Akademia Komunikacji Internetowej

dwa semestry (184 godziny)

OPIS STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym. Plan studiów obejmuje osiem modułów, odpowiednio cztery moduły w semestrze letnim i cztery w zimowym. Pierwszy semestr obejmuje realizację 96 godzin dydaktycznych, a w drugi 88 godzin, w tym seminarium dyplomowe. Łącznie plan studiów dotyczy realizacji 184 godzin dydaktycznych, natomiast łącznie stanowi 32 punkty ECTS.

Zajęcia odbywają się w podczas 16 zjazdów w trybie niestacjonarnym (sobotnio – niedzielnym) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Harmonogram zjazdów zakłada 7 zjazdów w semestrze zimowym od października do stycznia i 9 zjazdów w semestrze letnim od lutego do czerwca.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra. Studia trwają dwa semestry od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni przedłożyć następujące dokumenty do 20 września 2018 r.: kopię dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie oraz list motywacyjny. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 10 października 2018 r. Zajęcia studiów podyplomowych rozpoczną się 20 października 2018 r.

Studia podyplomowe Akademia Komunikacji Internetowej obejmują realizację 184 godzin dydaktycznych (68 godzin teoretycznych i 116 godzin praktycznych), w tym: wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminarium dyplomowe. Zajęcia odbywają się w języku polskim.

W czasie dwóch semestrów słuchacze studiów podyplomowych Akademia Komunikacji Internetowej nabywają profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

• zarządzania komunikacją społeczno-gospodarczą w Internecie zgodnie z oczekiwaniami współczesnych organizacji o różnym profilu działalności, m.in. dla potrzeb zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w: przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych, jednostkach administracji publicznej, jednostkach ochrony zdrowia, placówkach szkolnych i pozaszkolnych, instytucjach szkolenia zawodowego, organizacjach non-profit, związkach wyznaniowych, stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego, fundacjach, partiach politycznych, innych.

• zastosowania technologii komunikacji internetowej do tworzenia wartości dodanej organizacji,

• zastosowania kreatywnych technik projektowania elektronicznych systemów do usprawnienia komunikacji internetowej,

• zastosowania urządzeń mobilnych w komunikacji internetowej,

• analizy oraz zastosowania metod i narzędzi wspomagających kreatywność użytkowników Internetu i rozwoju społeczności wirtualnych.

• wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do budowy nowoczesnych rozwiązań elektronicznych do obsługi kanałów komunikacji internetowej,

• wykorzystania metod i narzędzi marketingu internetowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia generowania ruchu w Internecie poprzez marketing w wyszukiwarkach, interaktywną reklamę, modele płatności, marketing wirusowy, email marketing,

• planowania i realizacji kampanii reklamowych i wydarzeń marketingowych, analiz działań promocyjnych, pozycjonowania stron internetowych, porównanie reklamy dla odbiorcy masowego z reklamą dopasowaną do intencji,

• zarządzania wizerunkiem organizacji w Internecie,

• uwzględniania uwarunkowań prawnych i etycznych w prowadzeniu działalności organizacji w Internecie i realizacji strategii komunikacji multimedialnej,

• ewaluacji użyteczności narzędzi komunikacji internetowej dotyczącej reklamy internetowej, technik optymalizacji, zwrotu z inwestycji i innych,

• analityki Internetu, która obejmuje identyfikację i ocenę efektywnego rozwoju i wdrażania strategii komunikacji internetowej,

• krytycznej oceny rozwoju technik bezpieczeństwa online,

• analizy oglądalności i użyteczności serwisów internetowych oraz efektywnego zastosowania metod projektowania i zarządzania serwisami internetowymi w rezultacie uzyskanych miar ilościowych funkcjonalności komunikacji internetowej,

• analizy ryzyka związanego z utrzymaniem ciągłości działania organizacji w Internecie.

Absolwenci studiów podyplomowych zdobywają nowe kompetencje pozwalające im na zwiększenie szans zatrudnienia w działach marketingu, promocji i reklamy różnych organizacji oraz uzyskanie kompetencji w zakresie pracy na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji i zarządzania informacją w Internecie, prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, zarządzania kanałami przepływu informacji i organizowania procesów komunikacji internetowej w organizacjach o różnym profilu działalności.

ADRESACI

Celem studiów podyplomowych Akademia Komunikacji Internetowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest zapoznanie słuchaczy z aktualną problematyką zarządzania komunikacją w Internecie. Proponowany zestaw modułów tematycznych jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych, pracowników firm różnych branż oraz jednostek administracji publicznej, którzy są zainteresowani poznaniem praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z budowaniem strategii komunikacji w Internecie. Efektem dla absolwenta studiów podyplomowych jest uzyskanie kompetencji specjalisty do spraw komunikacji internetowej w organizacji.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci studiów wyższych z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia podyplomowe dedykowane są dla osób pracujących w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracyjnych, które są zainteresowane możliwościami rozwoju kariery zawodowej w obszarze zastosowania mediów elektronicznych do budowania wizerunku organizacji i kreowania marki, a także wyspecjalizowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem  informacji w Internecie. Studia skierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby specjalizować się w komunikacji internetowej dla potrzeb społecznych, marketingowych, organizacyjnych, np. zwiększenia sprzedaży, usprawnienia sposobów komunikacji i zarządzania w organizacji, poprawy obsługi klientów czy petentów dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik i mediów elektronicznych. Studia skierowane są również do osób poszukujących możliwości zmiany profilu zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Pozwalają na rozwinięcie dotychczasowych kompetencji lub poszerzenie umiejętności związanych z komunikacją marketingową i wizerunkową w Internecie. Stwarzają szansę osiągnięcia sukcesu osobom aspirującym do aplikowania na stanowiska menadżerskie w organizacjach.

KORZYŚCI

W trakcie studiów słuchacze studiów podyplomowych otrzymają wiedzę dotyczącą zarządzania komunikacją biznesową w Internecie oraz na temat technologii internetowych i mobilnych użytecznych w procesach komunikacji społeczno-gospodarczej. Słuchacze studiów będą mieli sposobność poznać metody oceny efektywności komunikacji internetowej oraz kwestie kształtujące wiarygodną komunikację internetową tj. uwarunkowania prawne i etyczne. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają kompetencje społeczne związane z zastosowaniem różnych kanałów komunikacyjnych i metod wykorzystywanych w procesie komunikacji internetowej.

Na podstawie zaproponowanej oferty dydaktycznej słuchacze studiów podyplomowych uzyskają szansę na zdobycie kompetencji w zakresie:

 • zagadnień społeczno-gospodarczych: zarządzanie komunikacją, komunikacja marketingowa, komunikacja w społecznościach wirtualnych, uwarunkowania prawne i etyczne, zarządzanie wizerunkiem, kampaniami i wydarzeniami w Internecie.
 • zagadnień projektowych: kreatywne metody projektowania interaktywnej komunikacji Design Thinking, projekt systemu sztucznej inteligencji do komunikacji internetowej, projekt zastosowania nowoczesnych mediów komunikacyjnych w organizacji wirtualnej.
 • zagadnień technologicznych: systemy mobilne, technologie internetowe, komunikacja wizualna, technologie komunikacji człowiek-komputer; technologie bezpieczeństwa danych, technologie sztucznej inteligencji.
 • zagadnień analitycznych: analiza ryzyka w organizacji, analiza funkcjonowania i ciągłości działania organizacji w Internecie, analityka Internetu, metody oceny komunikacji internetowej.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia powinny rozwinąć i udoskonalić kompetencje absolwentów jak skutecznie zastosować narzędzia komunikacji internetowej i skorzystać z kanałów multimedialnych w różnych celach związanych ze strategią zarządzania organizacjami, m.in. w marketingu, sprzedaży, budowaniu i promocji marki w Internecie, realizacji transakcji biznesowych w organizacji i w jej otoczeniu, tworzenia relacji z klientami i partnerami biznesowymi, oraz jak skutecznie integrować informację poprzez różne kanały komunikacyjne i technologie komunikacji internetowej z innymi mediami przy wykorzystaniu technologii internetowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia podyplomowe obejmują zajęcia teoretyczne (68 godzin) i praktyczne (116 godzin), co daje łącznie 184 godziny, realizowane odpowiednio w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i praktyków komunikacji internetowej zgodnie z planem studiów podczas dwóch semestrów

 • Wykłady: I semestr: 44 godz., II semestr: 24 godz.
 • Ćwiczenia: I semestr 12 godz., II semestr: 32 godz.
 • Warsztaty: I semestr: 40 godz., II semestr: 16 godz.
 • Seminarium: II semestr: 16 godz.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Zarządzanie komunikacją w społecznościach wirtualnych8245
Zarządzanie bezpieczeństwem w Internecie  16165
Design Thinking w doskonaleniu komunikacji

4

12

3
Komunikacja internetowa i zastosowanie urządzeń mobilnych

16

-

3
5Bot jako kanał komunikacji4123
6Zapewnienia ciągłości działania organizacji wraz z analizą ryzyka  16165
7Analityka Internetu     4204
8Seminarium dyplomowe-164
Razem6811632

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Treści dydaktyczne modułów będą przekazywane studentom na zajęciach naprzemiennie w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń głównie w salach i laboratoriach komputerowych Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Dodatkowo będą prowadzone zajęcia seminaryjne dla słuchaczy w celu opracowania strategii komunikacji internetowej w organizacji w formie pracy dyplomowej. 

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Aby ukończyć studia podyplomowe należy zaliczyć wszystkie moduły i uzyskać 32 punkty ECTS.

Zaliczenie ośmiu modułów odbywa się według planu studiów zgodnie z wymaganiami liderów i prowadzących moduły głównie w formie zaliczenia projektów, kolokwium i przedstawienia analizy przypadków oraz obejmuje obronę indywidualnej pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu zarządzania i informatyki ekonomicznej oraz komunikacji internetowej, doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktyków biznesu, związanych z mediami elektronicznymi i agencjami reklamowymi oraz bezpieczeństwem informacji w Internecie.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Katedra Informatyki, Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
Kolegium Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

40-287 Katowice, ul. 1 Maja 50, tel. 32 2577274

CZESNE w roku akademickim 2019/2020 

 • 4100 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

Rejestracja na studia