Business Accounting – CIMA Certification

dwa semestry (186 godzin)

OPIS STUDIÓW

Studia doskonalące - program studiów jest ukierunkowany na zdobywanie oraz poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw rachunkowości zarządczej i finansowej, ekonomii, etyki, prawa i ładu korporacyjnego. Zgodnie z ramami kwalifikacji CIMA uczestnicy studiów nabywają i doskonalą umiejętności: biznesowe, interpersonalne i kierownicze, dzięki którym potrafią prowadzić przedsiębiorstwa do trwałego sukcesu.

Studia kwalifikacyjne - możliwość ubiegania się o zwolnienie z trzech egzaminów w ramach programu CIMA – CERTIFICATE LEVEL BA1-BA (program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie Certificate in Business Accounting.

ADRESACI

Studia adresowane są do pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w warunkach konkurencji. Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej to kwalifikacja pierwszego stopnia dla osób, które dotychczas w niewielkim stopniu miały do czynienia z finansami, w szczególności oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych licencjackich lub magisterskich o dowolnym profilu, którzy zainteresowani są problematyką rachunkowości zarządczej i finansowej.

Studia kierowane są także do kadry zarządzającej, analityków, pracowników działów controlingu, rachunkowości zarządczej, pionów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

KORZYŚCI

Globalny charakter kwalifikacji CIMA gwarantuje słuchaczom, że ich umiejętności będą uznawane i przydatne na wszystkich szczeblach organizacyjnych firm, w różnych krajach na całym świecie. Kwalifikacje CIMA są dla słuchaczy paszportem do ich kariery zawodowej.

Dodatkowo słuchacze studiów podyplomowych Business Accounting – CIMA certification – uzyskują dostęp do zasobów online CIMA, w tym między innymi:

• Własnego konta CIMA na portalu MyCIMA,

• Efektywnych i elastycznych technik studiowania, m.in. mind planning (materiały dotyczące przygotowań do certyfikatów, materiały przygotowujące do zawodu, studia przypadku, itp.),

• Czasopisma Financial Management oraz innych publikacji dostępnych do pobrania z elektronicznej biblioteki CIMA NetLibrary,

• Czasopism Insight oraz Velocity wydawanych w formie elektronicznej,

• Spotkań, konferencji studentów CIMA oraz serwisu społecznościowego CIMAConnect (globalnej społeczności ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej),

• CIMA My Jobs, międzynarodowej strony CIMA z ponad 1400 ofertami pracy.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, a także tytułu CertBA oraz dokument Certificate in Business Accounting wydanego przez CIMA po spełnieniu określonych poniżej warunków.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem głównym studiów jest kształcenie kompetentnych i pewnych siebie specjalistów w dziedzinie rachunkowości zarządczej, którzy mogą prowadzić swoje organizacje do osiągnięcia trwałego sukcesu. Studia umożliwiają także zdobycie prestiżowego Certificate in Business Accounting wydawanego przez CIMA.

Celem dydaktycznym jest dostarczenie, usystematyzowanie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry zarządzającej, pracowników służb finansowo-księgowych, absolwentów, którzy chcą rozwijać swoją karierę w biznesie z zakresu:

• podstaw rachunkowości finansowej,

• podstaw rachunkowości zarządczej,

• podstaw ekonomii,

• podstaw prawa gospodarczego i handlowego, etyki i ładu korporacyjnego.

Celem praktycznym studiów jest przekazanie wiedzy, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie na tej podstawie trafnych decyzji zarządczych. Realizacji tego zadania służą zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Studia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz aktywnych warsztatów z wykorzystaniem studium przypadku, dyskusji oraz różnych technik multimedialnych. 

POTWIERDZENIE AKREDYTACJI CIMA 

Porozumienie pomiędzy CIMA - a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach w celu realizacji wspólnego Programu CIMA w ramach studiów podyplomowych na kierunku Business Accounting – CIMA certification pod nazwą: KUE&CIMA-postgraduate Certificate in Business Accounting – załącznik 1.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
1Fundamentals of Business Economics2486
Fundamentals of Management Accounting16329
Elementy rachunkowości finansowej

24

32

9
Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie   

24

16

7
5Egzaminy końcowe   -10-
Razem889831

CZESNE w roku akademickim 2020/2021

  • 4300 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - wysokość czesnego zostaje pomniejszona o 100 zł
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł 

ORGANIZACJA STUDIÓW (cykl zajęć i miejsce ich odbywania)

Studia są organizowane na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Studia uzyskały akredytację CIMA. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Materiały pomocnicze do poszczególnych modułów słuchacze będą otrzymywali tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywne zdanie egzaminów wewnętrznych z każdego modułu:

BA1 – Podstawy ekonomii dla biznesu (j.angielski)

BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej (j. angielski)

BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej

BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa w biznesie

Warunkiem uzyskania przez słuchaczy tytułu CertBA oraz dokumentu Certificate in Business Accounting wydawanego przez CIMA jest zrealizowanie Programu Studiów, pozytywne zaliczenie standaryzowanego przez CIMA egzaminu zewnętrznego z modułu BA2 Fundamentals of Management Accounting przed ukończeniem studiów podyplomowych, wniesieniu stosownych opłat za egzamin BA2 oraz zwolnienia z egzaminów, zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA.

Słuchacz przystępuje do egzaminu BA2 Podstawy Rachunkowości Zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) w dowolnym semestrze studiów przypadającym na okres od zarejestrowania się danego słuchacza w Programie CIMA do momentu zakończenia studiów podyplomowych na UE Katowice.

Szczegółowy wykaz opłat opisuje załącznik nr 2.

Zaliczenie pozostałych trzech modułów jest honorowane przez CIMA dzięki pozytywnej ocenie końcowej z egzaminów wewnętrznych przeprowadzonych przez wykładowców UE Katowice.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykładowcami są pracownicy naukowo- dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz specjaliści - praktycy.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE  andrzej.piosik@ue.katowice.pl

dr Aleksandra Ferens  aleksandra.ferens@ue.katowice.pl