnej Uczelni.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z

Działem Rekrutacji:

32 257- 7012
podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/18 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul.Bogucicka 5, Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udzielają biura Wydziałowe - KONTAKT