Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu

dwa semestry (154 godziny)

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe „Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu” są dedykowane przedsiębiorcom i menedżerom zainteresowanych budowaniem i rozwijaniem relacji biznesowych z partnerami azjatyckimi.

Zachodzące na świecie procesy z całą wyrazistością pokazują rosnące znaczenie Azji w globalnej gospodarce jako miejsca lokalizacji produkcji i wymiany handlowej oraz siły napędowej światowej gospodarki. Ważnymi rynkami biznesowymi jest zarówno Azja Wschodnia (Chiny, Japonia, Korea), Bliski Wschód, jak i Azja Zachodnia (Rosja).

Co istotne, kraje Azji są bardzo zróżnicowane pod względem dynamiki rozwojowej, systemów polityczno-gospodarczych, a także kultury i sposobów komunikowania. Różnice te mają wymierny wpływ na możliwość nawiązania i utrzymania relacji biznesowych. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie specyfiki poszczególnych krajów i regionów Azji, a przede wszystkim sposobów skutecznej komunikacji biznesowej w tym obszarze instytucjonalno-kulturowym.

Studia mają unikatowy charakter – jako jedyne bowiem pozwalają poznać rynek Azji, a nie poszczególnych jej regionów czy krajów. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych i praktyków doświadczonych w prowadzeniu biznesu i skutecznej komunikacji na rynkach azjatyckich.

Zdobyta wiedza teoretyczna wraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi przygotują uczestników studiów do nawiązywania współpracy i prowadzenia biznesu z kontrahentami azjatyckimi w kraju, jak i wchodzenia na rynki Azji.

ADRESACI

Studia są dedykowane osobom zainteresowanym Azją w kontekście biznesowym, w tym:

• Menedżerom zajmującym się Business development, rozwojem rynków, kontaktami z klientami,

• Menedżerom i innym pracownikom działów eksportu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,

• Menedżerom i innym pracownikom działów zakupów/zaopatrzenia przedsiębiorstw pozyskujących towary na rynkach azjatyckich lub planujących zakupy na tych rynkach,

• Menedżerom i innym pracownikom działów marketingu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach Azji lub planujących ekspansję na te rynki,

• Menedżerom i innym pracownikom przedsiębiorstw logistycznych lub działów logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących azjatyckich lub planujących ekspansję na te rynki,

• Menedżerom, doradcom i innym pracownikom firm konsultingowych wspomagających biznes na rynkach Azji,

• Przedsiębiorcom planującym prowadzenie działalności gospodarczej w Azji.

KORZYŚCI

• Unikatowy charakter studiów - połączenie rynków dalekowschodnich, bliskowschodnich i Federacji Rosyjskiej pozwala w sposób zdobyć kompleksową wiedzę o rynku azjatyckim i sposobach prowadzenia biznesu w różnych obszarach społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych

• Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych i praktyków doświadczonych w prowadzeniu biznesu i skutecznej komunikacji na rynkach azjatyckich

• Spotkania odbywające się w dogodnych dla uczestników terminach (co dwa tygodnie), uwzględniające terminy świąt i ferii

• Możliwość konsultacji z wykładowcami także po skończeniu zajęć

• Zaliczenie studiów podyplomowych na podstawie zaliczenia modułów zajęć, bez pracy dyplomowej czy egzaminu dyplomowego

• Atrakcyjna cena

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu skutecznego komunikowania biznesowego z kontrahentami azjatyckimi. Jako cele szczegółowe można wskazać:

• poznanie zagadnień dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie ogólnogospodarczym, handlowym, prawnym i marketingowym na rynkach Azji,

• zgłębienie metod i technik gromadzenia informacji o rynkach azjatyckich, konkurencji, konsumentach w celu ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, a także wykorzystywania szans pojawiających się na rynkach azjatyckich,

• zrozumienie istoty i roli kultury w biznesie międzynarodowym, poznanie specyfiki kultury biznesu Azji Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu i Rosji,

• zwiększenie wiedzy na temat nowych mediów i wsparcia nowoczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu biznesu z kontrahentami azjatyckimi.

W programie studiów przewidziano 4 moduły tematyczne, a mianowicie:

1. Biznes międzynarodowy na rynkach azjatyckich,

2. Badania i analiza rynków azjatyckich,

3. Komunikacja na rynkach azjatyckich,

4. Nowe media i wsparcie IT w komunikacji biznesowej na rynkach azjatyckich.

Moduły realizowane są kolejno – dwa w semestrze pierwszym (zimowym) i dwa w semestrze drugim (letnim). Każdy z modułów kończy się ewaluacją uczestnika i przyporządkowaniem punktów (maksymalnie 25) za uczestnictwo w zajęciach, analizę studiów przypadków, udział w dyskusjach moderowanych i egzamin. Zdobycie 51% sumy punktów z czterech modułów (51 punktów) pozwala na ukończenie studiów potwierdzone świadectwem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, m.in. w formie aktywnych wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów oraz warsztatów z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadków, różnych form dyskusji oraz narzędzi informatycznych

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1

Biznes międzynarodowy na rynkach azjatyckich:

 • Handel międzynarodowy na rynkach azjatyckich,
 • Prawo międzynarodowe,
 • Marketing międzynarodowy
 • Relacje handlowe z klientami i dostawcami
16198

Badania i analiza rynków azjatyckich:

