Analiza wielowymiarowych zbiorów danych

dwa semestry (168 godzin)

OPIS STUDIÓW

„Analiza wielowymiarowych zbiorów danych” jest kierunkiem doskonalącym kompetencje z zakresu analizy wielowymiarowych zbiorów danych II stopnia kształcenia na kierunku Informatyka i Ekonometria. Słuchacze poznają metody wielowymiarowej analizy danych oraz narzędzia STATISTICA i R. Od słuchaczy będzie wymagana podstawowa wiedza dotycząca analizy danych. Słuchacze będą mogli korzystać z gotowych rozwiązań jakie daje STATISTICA jak również będą mogli tworzyć swoje własne raporty z wykorzystaniem programu R. Proponowany kierunek wypełnia lukę w ofercie studiów podyplomowych proponując narzędzia Data Science.

ADRESACI

Studia skierowane są do osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę na temat metod analizy wielowymiarowych danych jak również poznać narzędzia informatyczne pozwalające na sprawną analizę i wizualizację przeważnie złożonych zbiorów danych. Uczestnikami studiów mogą być:

 • osoby zamierzające pracować lub pracujące z bazami danych jak również analityków opracowujących raporty w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i instytucjach sektora medycznego, bankach, firmach telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, handlowych, energetycznych;
 • absolwenci kierunków humanistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o praktyczną znajomość zaawansowanych metod ilościowych analizy wielowymiarowych zbiorów danych ;
 • absolwenci uczelni ekonomicznych i technicznych posiadających wiedzę z metod ilościowych, ale chcących ugruntować ją i rozszerzyć o znajomość metod i narzędzi analizy wielowymiarowych zbirów danych;
 • menadżerowie, właściciele i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, chcący zdobyć nowe lub poszerzyć swoje kwalifikacje w podejmowaniu decyzji biznesowych.

KORZYŚCI

Studia mają charakter doskonalący.

Absolwent studiów nabywa rozszerzoną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania danych wielowymiarowych do analiz i ich wizualizacji;
 • wykorzystania możliwości Statistica oraz R w codziennej pracy z danymi;
 • przeprowadzania statystycznej analizy wielowymiarowych zbiorów danych poprzez ich wizualizację, klasyfikację, badanie wzajemnych zależności oraz wnioskowanie zarówno dla zjawisk ilościowych i jakościowych;
 • aplikacji dedykowanych narzędzi do złożonych zastosowań praktycznych

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nowe kompetencje pozwalające:

·         sprawniej wykonywać zadania pracowników działów przetwarzania i analiz wielowymiarowych struktur danych;

·         poprawnie stosować i interpretować wyniki wielowymiarowej analizy danych;

·         sprawniej przygotowywać raport analizy wielowymiarowego zbioru danych w oparciu o narzędzia informatyczne.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Po zaliczeniu wszystkich modułów zgodnie z warunkami ustalonymi przez prowadzących oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Od słuchaczy jest wymagana podstawowa wiedza dotycząca analizy danych jednowymiarowych. Nie jest wymagana znajomość narzędzi informatycznych. Uczestnikom studiów przekazywana jest wiedza dotycząca architektury programów Statistica oraz R.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem technik multimedialnych prezentujących niezbędną wiedzę z zakresu wielowymiarowych metod analizy danych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego do praktycznej analizy i wizualizacji wielowymiarowych zbiorów danych. Większość zajęć będzie prowadzona w formie praktycznych ćwiczeń, na których słuchacze będą mogli doskonalić umiejętności zastosowania metod i narzędzi do badania powiązań w wielowymiarowych zbiorach danych. Zaplanowane w trakcie studiów seminaria mają służyć stworzeniu syntetycznej analizy danych praktycznego problemu.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Podstawy analizy i wizualizacji wielowymiarowych zbiorów danych 8164
Analiza wariancji   8124
Metody grupowania i klasyfikacji danych 

12

20

5
Modele regresyjne    

8

16

4
5Przetwarzanie w środowisku R  8164
6Wizualizacja danych w środowisku R    8164
7Seminarium     -205
Razem5211630

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

 • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele w cyklu co 2-tygodnie w godzinach od 9.00-16.00 Wykłady odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt do prezentacji multimedialnej Ćwiczenia prowadzone są w laboratoriach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Po zaliczeniu wszystkich modułów zgodnie z warunkami ustalonymi przez prowadzących oraz uzyskaniu pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej.

KIEROWNIK STUDIÓW

prof. dr hab. Grażyna Trzpiot

dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, prof. UE