Akademia kompetencji menedżerskich

dwa semestry (178 godzin)

OPIS STUDIÓW

Współczesne zarządzanie organizacjami przechodzi wiele przemian, w ramach których menedżerowie różnych szczebli dążą do coraz sprawniejszego pełnienia swoich ról. Otoczenie organizacji obejmuje uwarunkowania, których dynamika naraża kierownictwo przedsiębiorstwa na stres oraz stawia przed nim wiele nowych, nie spotykanych dotąd wyzwań. W obliczu takiej sytuacji ludzie, którzy chcą być menedżerami, muszą posiąść niezbędną im wiedzę oraz umiejętności. Zgodnie z założeniem, które mówi, iż jednym z głównych zadań menedżera jest dbanie o swój własnych rozwój, opracowano kompleksową propozycję nabywania i doskonalenia kompetencji menedżerskich, jaką są studia podyplomowe na kierunku „Akademia kompetencji menedżerskich”.

Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym, a jednocześnie jest świadomie zawężona do odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa skupiając się na tym, co rzeczywiście potrzebne.

Cel studiów polega na dostarczaniu pełnego zestawu narzędzi niezbędnych kierownikowi do sprawnego działania na każdym szczeblu zarządczym.

ADRESACI

Kierunek dedykowany wszystkim, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje o te, które związane są z pełnieniem ról i funkcji kierowniczych w organizacji. W szczególności adresatami studiów są:

• Menedżerowie i przedsiębiorcy zainteresowani zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach działalności,

• Liderzy firm rodzinnych stający wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych,

• Specjaliści przedsiębiorstw przygotowujący się do zadań zarządczych.

KORZYŚCI

Absolwenci tego kierunku zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawnego zarządzania organizacją, a w szczególności zespołami ludzkimi.

Wśród kluczowych kompetencji, które słuchacz rozwinie w trakcie studiów znajdują się:

- zarządzanie sobą,

- strategiczne myślenie,

- odpowiedzialność,

- rozwój osobisty,

- komunikacja interpersonalna.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie z Exbis - Napłoszek, Szopa, Szóstak Sp. J. (www.exbis.pl) posiadającą wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów i usług szkoleniowych oraz doradztwa biznesowego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących, w tym szczególnie: metod heurystycznych, dyskusji, ćwiczeń praktycznych, gier, studium przypadku oraz treningu interpersonalnego.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Nowoczesne metody zarządzania ludźmi 8-2
Metody, techniki i narzędzia menedżerskie-163
Komunikacja w biznesie

4

4

2
Autoprezentacja menedżera

4

4

2
5Motywowanie pracowników – profil wartości motywacyjnych   883
6Zarządzanie zmianami w organizacji442
7Efektywność osobista- analiza informacji, podejmowanie decyzji i zarządzanie czasem  -163
8Negocjacje  883
9Kreatywność i tworzenie innowacji883
10Kierowanie procesem rozwoju i oceny pracowników    883
11Finansowe aspekty działania firmy442
12Prawo w biznesie   442
13Zarządzanie strategiczne442
14Budowanie zespołu 442
15Agile – szkolenie przygotowujące do certyfikacji883
16Seminarium projektowe   -21
Razem7610238

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w cyklu codwutygodniowym. Miejsce realizacji zajęć – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. Bogucicka 3 lub 5

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

- minimum 80% obecności na zajęciach

- pozytywnie zdany egzamin końcowy (egzamin pisemny)

- złożenie i pozytywna ocena projektu (propozycja rozwiązania wybranego problemu).

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna realizująca zajęcia składa się z doświadczonych nauczycieli akademickich, aktywnie wspierających biznes poprzez zaangażowanie w działania o charakterze szkoleniowo-doradczym, jak również z przedsiębiorców i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Agata Austen, prof UE

mgr Daniel Gajda

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 4500 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia