CSR - społeczna odpowiedzialność organizacji

dwa semestry (152 godziny)

CELE STUDIÓW

Naczelnym celem studiów jest przedstawienie słuchaczom idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) jako strategicznego sposobu zarządzania organizacją, tak gospodarczą, jak i publiczną czy non-profit. Kolejnym celem proponowanych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie, jak również uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

Poza tym studia dostarczą słuchaczom użytecznej wiedzy i stworzą platformę rozwoju praktycznych umiejętności do prowadzenia odpowiedzialnego, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju biznesu oraz przejrzystego komunikowania i raportowania wyników prowadzonej działalności. Słuchacze dowiedzą się jak tworząc społecznie odpowiedzialną organizację wpływać w istotny sposób na poprawę jej wizerunku oraz budować właściwe relacje z otoczeniem. Spotkania z praktykami i zajęcia warsztatowe pozwolą słuchaczom zapoznać się z przykładami programów CSR realizowanymi w polskich przedsiębiorstwach.

PROGRAM STUDIÓW

Lp.PrzedmiotLiczba godzin teoretycznychLiczba godzin praktycznychPunkty ECTS
Blok I: Społeczna odpowiedzialność biznesu: nowy paradygmat zarządzania organizacją
1 Strategiczne podejście do zarządzania odpowiedzialnością organizacji8-2
2 Międzynarodowe i krajowe regulacje SOB

8

-

2
Blok II Strategie podejmowania wyzwań społecznych
3 Diagnoza społeczna. Interpretacja wyników badań społecznych621
4 Budowanie relacji z interesariuszami622
5 Miejsce pracy jako obszar społecznej odpowiedzialności. Dobre praktyki621
Blok III. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce zarządzania organizacją
6 Społeczna odpowiedzialność w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi442
7Standardy odpowiedzialnego zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce621
8 Narzędzia CSR4123
9

Budowanie programu odpowiedzialnego biznesu

-82
Blok IV. Dylematy i decyzje etyczne w biznesie
10

Konflikt interesów i odpowiedzialność w biznesie

8-2
11

Istota oraz sposoby realizacji etyki biznesu

8-2
Blok V. Odpowiedzialne strategie w marketingu społecznym i komunikacji
12

Komunikacja marketingowa i zmiany świadomości konsumenckiej

-82
13

Public relations a społeczna odpowiedzialność biznesu

8-1
14

Media społecznościowe i odpowiedzialność biznesu

8-1
15 Inwestycje odpowiedzialne społecznie8-1
Blok VI. Środowisko naturalne jako obszar społecznej odpowiedzialności
16

Prawo i standardy ochrony środowiska

8-2
17 Globalizacja i zrównoważony rozwój8-1
Blok VII. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
18 Metody i techniki ewaluacji projektów SOP442
Razem:1084430

KRYTERIA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Egzamin pisemny składający się z: dwóch testów jednokrotnego wyboru oraz wypowiedzi pisemnej – opracowanie strategii CSR dla konkretnego przypadku.

KIEROWNIK STUDIÓW

dr Anna Adamus-Matuszyńska

CZESNE w roku akademickim 2019/2020

  • 2750 zł (przy płatności w dwóch ratach)
  • płatność jednorazowa - upust w wysokości 3% kwoty czesnego
  • płatność w 4,6 lub 8 ratach: wysokość czesnego wzrasta o 100 zł
Rejestracja na studia