Audyt Śledczy

dwa semestry (200 godzin)

01.06.2021 - Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

OPIS STUDIÓW

Wiodącym celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania audytu śledczego zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do prowadzenia analiz śledczych przy wykorzystaniu sprawdzonych w praktyce metod i technik, w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych.

Prowadzący:

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni. Studia realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

ADRESACI

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem audytów śledczych wykorzystywanych, jako narzędzie procesów wsparcia zarządzania w organizacji /analiza informacji przy wykorzystaniu analizy kryminalnej w przedsiębiorstwach i administracji publicznej.

Studia adresowane są w szczególności do:

 • audytorów,
 • kontrolerów,
 • pracowników firm i administracji publicznej,
 • osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,
 • pracowników sektora finansowego,
 • kadry menedżerskiej chcącej poznać nowoczesne narzędzia wspierania procesów zarządzania. 

KORZYŚCI

Uzyskanie dokumentów w postaci:

 • świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • certyfikatu Audytora Śledczego II Stopnia PIKW,
 • prawa wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.,
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym  z uzyskaną specjalizacją. (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW).

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia realizowane w partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. Są odpowiedzią na istniejące na rynku zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu śledczego.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, studium przypadków i dyskusji grupowych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Szczegółowy program Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotów dostępny jest pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

 

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Społeczeństwo informacyjne 8-2
 2 Wprowadzenie do audytu śledczego i procesu prowadzenia kontroli   8-1
 3 Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

8

8

2
 4 Sprawca przestępstwa gospodarczego 

8

8

2
5Przestępczość gospodarcza   262
6Cyberprzestępczość gospodarcza    442
7Zarządzanie Informacjami w procesie audytu śledczego  442
8Wykorzystanie IT w audycie śledczym   442
9Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego    884
10Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach 16164
11Kompetencje miękkie w pracy audytora śledczego    6183
12Audyt śledczy w praktyce   -486
Razem7612432

CZESNE w roku akademickim 2021/2022

 • 4900 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa: wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
 • płatność w 4, 6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach (80% obecności).
 • Studia kończą się zintegrowanym egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę z zakresu objętego programem studiów.

KADRA DYDAKTYCZNA

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy, funkcjonariusze organów ścigania, biegli ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych, specjaliści od taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz kadra naukowo-dydaktyczna Uczelni.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Ewa Czarnecka-Wójcik ewa.czarnecka-wojcik@ue.katowice.pl 

dr Maria Kocot maria.kocot@ue.katowice.pl 

Harmonogram

Informujemy, iż kierunek Audyt Śledczy w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 nie zostanie uruchomiony.  

Rejestracja na studia