 • Podstawy badań marketingowych,
 • Metody badania i analizy rynków azjatyckich,
 • Technika mystery shopping w biznesie,
 • Wykorzystanie metod IT w badaniu zachowań konsumentów    
18258

Komunikacja na rynkach azjatyckich:

 • Komunikację międzykulturową,
 • Specyfikę komunikowania biznesowego na rynkach Azji Wschodniej,
 • Specyfikę komunikowania biznesowego na rynkach dalekowschodniej Azji
 • Specyfikę komunikowania biznesowego na rynku rosyjskim,
 • Komunikację biznesową i etykietę menedżera na rynkach azjatyckich

12

25

6

Nowe media i wsparcie IT w komunikacji biznesowej na rynkach azjatyckich:

 • Media społecznościowe na rynkach azjatyckich,
 • E-business na rynkach Azji,
 • Systemy informatyczne wsparcia biznesu,
 • Komunikacja promocyjna w nowych mediach

14

25

8
Razem609430

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Miejsce odbywania zajęć: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, budynek A, przy ul. Bugucickiej. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie (z uwzględnieniem terminów świąt i ferii przewidzianych dla województwa śląskiego) w wymiarze 6-8 godzin.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia podzielone są na 4 moduły. Każdy moduł kończyć się będzie egzaminem, maksymalna liczba punktów z każdego modułu to 25 (20 punktów z egzaminu + 5 punktów za udział w pracach jak case study, dyskusje moderowane), zatem maksymalna liczba punktów, jaką student może zdobyć w trakcie trwania studiów podyplomowych wynosi 100. Warunkiem ukończenia studiów będzie zdobycie minimum 51% sumy punktów z czterech modułów (51 punktów).

Przewiduje się następujące przedziały punktów i odpowiadające im wyniki ukończenia studiów:

 • 100 – 91 punktów – bardzo dobry (5,0)
 • 90 – 81 punktów – plus dobry (4,5)
 • 80 – 71 punktów – dobry (4,0)
 • 70 – 61 punktów – plus dostateczny (3,5)
 • 60 – 51 punktów – dostateczny (3,0).

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia na studiach podyplomowych „Biznes na rynkach Azji – jak skutecznie komunikować się z partnerami ze Wschodu” prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz praktyków biznesu. Pracownicy naukowi mają bogate doświadczenie międzynarodowe, prowadzili zajęcia i realizowali projekty badawcze w Chinach, Korei, Iranie oraz krajach dalekowschodniej Azji i Rosji.

• Liderem modułu 1: „Biznes międzynarodowy na rynkach azjatyckich” będzie prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska – Reformat, współpracująca z North China University (Chiny) oraz Chonnam National University (Korea);

• Liderem modułu 2: „Badania i analiza rynków azjatyckich” będzie prof. UE dr hab. Maciej Mitręga, legitymujący się bogatym doświadczeniem w pracy w zespołach międzynarodowych (m. in. z badaczami z USA oraz UK) oraz realizacją ponad 20 projektów badawczych na rzecz praktyki gospodarczej. Posiada kontakty badawcze w takich krajach azjatyckich, jak: Iran, Sri Lanka, Indie i Turcja. Realizował badania na rynku motoryzacyjnym w Iranie,

• Liderem modułu 3: Komunikacja na rynkach azjatyckich będzie dr Anna Dewalska – Opitek, współpracująca z North China University (Chiny), Shenyang University (Chiny) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Petersburgu (Rosja); jako praktyk biznesu ma doświadczenie w zakresie business development, wprowadzając polskie firmy na rynki zagraniczne (Austrii, Macedonii i Słowacji),

• Liderem modułu 4: Nowe media i wsparcie IT w komunikacji biznesowej na rynkach azjatyckich będzie prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji, uczestniczący w międzynarodowych projektach badawczych, w tym m. In. w kooperacji z instytucjami akademickimi i biznesowymi z Tajwanu, specjalista z zakresu mediów społecznościowych oraz zarządzania wiedzą i zaufaniem w mediach społecznościowych.

Niezwykle istotne jest wzbogacenie procesu kształcenia o udział praktyków biznesu doświadczonych we współpracy z kontrahentami azjatyckimi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą na rynkach Azji. Wśród praktyków można wskazać:

• Prof. n. dr hab. Dariusza Szostka z Kancelarii Prawnej Szostek, Bar i Partnerzy, obsługującej korporacje międzynarodowe na rynkach Azji oraz firmy azjatyckie działające w Polsce,

• Krzysztofa Malczewskiego, State Managera PLL LOT na rynek Chin, Korei Południowej i Japonii, byłego State Managera PLL LOT na rynek Iraku i Arabii Saudyjskiej,

• Stanisława Opitek – konsultanta ds. Rynku Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Rosja i Kazachstan), SAO Consulting,

• Michała Przybylskiego – przedsiębiorcę E-Motive, twórcę systemów IT w obszarze business intelligence, służących badaniu zachowań konsumentów w sieciach handlowych w Polsce, Czechach, Słowacji, na Ukrainie i w Rosji,

• Tomasza Słabiaka – Dyrektora Novodvorski Lightning, prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem social mediów na rynkach Azji.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

dr Anna Dewalska – Opitek

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

 • 4000 zł (przy płatności w dwóch ratach)
 • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
 • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia