Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS

dwa semestry (200 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry. W pierwszym semestrze Słuchacze zapoznawani są z obsługą modułów i funkcji niezbędnych do przeprowadzania podstawowych analiz danych. W drugim semestrze Słuchacze pogłębiają swoją wiedzę w obszarze analizy danych oraz doskonalą umiejętności przetwarzania i analizy danych w systemie SAS.

Uczestnikom studiów zostanie przekazana wiedza dotycząca architektury systemu SAS, sposobów wykorzystania narzędzi i wybranych produktów SAS przeznaczonych do budowy, przetwarzania i analizy danych. W szczególności metody będą koncentrować się na analizach data mining, analizach statystycznych oraz technikach optymalizacji. Umiejętności praktycznego stosowania metod kształtowane będą podczas laboratoriów na przykładach empirycznych dotyczących danych pochodzących z różnych branż.

ADRESACI

Studia skierowane są przede wszystkim do:

• osób zamierzających pracować z bazami danych oraz przygotowujących bazy danych do analiz, jak również analityków opracowujących raporty

• absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych, którzy posiadają wiedzę w zakresie metod ilościowych, lecz chcą wzbogacić swoje umiejętności o rozwiązania biznesowe różnych branż oferowane przez narzędzia SAS;

• absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość metod ilościowych i ich stosowanie przy wykorzystaniu narzędzi SAS;

• kadry menadżerskiej ds. badań oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zdobyć nowe lub poszerzyć kwalifikacje celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

KORZYŚCI

Studia mają charakter poszerzający wiedzę i doskonalący umiejętności w zakresie:

• projektowania struktury, przetwarzania i wizualizacji danych oraz tworzenia raportów w środowisku SAS;

• wykorzystania możliwości środowiska SAS w codziennej pracy z aplikacjami pakietu MS Office;

• przeprowadzania statystycznej analizy struktury danych, analizy współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych oraz wnioskowania statystycznego;

• analizy dynamiki i prognozowania zjawisk ilościowych w przedsiębiorstwie;

• aplikacji dedykowanych narzędzi SAS do wybranych zastosowań praktycznych, m.in. wielowymiarowych analiz typu data mining oraz zagadnień optymalizacji.

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nowe kompetencje pozwalające:

• sprawniej wykonywać zadania pracowników działów przetwarzania i analiz wielowymiarowych struktur danych;

• poprawnie interpretować statystyki, zależności i dynamikę badanych zjawisk;

• skutecznej prowadzić analizy i prognozy oraz podejmować i nadzorować decyzje biznesowe w przedsiębiorstwie.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

1) Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

2) Certyfikat wydany przez SAS Institute Polska oraz UE w Katowicach potwierdzający ukończenie bloku przedmiotów kształcących umiejętności przeprowadzania analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

W projekcie studiów zakłada się, że słuchacze znają podstawy obsługi MS Office. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość metod przetwarzania danych w SAS oraz metod statystycznych i optymalizacyjnych. Uczestnikom studiów zostanie przekazana wiedza dotycząca architektury systemu SAS, sposobów wykorzystania narzędzi i wybranych produktów SAS przeznaczonych do budowy, przetwarzania i analizy danych.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania danymi poprzez nabycie umiejętności ich przetwarzania, analizowania oraz wnioskowania na ich podstawie za pomocą metod i technik analizy danych implementowanych w środowisku systemu SAS. Realizacji celu służy zarówno przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej jak i kształtowanie umiejętności praktycznego jej zastosowania w stopniu niezbędnym dla współcześnie stosowanych rozwiązań w zakresie klasycznej analizy danych jak i analizy dużych zbiorów danych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Treści dydaktyczne modułów będą przekazywane studentom na zajęciach w postaci multimedialnych wykładów oraz ćwiczeń w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Office oraz SAS.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Elementy systemu SAS12124
Procesy analizy i wizualizacji danych w SAS Enterprise Guide4142
Analiza struktury danych

8

12

3
Podstawy wnioskowania statystycznego

8

12

3
5Analiza współzależności zjawisk8122
6Analiza regresji8122
7Podstawy analizy szeregów czasowych 8164
8Data Mining 4163
9Podstawy optymalizacji decyzji 5153
10Seminarium   -144
Razem6513530

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4800 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w cyklu co 2-tygodnie w godzinach od 9.00-16.00.

Wykłady odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt do prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Kryterium ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów zgodnie z warunkami ustalonymi przez prowadzących oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w szczególności: Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej, Katedry Badań Operacyjnych, Katedry Informatyki oraz Katedry Inżynierii Wiedzy) posiadający bogate doświadczenia dydaktyczne i naukowe. Zajęcia prowadzone są także przez analityków praktyków pracujących zawodowo z narzędziami SAS, głównie w sektorze bankowym i sektorze usług.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, prof. UE

     

Rejestracja na studia