Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

dwa semestry (230 godzin)

OPIS STUDIÓW

Sektor finansów publicznych obejmuje szereg, zróżnicowanych pod względem formalno-organizacyjnym jednostek, którym powierzone jest zarządzanie majątkiem publicznym oraz gospodarowanie środkami publicznymi. Rosnące znaczenie otoczenia, w którym kierownicy oraz pracownicy tych jednostek podejmują decyzje finansowe, wynika z dynamicznie zachodzących zmian w regulacjach prawnych oraz systemie społeczno-gospodarczym. Oczekiwana racjonalizacja zarządzania ograniczonymi środkami publicznymi wymaga implementacji zasad kontroli zarządczej oraz wykorzystanie instrumentów audytu wewnętrznego. Studia umożliwiają rozszerzenie wiedzy w zakresie metod wspomagających gospodarowanie środkami publicznymi tworząc warunki dla istotnej poprawy funkcjonowania sektora publicznego.

ADRESACI

Absolwenci wyższych uczelni o dowolnym profilu, którzy zamierzają uzyskać lub poszerzyć wiedzę w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

KORZYŚCI

systematyzacja prawnych oraz ekonomicznych podstaw funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce

wiedza niezbędna dla organizacji i oceny systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

ukończenie studiów pozwalające absolwentowi uzyskanie kompetencji audytora wewnętrznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w przypadku posiadania dwuletniej praktyki w zakresie audytu)

przygotowanie do egzaminów wymaganych dla uzyskania uprawnień audytora wewnętrznego w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, a zwłaszcza osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień do wykonania zawodu audytora wewnętrznego w tych jednostkach.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi (oprócz wykładów oraz konwersatoriów są realizowane ćwiczenia, zajęcia warsztatowe, analiza przypadków konkretnych organizacji).

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1 Finanse publiczne 32-4
Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa29116
Prawo gospodarcze i prawo pracy w praktyce audytu wewnętrznego 

38

-

4
Przedmiot i metody audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej 

36

 28

8
5 Audyt funduszy unijnych 882
6 Audyt bezpieczeństwa informacji20206
Razem1636730

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 15.30

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Zaliczenie bloków tematycznych: Finanse publiczne, Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa oraz Prawo gospodarcze i prawo pracy w praktyce audytu wewnętrznego w formie pisemnego testu oraz złożenia z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego obejmującego bloki tematyczne dotyczące audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej

KADRA DYDAKTYCZNA

Pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, posiadający doświadczenie akademickie oraz praktykę w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz prawa; licencjonowani audytorzy wewnętrzni pracujący lub współpracujący z jednostkami sektora finansów publicznych

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Artur Walasik, prof. UE

CZESNE w roku akademickim 2018/2019

  • 2990 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia