Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

dwa semestry (168 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry. W pierwszym semestrze Słuchacze zapoznawani są z obsługą modułów i funkcji niezbędnych do przeprowadzania podstawowych analiz danych. W drugim semestrze Słuchacze pogłębiają swoją wiedzę w obszarze analizy danych oraz doskonalą umiejętności przetwarzania i analizy danych. W trakcie studiów stopniowo wzrasta poziom dokładności przeprowadzanych analiz i tym samym stopień zaawansowania wybranych narzędzi informatycznych.

Proponowany zestaw modułów tematycznych umożliwia dostosowanie modelu kształcenia do potrzeb rynku pracy, przez:

• zapoznanie się z metodami przetwarzania i analiz danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz programie Statistica;

• podniesienie kwalifikacji analizy danych w różnych dziedzinach.

W ofercie studiów wyróżnia się dwie grupy modułów dydaktycznych:

• moduły przetwarzania danych w wybranych programach komputerowych;

• moduły zastosowań metod statystycznych analizy danych.

     

ADRESACI

Studia są adresowane do

• osób zamierzających pracować z bazami danych oraz przygotowujących bazy danych do analiz, jak również analityków

• absolwentów kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość metod ilościowych i ich stosowanie przy wykorzystaniu różnego rodzaju oprogramowania;

• absolwentów uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość różnych narzędzi informatycznych służących analizie danych;

• kadry menadżerskiej ds. badań oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, chcących zdobyć nowe lub poszerzyć kwalifikacje celem usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych.

KORZYŚCI

Studia mają charakter doskonalący.

Absolwent studiów nabywa podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • przygotowywania danych do analiz i ich wizualizacji;
  • wykorzystania możliwości Excela oraz Statisticy w codziennej pracy z danymi;
  • przeprowadzania statystycznej analizy struktury danych, analiz współzależności zjawisk ilościowych i jakościowych oraz wnioskowania statystycznego;
  • analizy dynamiki i prognozowania zjawisk ilościowych w przedsiębiorstwie;
  • aplikacji dedykowanych narzędzi pakietów statystycznych do wybranych zastosowań praktycznych

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nowe kompetencje pozwalające:

·         sprawniej wykonywać zadania pracowników działów przetwarzania i analiz struktur danych;

·         poprawnie interpretować statystyki, zależności i dynamikę badanych zjawisk;

·         skutecznej prowadzić prognozy oraz podejmować i nadzorować decyzje biznesowe w przedsiębiorstwie.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Po zaliczeniu wszystkich modułów zgodnie z warunkami ustalonymi przez prowadzących oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość metod ilościowych, technik przetwarzania danych w Excelu oraz pakietów statystycznych.

Uczestnikom studiów przekazywana jest wiedza dotycząca architektury programów: Excel, Statistica oraz metod przetwarzania danych, z uwzględnieniem technik transferu danych między tymi programami. 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Treści dydaktyczne modułów będą przekazywane studentom na zajęciach w postaci multimedialnych wykładów oraz ćwiczeń w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Office oraz pakietów statystycznych.

W trakcie zajęć uczestnicy studiów będą rozwiązywać praktyczne problemy stosując poznane narzędzia i techniki.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Przetwarzanie i wizualizacja danych w Excelu 662
Analiza i wizualizacja struktury danych z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel8123
Podstawy wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel

8

12

3
Analiza współzależności i regresji z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel

8

12

3
5Analiza dynamiki z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel    482
6Wprowadzenie do VBA    482
7Przetwarzanie, wizualizacja i analiza danych z wykorzystaniem pakietu STATISTICA  8245
8Wybrane metody analizy szeregów czasowych w STATISTICA  4163
9Seminarium    -207
Razem5011830

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w cyklu co 2-tygodnie w godzinach od 9.00-16.00 Wykłady odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt do prezentacji multimedialnej Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Po zaliczeniu wszystkich modułów zgodnie z warunkami ustalonymi przez prowadzących oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej oraz Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 6000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia